basis naar compleet

— vrijdag 10 november 2023, 09:00 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van de Piratenpartij -  De Groenen

Verkiezingsposter van de Piratenpartij - De Groenen - © Richard Wareham

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze achttiende aflevering: Piratenpartij - De Groenen. Laatste wijziging: 13 november 2023, 09:06

Met ‘De mens centraal, niet het systeem’, trekt de Piratenpartij samen op met De Groenen, al hebben ze niet een gezamenlijk verkiezingsprogramma zoals GroenLinks-PvdA.

Voor zo’n in Nederland relatief kleine partij heeft de Piratenpartij zeer uitgebreide standpunten over onder andere journalistiek, zzp, auteursrecht, kunstmatige intelligentie, encryptie, afluisteren en privacy in het verkiezingsprogramma ‘Piratenpartij voor een vrije samenleving(.pdf) staan.

Kernpunten
De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met ontplooiingskansen voor iedereen, opent de partij in het verkiezingsprogramma. De partij verklaart en motiveert alles vanuit de kernpunten van de partij. En op die kernpunten (burgerrechten in het digitale tijdperk, overheid: open, inzichtelijk en efficiënt, democratie en invloed burger, vrijheid van informatie) doet de partij volgens eigen zeggen geen concessies.

Regionale en lokale journalistiek
De Piratenpartij schrijft dat steeds vaker belangrijke taken van de centrale overheid naar de gemeenten wordt verschoven. Maar door krimpende budgetten van de regionale kranten en omroepen verdwijnt de politieke verslaggeving. “De lokale journalistiek moet in staat zijn om controle uit te oefenen op relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij willen de verschraling in de lokale en regionale journalistiek tegengaan met een stimuleringsfonds naar Deens model.”

De Piratenpartij noemt media en journalistiek essentieel voor een goed werkende samenleving en democratie. “De media moeten voor burgers altijd vrij en publiekelijk toegankelijk zijn. Dit geldt in het bijzonder voor media die (mede) door publiek geld gefinancierd zijn. Deze media moeten via internet in ieder geval altijd live en in archiefvorm beschikbaar zijn. Deze media moeten ‘uitzenden’ (content produceren) onder een vrije licentie, zodat hergebruik altijd toegestaan is.”

Klokkenluiders
De partij wil ook dat klokkenluiders meer bescherming, ondersteuning en compensatieregelingen ontvangen, die meer in verhouding zijn met hun professionele en persoonlijke schade. Ze spelen immers “een vitale rol voor het welzijn van de samenleving”.

Aanpassen Wiv
Bronbescherming staat ook hoog op het lijstje van de Piratenpartij. “Door invoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) is Nederland van de tweede naar de zesde plaats gezakt op de persvrijheid index van Verslaggevers zonder Grenzen (Reporters without Borders). De Wiv, ook wel bekend als de Sleepwet, heeft het voor journalisten moeilijker gemaakt om hun bronnen te beschermen. De Piratenpartij wil betere waarborgen voor journalisten om hun bronnen te beschermen, door de Wiv aan te passen.

“Het referendum van 2018 over de Wiv gaf een krachtig signaal: deze Sleepwet is van onvoldoende kwaliteit. De opdracht aan de regering was: de wet moet beter. Sommige bevoegdheden zijn te ruim, het toezicht is te beperkt en de gegevens van onschuldige burgers kunnen te makkelijk in de verkeerde handen terecht komen. De Wiv blijkt onvoldoende waarborgen te hebben om grootschalige schendingen van privacy en gegevensbescherming te voorkomen.”

Exportcontroles op surveillance- en censuurtechnologie
De partij ondersteunt exportcontroles op surveillance- en censuurtechnologie. “We zullen de verspreiding van in Nederland gemaakte surveillance- en censuurtechnologie, door middel van exportkrediet of andere staatsgaranties, niet ondersteunen voor autoritaire landen die de rechtsstaat niet respecteren. We zullen vechten om de privacy van journalisten, activisten en burgers overal ter wereld te bevorderen.”

ZZP en mededinging
Hoge concentraties van economische macht tasten de rechtsstaat aan en ontwrichten de democratie, aldus de partij. “De rol van mededinging is het voorkomen van een opeenhoping van ontoelaatbare economische macht en het openhouden van kanalen voor politieke discussie en participatie, zoals nieuwsmedia of online platforms.”

Afbrokkeling van het mededingingsbeleid heeft volgens de Piratenpartij geleid tot een onzekere arbeidsmarkt en een dalende onderhandelingsmacht van werkenden. “Mededinging stelt bedrijven voor een eenduidige keuze: ofwel werkenden zijn statutair werknemers, ofwel het zijn zelfstandige bedrijven. Het is zzp’ers en flexwerkers momenteel niet toegestaan om collectief te onderhandelen.” De Piratenpartij wil deze misstand weg.

De partij wil dat collectieve onderhandelingen mogelijk zijn voor alle beroepsgroepen, ook zzp’ers.

“Bedrijven en overheden huren echter steeds vaker ZZP’ers in om de CAO te ontwijken. In dat geval is er echter geen sprake van zelfstandige ondernemers, maar schijnzelfstandigheid. Dit gebruik van marktmacht is verboden. Het mededingingsrecht dient strenger te worden gehandhaafd. Dit maakt moeilijke regelingen zoals de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) onnodig omdat de werkgevers geen voordeel meer hebben van schijnzelfstandigheid. Voor ZZP’ers is het verschil tussen werk en privé vaak klein. [...] De privacy van alle ZZP’ers behoeft betere bescherming.”

Versoepeling van de mededingingsregels voor zeer kleine ondernemingen is nodig stelt de partij, zodat ze zich makkelijker kunnen organiseren in coöperaties, gezamenlijke regelingen zoals vrijwillige pensioenfondsen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid. De Piratenpartij wil dat de KvK naast privéadressen ook bezoekadressen vanzelf afschermt en dat zzp’ers hun bedrijf zonder adres kunnen registreren.

Basisinkomen
“Met een basisinkomen profiteert iedereen van technologische vooruitgang. Deze versimpeling van de sociale zekerheid maakt bureaucratie en controles onnodig, zodat elke euro terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Dit is bovendien robuuster, zodat het ook werkt in tijden van crisis. De economische zekerheid die dit biedt stimuleert ondernemerschap en maakt de economie weerbaar en veerkrachtig”, aldus de partij.

“Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden gezien als grove vrijheidsinperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief, want het geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en meer zinvol werk gaan doen. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacy schendende controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie.”

Hervormen auteursrecht
“Toegankelijkheid van informatie, kennis en cultuur is een eerste vereiste voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. De Piratenpartij wil het auteursrecht grondig hervormen, zodat de copyright-industrie buitenspel wordt gezet en auteursrecht in dienst komt te staan van makers en consumenten.”

Dit wordt volgens de partij echter “bemoeilijkt door gekunstelde informatie-monopolies die zogenaamd bedoeld zijn om makers en uitvinders te stimuleren meer werken te produceren, terwijl in werkelijkheid de enige begunstigden van de monopolies grote bedrijven zijn, en het systeem als geheel niet voldoet aan de beweerde doelstellingen.”

“Deze tekortkoming manifesteert zich in vele vormen, waaronder het veelvuldig lastigvallen van individuen en het MKB door collectieve auteursrechten beheersorganisaties, privatisering van winsten uit door publieke middelen gefinancierde werken, of het verlies van in de steek gelaten werken (‘orphan works’) aan de samenleving. Ons doel is een omgeving in het leven roepen waarin de drijfveer om te creëren hand in hand gaat met vrijheid van informatie. Dit vereist een grondige hervorming van het auteursrecht en ook systemische veranderingen in de publieke sector.”

Eén generatie
Het commerciële monopolie, gegeven door het auteursrecht, mag van de partij niet langer meer duren dan één generatie. “Elke type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar het type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald – en aangepast – dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen.”

“Verlengingen van de duur zijn het gevolg van een omvangrijke lobby en zijn niet gebaseerd op deugdelijk economisch bewijs. In de loop der tijd is de duur van het auteursrecht verlengd tot de levensduur van de auteur plus nog eens 70 jaar. Langdurende auteursrechten komen alleen ten goede aan grote bedrijven en zetten hen ertoe aan om oude content te hergebruiken in plaats van investeringen in nieuw materiaal te doen.”

“Om de verspreiding van cultuur en kennis, voorwaarde voor culturele creativiteit, te bevorderen, willen we de termijn voor het commerciële auteursrechtmonopolie beperken tot een duur van hooguit tussen de vijfentwintig jaar. Het vrij, zonder commercieel belang, delen van bestanden moet altijd toegestaan zijn.”

Recht om te gebruiken
“Een betere openbare beschikbaarheid van informatie, kennis en cultuur is een voorwaarde voor de maatschappelijke, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving”, aldus de Piratenpartij. “Het kopiëren, archiveren, gebruiken en toegankelijk maken van literaire en artistieke werken voor niet-commerciële doeleinden moet niet alleen worden gelegaliseerd, maar ook wettelijk worden beschermd en actief worden gepromoot.”

“Daartoe moeten de uitzonderingen op het auteursrecht het recht om te gebruiken vormgeven en moet de wettelijke bescherming van digitale sloten op cultuurgoederen, zoals het Digitaal Restrictie Management (DRM), worden afgeschaft. Iedereen moet kunnen genieten van ons cultureel erfgoed en dit kunnen delen zonder de dreiging van juridische stappen, schenden van de privacy of censuur.”

“We streven naar het aannemen van bepalingen in handelsverdragen die het gebruik en de ontwikkeling van open formaten en Free/Libre Open Source Software ondersteunen en de wederzijdse erkenning van licentiemodellen zoals Creative Commons bevorderen. Het maken van coöperatieve producten zoals Free Software, vrije cultuurgoederen, open patent pools en vrij en open lesmateriaal moet worden bevorderd en beschermd.

“Afgeleide werken zijn altijd toegestaan, met uitzonderingen die heel specifiek in de wet, met minimale ruimte voor interpretatie, zijn vastgelegd. Remixen, parodieën, citaten en sampling moeten vrijgesteld zijn van het exclusieve recht van een copyright monopolie. Het maken van een privé-kopie voor eigen gebruik is een recht, daarom is een heffing op media- of hardware fundamenteel onjuist. De thuiskopieheffing wordt afgeschaft.

Vrij toegankelijke foto’s
Van belangrijke historische objecten en gebouwen moeten hoge resolutie digitale scans worden gemaakt zodat ze ook na vandalisme, aanslagen en brand digitaal beschikbaar blijven en gerestaureerd kunnen worden. Foto’s betaald met publiek geld moeten voor het publiek vrij toegankelijk zijn.

Contractvoorwaarden voor auteurs
Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor volledige transparantie, evenredige participatierechten voor hun leden en eerlijke contractvoorwaarden voor auteurs en kunstenaars, aldus de partij.

Internationale regulering van informatie monopolies
De Piratenpartij wil verder herziening van de TRIPS-overeenkomst (TRIPS is een verdrag van de Wereldhandelsorganisatie omtrent handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendom uit 1994. In dit verdrag is onder andere vastgelegd dat auteursrechten minimaal 50 jaar worden behouden bij de rechthebbende, red.) om de exclusieve rechten op immateriële goederen te beperken. “We streven ernaar dat vergelijkbare beperkingen van toepassing zijn op alle handelsovereenkomsten die soortgelijke of zelfs verdergaande voorschriften inzake octrooien en auteursrecht kunnen bevatten.”

EU: vrije en ongecensureerde internettoegang
Artikel 17 van de recente EU-auteursrechtenrichtlijn stelt filters verplicht die alle foto’s, video’s en teksten blokkeren die een vermoeden van inbreuk op het auteursrecht veroorzaken. Filters die mogelijk als censuurmachines kunnen dienen, tasten de fundamentele rechten van de gebruikers aan. De Piratenpartij wil de schade van de EU-auteursrechtenrichtlijn zo veel mogelijk beperken en de rechten van internetgebruikers maximaal beschermen. “Wij verzetten ons tegen verplichte uploadfilters.”

Publiekdomeindag
Het Auteursrecht geeft een tijdelijk monopolie. Op 1 januari komen werken onder copyright vrij beschikbaar voor het algemeen cultuurgoed. De Piratenpartij wil deze officiële feestdag vieren als ‘Publiekdomeindag’.

Open Access
Een kerntaak van universiteiten is nieuwe kennis voortbrengen. De resultaten van met publiek geld gefinancierde onderzoeken zijn publiek eigendom. Overdracht van auteursrechten aan uitgevers leidt volgens de partij tot hoge kosten en beperkte toegang voor het publiek. Kennis ontoegankelijk maken bij publiek-private samenwerking is helemaal uit den boze. “Data gebruikt voor onderzoek moet, eventueel na een beperkte termijn, beschikbaar komen voor andere onderzoekers.” De Piratenpartij wil vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke resultaten.

Open standaarden
De overheid moet de ontwikkeling van open source en open standaarden in de publieke en private sector faciliteren, zodat op termijn veel tijd en geld bespaard kan worden, aldus de Piratenpartij.

De Piratenpartij ondersteunt het propageren van software die door iedereen kan worden gebruikt, geanalyseerd, verspreid en aangepast. “Free and open-source software is essentieel voor de controle van gebruikers over hun eigen technische systemen en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de autonomie en privacy van alle gebruikers.”

Open Data
Alle gegevens die voor openbaar gebruik zijn gemaakt, ongeacht hun herkomst, moeten vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek, tenzij daarmee persoonlijke gegevens worden vrijgegeven zonder toestemming van die betrokkenen, zo wil de partij. “Dergelijke gegevens worden beschikbaar gesteld in een passende vorm, die ook een formulier voor gegevensverwerking bevat.”

“Toegang mag niet worden beperkt door vergoedingen, licenties of overmatig ingewikkelde aanvraagprocedures of door technische middelen. We streven naar een wet op vrijheid van informatie op EU-niveau die de belangrijkste aspecten van de huidige EU-verordening afschaft waarmee de toegang tot informatie wordt bemoeilijkt, zoals de definitie van ‘document’ en de beroepstermijn. We steunen de ontwikkeling van procedures om nationale gegevens in de hele EU te delen.”

Bescherming van de online vrijheid van meningsuiting
Vrijheid van meningsuiting is de hoeksteen van een democratische samenleving. Het mag niet in handen vallen van particuliere ondernemingen of algoritmen. Het besluit om inhoud te verwijderen is voorbehouden aan een onafhankelijke openbare instantie, zoals een rechter.

“Online intermediairs mogen niet aansprakelijk gesteld worden voor acties van hun gebruikers. Het gebruik van automatische uploadfilters om ‘terroristische inhoud’ of online inbreuk op het auteursrecht op te sporen en te blokkeren, moet worden verboden, omdat deze vaak leiden tot het verwijderen van legitieme content, met inbegrip van informatie over mensenrechtenschendingen in conflictgebieden, en afbreuk doen aan het recht om uitzonderingen op het auteursrecht zoals een citaat te gebruiken of een parodie te maken.”

Netneutraliteit
Netneutraliteit is cruciaal om voor iedereen een vrij internet te houden. “We zullen geen beperkingen op het internetverkeer toestaan. Namelijk, beperkingen op basis van de aard van de content of dienst. We staan ook geen beperkingen toe op basis van de geografische locatie van de aanbieder en de ontvanger. Maatregelen voor het beheer van het internetverkeer zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen, mits deze op een duidelijke en transparante wijze en alleen om technische redenen worden toegepast.”

Een vrije informatiesamenleving
Het internet biedt ongekende mogelijkheden om in contact te komen met anderen en samen te werken. De Piratenpartij staat voor een vrije samenleving waarin alle kennis, kunst en cultuur die de mensheid heeft voortgebracht voor iedereen beschikbaar is om op voort te bouwen en aan bij te dragen. De Piratenpartij wil onafhankelijke creatieve makers beschermen tegen de macht van poortwachters, door onder andere informatie monopolies beteugelen, effectieve mededingingsregels voor internetplatforms, transparantie en verantwoording van algoritmen, een toezichthouder op algoritmen, persoonlijke data mee kunnen nemen naar een ander platform, een gezond verdienmodel voor het internet door targeted advertising te hervormen.

Exit thuiskopie- en reprorecht heffing
Het thuiskopieheffing-stelsel is volgens de Piratenpartij een onnodige en inefficiënte heffing. “Het reprorecht is al net zo’n overbodige kopieerheffing voor ondernemers. Regelingen voor terugbetaling van ten onrechte geïnde heffingen zijn ofwel niet-bestaand, ofwel te omslachtig om te gebruiken. Een groot deel van deze bedragen gaat verloren in de administratieve lasten.”

Minister van Digitale Zaken
Het internet biedt ongekende mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming. De Piratenpartij wil ict-kennis meewegen in de hele besluitvorming. “Ook rechtstreeks in de ministerraad.”

“Het internet als communicatiemiddel biedt ongekende mogelijkheden voor politieke ontwikkeling, zonder in top-down, eenrichtingsverkeer te vervallen. De Piratenpartij zal daarom de vrijheid van het internet met felle vastberadenheid zowel op nationaal, als ook op Europees niveau en op wereldschaal verdedigen.”

Toezicht algoritmen en open standaarden
Waar algoritmen beslissingen maken die mensen raken dient verantwoording te worden afgelegd over de werking ervan, aldus de partij. “We moeten af van het idee dat machine learning te ingewikkeld is om te reguleren. De oplossing is om een groep experts samen te stellen die de complexiteit van algoritmen tracht te doorgronden. Een beroep op ‘intellectuele eigendomsrechten’ mag transparantie niet in de weg staan. Een Autoriteit Digitale Markten krijgt als taak toezicht te houden op de maatschappelijke gevolgen van algoritmen.”

“Het ministerie draagt er zorg voor en bevordert dat burgers en bedrijven volgens vrije en leverancier-neutrale protocollen en formaten met de overheid kunnen communiceren.”

“Er wordt gestreefd naar het gebruik van open hardware en software binnen de overheid waar mogelijk. Wanneer dit niet mogelijk is wordt dit uitgelegd. Overheden en bestuursorganen gebruiken een GIT (een softwarebroncode-managementproject, red.) om code te delen en inzichtelijk te maken.”

Encryptie
“Hoogwaardige encryptie is essentieel voor onze democratische vrijheid, de economie en voor de overheid zelf. Afzwakken of inbouwen van achterdeurtjes, ‘backdoors’, in encryptie maken het internet minder veilig voor iedereen. Veiligheid betekent niet alleen mensen beschermen tegen terrorisme, maar ook het afweren van de dreiging van malafide spionage organisaties, cybercriminelen en vijandelijke overheden. De mogelijkheid om anoniem te communiceren en om encryptie te gebruiken, is belangrijker dan ooit. Burgers hebben het recht op zowel veiligheid als privacy. De Piratenpartij wil dat de Nederlandse Staat sterke encryptie en anonimiteit bevordert.”

Privacy en verantwoordelijkheid
Privacy beschermt het individu tegen de macht van anderen en van de staat, aldus de partij. De Piratenpartij vindt dat alle individuen recht op een persoonlijke levenssfeer hebben; het recht op discretie en het recht om anoniem te zijn. “Overigens ontheft anonimiteit niemand van verantwoordelijkheid voor zijn daden. Verheffen van onze burgerrechten en bescherming van onze vrijheid is een voorname drijfveer voor de Piratenpartij.”

De partij wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vaker en strenger gaat optreden tegen privacyschendingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / General Data Protection Regulation, GDPR) biedt mogelijkheden om op te treden tegen privacyschendingen. Dit gebeurt nu veel te weinig. De Piratenpartij wil de AP van voldoende capaciteit voorzien om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Privacy en massa surveillance
De dreiging die uitgaat van onwettige en buitensporige surveillance-maatregelen die ons door zowel buitenlandse en binnenlandse overheden worden opgelegd, als reactie op terrorisme of andere vormen van criminaliteit, is ernstig. Er is een dringende behoefte om actie te ondernemen om het evenwicht en onze privacy te herstellen, stelt de partij. “Om onze rechten en vrijheden te behouden en de effectiviteit van wetshandhaving te waarborgen, eist de Piratenpartij dat het verzamelen en monitoren van gegevens beperkt blijft tot mensen die verdacht worden van het plegen of voorbereiden van een misdrijf en dat gerechtelijke toestemming daarvoor en toezicht daarop nodig is.”

Geen chatcontrole
“De EU wil ‘client-side scanning’ verplicht stellen, onder het mom van “tegengaan van kindermisbruik” op het internet. Feit is dat je geen client-side scanning kunt doen zonder end-to-end encryptie te breken. Als er content wordt gescand, moet aan één kant de versleuteling worden verbroken. Dit zal de vertrouwelijkheid van communicatie ondermijnen. Piraten gaan onder geen beding akkoord met “encryptiebedreigende chatcontrole”.”

Uitwisselen van persoonsgegevens en nieuwe surveillanceplannen tegenhouden
De Piratenpartij wil geen uitwisseling van persoonsgegevens met landen die niet voldoende bescherming van de grondrechten bieden, behalve in noodsituaties. De partij wil verder de uitholling van de burgerrechten, “die de laatste tijd dramatische proporties heeft aangenomen, een halt toeroepen. Meer surveillance helpt niet om onze veiligheid te waarborgen en kan ons zelfs onveiliger maken”.

Op de persoon gerichte reclame
Over Real-time bidding (RTB) zegt de Piratenpartij het volgende. ” RTB is het proces waarbij uitgevers advertentieruimte in hun apps of op hun websites veilen. Daarbij delen ze gevoelige gebruikersgegevens — waaronder geolocatie, apparaat-ID’s, identificatie cookies en surfgeschiedenis — met tientallen of honderden verschillende adtech bedrijven. RTB is een omvangrijk ondergronds ecosysteem van verzamelen en handel in persoonlijke gegevens. RTB geeft onbetrouwbare websites (‘nepnieuws’) een verdienmodel ten koste van de vrije pers, en maakt de profilering van ieder online persoon mogelijk.”

“Real-time bidding lekt data naar honderden partners, waardoor niet meer is na te gaan wie over jouw persoonlijke gegevens beschikken. RTB is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming7) (AVG), maar handhaven is op deze manier onbegonnen werk. De Piratenpartij wil dat naast de content zelf en de categorieën ervan geen persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar alleen de volgende benaderende gegevens: jouw locatie bij benadering, algemene beschrijving van jouw apparaat, jouw IP-adres bij benadering en het tijdstip bij benadering.”

Regulering AI
“De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, (AI) in de afgelopen jaren hebben geleid tot een toenemende afhankelijkheid van de technologie. Hoewel AI een nuttig hulpmiddel is voor de mensheid, mag het de vrijheden en rechten van natuurlijke personen niet uithollen. De ontwikkeling van AI moet voldoen aan de hoogste ethische normen en discriminerende vooroordelen of profilering uitsluiten.” Dit beleidsterrein moet volgens de Piratenpartij strak worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat de individuele EU-burger er baat bij heeft. “Kunstmatige intelligentie mag het vermogen om persoonlijke keuzes te maken niet beperken.”

“Om deze ongewenste effecten te voorkomen, moeten we eisen dat algoritmen transparant worden en dat trainingsdata kan worden gecontroleerd. Alleen dan kunnen we een maatschappelijk debat voeren over profilering. Bovendien moeten algoritmen zichzelf kunnen uitleggen in begrijpelijke taal. Als mensen het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig worden behandeld door technologie, moeten ze altijd het recht hebben op menselijke tussenkomst.”

Een gezond verdienmodel voor het internet
Gedragsgerichte advertenties worden meestal gebruikt door verkopers van lagere kwaliteit die hogere prijzen vragen voor identieke producten. Naast het schaden van het welzijn van de consument, creëert de schaal waarop ad-tech bedrijven enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens verzamelen barrières voor toegang tot de markt.

Het geautomatiseerde proces van gegevensverzameling en het plaatsen van advertenties door derden berooft nieuwsuitgevers van inkomsten die investeringen in legitieme journalistiek beperken. Deep fakes’ en andere berichten gegenereerd door Artificiële Intelligentie dienen aan te geven dat deze kunstmatig gegenereerd zijn. Een gezond bedrijfsmodel voor het internet dat nepnieuws tegengaat vereist gelijke toegang tot gegevens. Piraten zijn voor een advertentiesysteem dat gebaseerd is op content en context en niet op persoonsgegevens.

Overheid: open, inzichtelijk en efficiënt
Een open en transparante overheid is een basisvoorwaarde voor een goede democratie, stelt de partij. “Alleen wanneer mensen het functioneren van hun overheid ter discussie kunnen stellen en ze de overheid kunnen controleren, is een goede volksvertegenwoordiging mogelijk. Het is belangrijk dat wat de overheid doet door burgers en journalisten kan worden opgevraagd en bekeken. Ook moet de communicatie tussen de overheid en lobbyisten transparanter worden.”

Documentatie van de overheid altijd openbaar
De documentatie van de overheid is grotendeels digitaal opgeslagen. De Piratenpartij wil dat deze voor iedereen zichtbaar is middels een systeem dat persoonlijke informatie anonimiseert en waar nodig pseudonimiseert (geen namen, wel functietitels). Voor volksvertegenwoordigers zijn de originele documenten opvraagbaar.

Europees niveau
De Piratenpartij is een internationale beweging, die in alle bewoonde werelddelen actief is. “Wij werken graag internationaal samen op basis van transparante en democratische waarden. De Piratenpartij wil daarom een transparant en democratisch Europa, dat zich richt op de gemeenschappelijke belangen van alle mensen in Europa, met een sterker mededingingsbeleid.”

De Groenen
De Groenen hebben een kort stukje over de publieke omroep in hun verkiezingsprogramma’ Aanpassen aan de draagkracht van de aarde(.pdf).

“Het cultuurbeleid ten aanzien van de televisie dient gericht te zijn op bevordering van de kwaliteit in de programma’s. De televisie is een goed medium om allerlei belangwekkende en onbekende terreinen onder de aandacht te brengen van het publiek. De Groenen ziet liever één of twee kwalitatief goede publieke zenders dan drie van matige kwaliteit. Wij streven er naar dat deze zenders reclamevrij worden.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.