training eu starters

— dinsdag 19 september 2023, 09:15 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van het CDA

alph Diederen, de voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma schreef, overhandigt het eerste exemplaar aan lijsttrekker Henri Bontenbal. Rechts waarnemend partijvoorzitter Mark Buck. - © Dirk Hol

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze derde aflevering: het CDA. Laatste wijziging: 26 september 2023, 08:24

Het concept-verkiezingsprogramma heeft als titel ‘Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland(.pdf) gekregen. Volgens lijsttrekker Henri Bontenbal kiest het CDA met dit ontwerpprogramma voor “een hoopvolle agenda, tegen het wantrouwen en cynisme”.

Tussen 4 tot 14 september zijn er algemene ledenvergaderingen georganiseerd in de afdelingen waar gelegenheid is het programma te amenderen. Ook netwerken en gelieerde organisaties hebben in deze periode de kans gehad om amendementen in te dienen. Na discussie en stemming over de amendementen wordt op het partijcongres van 23 september het definitieve programma vastgesteld. 

Over journalistiek is het CDA kort. Heel kort. Er wordt welgeteld in twee zinnen aangegeven dat de partij de regionale journalistiek en de regionale omroepen wil versterken. En dat op zender 10 in heel Nederland de regionale omroep wordt uitgezonden.

Maar er is nog wel aandacht voor onderwerpen waar onze beroepsgroep het afgelopen jaar meet te maken heeft gehad. 

Respectvolle samenleving en gemeenschapszin
Het CDA vindt gemeenschapszin belangrijk. “Waarden en normen vormen het fundament om recht te doen. We voeren de maatschappelijke dienstplicht in. We verbieden anoniem gescheld op sociale media. Het verenigingsleven wordt versterkt en onze tradities worden beschermd.”

“Een respectvolle samenleving vereist dat we het maatschappelijk debat over fatsoen, waarden en normen blijven voeren. [...] Het gesprek op de werkvloer over grensoverschrijdend gedrag. Deze voorbeelden laten zien hoe de samenleving zelf aan de slag kan om Nederland fatsoenlijker en respectvoller te maken.”

“Onze waarden en normen, fatsoen en respect gelden ook online. Daarom willen we anonieme sociale media-accounts kunnen verbieden. We doen voorstellen om de Grondwet uit te breiden met digitale grondrechten, zoals het recht op transparantie en het recht op eigenaarschap van data. Ook internationale verdragen van de VN, de EU en de Raad van Europa moeten worden aangepast aan mensenrechtenbescherming in het digitale tijdperk.”

Grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt dus aangepakt. “We zetten de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag door als onderdeel van het nationaal actieprogramma (NAP), wat zich uitstrekt van preventie tot de justitiële keten. Waar nodig worden onderdelen wettelijk verankerd (denk aan vertrouwenspersonen en gedragscodes).”

“Bedrijven zorgen ook voor een aanpak als onderdeel van hun arbeidsomstandigheden. Zij stellen daarvoor vertrouwenspersonen aan, hebben een transparante klachtenprocedure en werken met hun medewerkers aan het levend houden van een gedragscode en een veilige cultuur.”

“Er komt meer aandacht voor de slachtoffers van seksueel- en huiselijk geweld. We trainen agenten zodat zij signalen van seksueel geweld herkennen en daar goed mee om kunnen gaan en investeren met prioriteit in de politiecapaciteit voor de behandeling van aangiften van haatdelicten en strafbaar seksueel overschrijdend gedrag. Ook breiden we bijvoorbeeld de Centra Seksueel Geweld en ‘veilig thuis’-huizen verder uit. Zo krijgen zedenslachtoffers betere psychologische begeleiding en kunnen aanwijzingen om verdachten te vervolgen beter veiliggesteld worden.”

Vaste baan de norm
Het CDA stelt dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen en wil dat de vaste baan weer de norm wordt. “Te veel mensen werken als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbaantjes nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen. Er zijn al belangrijke afspraken gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. We zetten deze hervormingen door, zodat de vaste baan weer de norm wordt en mensen meer zekerheid krijgen over hun werk en een fatsoenlijk inkomen. De afspraken moeten er ook voor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Modern werkgeverschap moet worden gestimuleerd.”

Leven lang ontwikkelen
Het CDA wil verder dat er een Persoonlijk Ontwikkel Budget komt voor iedereen, “omdat een leven lang ontwikkelen nodig is, in nieuwe nietschoolse vormen, die aansluiten bij de praktijk en zorgen dat mensen zich kunnen omscholen. De noodzakelijke investering in kennis en vakmanschap kan niet alleen uit het onderwijssysteem komen”.

“Mbo, hbo en wo krijgen bij wet de maatschappelijke opdracht om gevalideerd leven lang ontwikkelen aan te bieden. Werkgevers, werknemers, overheid en het onderwijsveld sluiten een pact voor leven lang ontwikkelen. Dat zorg ervoor dat elke werknemer zich gedurig kan ontwikkelen en dat werkzoekenden snel in leer-werktrajecten worden opgenomen. Feitelijk schaffen we zo de werkloosheid af.”

De partij wil ook een verhoging van het wettelijk minimumloon en er komt een betaalbare en uitvoerbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers, als vangnet om grote inkomensrisico’s bij ziekte tegen te gaan. Dat is volgens de partij van belang voor de onderlinge solidariteit en het gelijke speelveld tussen contractvormen.

Technologie en Europa
Technologische ontwikkelingen als Artificiële Intelligentie (AI) bieden toekomst, aldus het CDA. “Nederland neemt actief deel in Europese initiatieven en samenwerkingsverbanden die de economie van de toekomst versterken.” En: “we moeten ons wel bewust zijn van de risico’s. Techniek moet niet leidend zijn, maar staat ten dienste van onze waarden en normen. Dit vraagt om een stevige Europese inzet en landelijke borging.”

“Wij denken als Europa anders over privacy dan andere machtsblokken. Samen moeten we strijden tegen digitale spionage en cybercrime. De overheid ontwikkelt daarom eigen cloud- en communicatiediensten voor overheidspersoneel en weert bedrijven als Huawei uit de telecom-infrastructuren.”

“Als CDA staan wij voor een sterke Europese Unie die zacht naar binnen is en hard naar buiten. Zacht naar binnen betekent meer maatwerk voor de lidstaten. [...] Hard naar buiten betekent een Unie die als waardengemeenschap stevig opereert op het gebied van veiligheid. In de EU heffen we daarom het veto op buitenlands beleid op bij het veroordelen van mensenrechtenschendingen en het opstellen van sanctielijsten. Zo voorkomen we dat één lidstaat kritiek op en sancties tegen landen als China en Rusland kan tegenhouden.”

En “Landen die al lid zijn van de EU die lak hebben aan de rechtsstaat worden stevig aangepakt. Zij worden gekort op EU-fondsen of verliezen hun stemrecht in de EU-raden. Verplichte uittreding uit de EU is de ultieme sanctie.”

Er is volgens de partij “een acute bedreiging van de stroom- en internetkabels en pijpleidingen op de Noordzeebodem waartegen Defensie ons met voorrang moet beschermen. Hierbij is dringend betere samenwerking nodig met de landen om ons heen, Nederland moet hierin het voortouw nemen.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.