Leaderboard Journalist van het Jaar PIP Den Haag

— dinsdag 17 oktober 2023, 09:36 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van de Partij voor de Dieren

Lijstrekker Esther Ouwehand en andere kandiddaten van de Partij voor de Dieren voor de verkiezingen - © Joris van Gennip

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze elfde aflevering: de Partij voor de Dieren. Laatste wijziging: 17 oktober 2023, 10:32

Voor de Partij voor de Dieren is vrije en onafhankelijke journalistiek een van de basisvoorwaarden voor een gezonde democratie, zo valt te lezen in het verkiezingsprogramma ‘Een wereld te herwinnen!’. (.pdf)

“Toch staat ook in Nederland die journalistiek onder druk. Bedreiging en intimidatie van journalisten en cartoonisten komt de laatste jaren in toenemende mate voor. Ook krijgen journalisten vaker met geweld te maken. Het is daarom belangrijk dat de overheid journalisten in staat stelt om hun belangrijke werk onafhankelijk te kunnen blijven uitvoeren. Geweld, bedreigingen en intimidatie van journalisten, cartoonisten en kunstenaars mogen we nooit accepteren.”

“De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de media en journalisten adequaat gesteund en beschermd dienen te worden. Het toeslagenschandaal heeft laten zien hoe belangrijk onderzoeksjournalistiek is om de macht te kunnen controleren.”

Fondsen en onafhankelijkheid
Daarom wil de partij de toegankelijkheid en omvang van fondsen voor onafhankelijke journalistiek versterken en steunt de partij meer investeringen in onderzoeksjournalistiek. Daarbij is er aandacht voor inclusie en diversiteit. Andere maatregelen zijn: “Oude én nieuwe media kunnen aanspraak maken op stimuleringsfondsen voor de media. Besluitmakers binnen mediafondsen vormen een betere afspiegeling van de samenleving. We investeren voldoende in de publieke omroep en de regionale omroepen om onafhankelijke nieuwsvoorziening, verslaggeving en onderzoek te kunnen waarborgen. De publieke omroep is onafhankelijk, ook van commerciële invloeden.”

“We komen op voor de rechten van journalistieke organisaties en makers om eerlijk betaald te krijgen door techgiganten (Google, Meta, etc.) voor het gebruik van hun journalistieke inhoud. Er wordt geïnvesteerd in professionalisering van de regionale en lokale media, die een belangrijke controlefunctie vervullen op de regionale politiek. Er komt een verplichting voor kunstmatige intelligentie (AI)-aanbieders om transparant te zijn over de manier waarop ze gebruikmaken van nieuwsartikelen en andere bronnen. We zetten ons actief in tegen bedreigingen aan het adres van journalisten. Ook kunstenaars en (politieke) tekenaars worden beter beschermd. Online platforms worden aangesproken om maatregelen te nemen tegen bedreigingen. Het verlaagde btw-tarief voor nieuwsmedia blijft gehandhaafd. En Nederland geeft noodvisa af aan buitenlandse journalisten in levensbedreigende situaties.”

Mediawijsheid
Daarnaast is betrouwbare informatie steeds moeilijker te onderscheiden van desinformatie, aldus de partij. Kritisch denken, digitale vaardigheden (inclusief digitale veiligheid) en mediawijsheid worden aangescherpt en opgenomen in de kerndoelen en eindtermen. Scholieren leren zo om te gaan met internet en andere media. Zo leren leerlingen onder andere nepnieuws herkennen.

Woo en klokkenluiders
“In principe is alle overheidsinformatie openbaar, toegankelijk en digitaal beschikbaar. De overheid is uiterst terughoudend bij het opleggen van vertrouwelijkheid of geheimhouding. Onderzoeksjournalisten en kritische burgers worden niet langer tegengewerkt maar geholpen om de overheid te controleren. De Wet open overheid (Woo) wordt strikt nageleefd. Dat betekent dat informatie sneller beschikbaar komt en minder informatie mag worden weggelakt.”

“Klokkenluiders zijn een belangrijke bron voor het opsporen van misstanden in bedrijven en (overheids)organisaties en worden daarom goed beschermd. Buitenlandse klokkenluiders, die de misstanden van een staat blootleggen, worden niet uitgeleverd.”

EU
De EU zet zich in voor de versterking van de rechtsstaat en democratie, vrije media en mensenrechten. Zulke grondrechten dienen in alle EU-landen gewaarborgd te zijn, vindt de Partij voor de Dieren. Landen die hieraan tornen kunnen niet langer rekenen op EU-subsidies. “We steunen bestraffing van corruptie en mensenrechtenschendingen met bijvoorbeeld Europese sancties. Er komt een bindend mechanisme om toezicht te houden en jaarlijks verslag uit te brengen over de staat van democratie en eerbiediging van de rechtsstaat in de EU-lidstaten.”

Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code en auteursrecht
Een bloeiende samenleving vraagt volgens de partij om investeringen in een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor makers, producenten, personeel, partners en publiek. “Daarvoor wordt de naleving van de Code Diversiteit en Inclusie gestimuleerd.”

“Makers in de culturele sector krijgen een eerlijke vergoeding, in lijn met de Fair Practice Code. Daarvoor moet structureel meer budget beschikbaar komen. We investeren ook in regelingen voor kwetsbare zzp’ers en het stimuleren van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sector.”

“Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht worden gemoderniseerd om de positie van de makers te versterken. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek gaan een redelijk deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende makers.”

Zzp, arbeidsongeschiktheid en pensioen
De Partij voor de Dieren is tegen de nieuwe Pensioenwet, “die onze pensioenen nog afhankelijker maakt van onzekere beurskoersen en de onrealistische aanname dat de economie oneindig kan groeien. De pensioenfondsen gaan we democratiseren, zodat werknemers veel meer zeggenschap krijgen over het belonings- en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.”

Zelfstandigen hoeven van de Partij voor de Dieren hun sociale zekerheid niet langer op te geven om concurrerend te zijn. “Er komt een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen, waar de opdrachtgevers aan meebetalen. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, krijgen recht op een uitkering (WIA) vanaf 15% arbeidsongeschiktheid.”

“Omdat de inflatie de bestaanszekerheid bedreigt, verhogen we het minimumloon naar 16 euro per uur. Aangezien de inflatie niet verdwenen is, hanteren we de vuistregel dat het minimumloon meebeweegt met de andere inkomens en minimaal 60% van het mediane inkomen in Nederland is. Uitkeringen, waaronder de AOW, WIA, Wajong en bijstand, stijgen mee.”

“Het wettelijk minimumjeugdloon brengt veel jonge werkenden in de financiële problemen. We schaffen het minimumjeugdloon af vanaf 18 jaar: volwassenen dienen ook een volwassen loon te krijgen.”

Digitale rechten en privacy
De Partij voor de Dieren wil dat digitale rechten, zoals het recht op privacy, zelfbeschikking en zelfontplooiing, leidend worden in de omgang met digitale technologie. “Digitalisering brengt ons veel. We kunnen makkelijk in contact blijven met elkaar, efficiënter werken en hebben een ongelofelijke hoeveelheid informatie binnen handbereik.”

De nadelen van digitalisering worden echter ook steeds duidelijker, stelt de partij. “Digitale technologie gebruikt steeds meer energie en water, nepnieuws maken en verspreiden was nog nooit zo makkelijk, bedrijven hebben steeds meer gegevens en macht en de Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde dat inmiddels iedereen ervan uit moet gaan betrokken te zijn geweest bij een datalek. De snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) maakt extra duidelijk dat er nieuwe regels moeten komen. We zorgen dat de positieve kansen, bijvoorbeeld op een betere gezondheidszorg en effectiever klimaatbeleid, benut worden terwijl we de risico’s beperken. Om burgerrechten, privacy, duurzaamheid en het publieke belang goed te regelen gaan we bedrijven strenger aanpakken en dataminimalisatie en databescherming meer prioriteit geven.”

Daarom wil de Partij voor de Dieren dat bedrijven streng worden gehouden aan de principes ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy by Default’. “Dat betekent dat er zo min mogelijk data verzameld wordt en de standaardinstellingen altijd privacyvriendelijk zijn. Gegevens verzamelen mag alleen als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven, waarbij op een korte, makkelijk leesbare manier aan de gebruiker wordt uitgelegd waar deze voor worden gebruikt. Weigeren is altijd een optie. Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers.”

AI
“Zelflerende systemen, waarbij computers besluiten nemen over mensen zonder menselijke inmenging, worden aan streng ethisch en privacytoezicht onderworpen. Ook wordt erop gelet of deze systemen discriminatoire besluiten nemen. De overheid gebruikt geen ‘black box’-algoritmes. Bij de ontwikkeling van nieuwe kunstmatige intelligentie wordt een ethische toets verplicht. Content die gemaakt is door kunstmatige intelligentie moet altijd direct te herkennen zijn door bijvoorbeeld een watermerk of logo. We investeren in wetenschappelijk onderzoek naar verantwoorde en veilige kunstmatige intelligentie. Door kunstmatige intelligentie kunnen computers met één klik op de knop nieuwe kunst maken in de stijl van bestaande kunstenaars. Daarom moderniseren we het auteursrecht, zodat dit beter aansluit bij de huidige tijd. Hierbij is het belangrijk dat makers een passende vergoeding krijgen.

“Open-sourceprojecten bieden veel kansen om kennis en informatie te delen. Door bijvoorbeeld technologische oplossingen te delen, kunnen andere landen, ondernemers en individuen bestaande kennis gebruiken om verder te ontwikkelen. De overheid gaat open standaarden, open-sourcesoftware en open hardware stimuleren en waar mogelijk gebruiken. Burgers die niet uit de voeten kunnen met de digitale middelen van de overheid, kunnen altijd bij een fysieke balie in hun eigen gemeente terecht. Communicatie per post blijft altijd mogelijk.”

Een veilige digitale wereld
“Privacy is van onschatbare waarde in een vrije samenleving en daarom grondwettelijk beschermd. Alleen met privacy kunnen we een vrij leven leiden zonder interventies van anderen en van de staat. Door de opkomst van nieuwe technieken staat onze privacy echter onder druk. Technologische ontwikkelingen zoals (generatieve) kunstmatige intelligentie (AI) en kwantumtechnologie gaan razendsnel en brengen essentiële cyberweerbaarheidsvraagstukken met zich mee. Het is zorgwekkend dat bedrijven onze data verzamelen en verkopen en zo steeds meer macht naar zich toe trekken.”

“Facebook en Google maken winst met de verkoop van onze meest persoonlijke gegevens. Identiteitsfraude ligt op de loer en multinationals doen er alles aan om ons (koop)gedrag en onze mening te beïnvloeden. Ook als je niets te verbergen denkt te hebben, kunnen gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Gegevensbescherming krijgt meer prioriteit, we pakken digitaal pesten aan en versterken de burgerrechten in de digitale wereld. We zorgen dat voor vitale digitale infrastructuur altijd een analoge terugvaloptie beschikbaar is.”

“We onderzoeken hoe we internetgiganten meer verantwoordelijkheid kunnen laten nemen om nepnieuws tegen te gaan zonder dat zij te veel macht krijgen over de inhoud die op de platformen gedeeld wordt. We gaan ervoor zorgen dat internetbedrijven als Facebook en Google meer transparantie bieden over wat zij gebruikers laten zien en waarom, en leggen microtargeting (waarbij heel gericht wordt geadverteerd) aan banden.”

Verder wil de partij systemen die de privacy niet kunnen waarborgen afschaffen of aanpassen, “zoals de landelijke elektronische patiëntendossiers. Medische dossiers worden niet opengesteld zonder expliciete toestemming.”

Verder worden apps die de privacy niet kunnen waarborgen worden verboden. “De privacy en data van gebruikers zijn bij veel Internet of Things-apparaten (verbonden met wifi en/of bluetooth) niet veilig. De overheid zet zich in voor het realiseren van cybereisen aan apparatuur. De voorgestelde EU ‘chatcontrol’, waarmee alle digitale communicatie gescand wordt, komt er niet. We houden end-to-end encryptie in stand. Bedrijven worden gedwongen meer transparantie te geven over hun opslag en gebruik van data en de werking van algoritmes. We begrenzen de mogelijkheden waarvoor onze data gebruikt mogen worden en verbieden de verkoop van data zonder expliciete toestemming. Nederlandse data worden zo veel mogelijk opgeslagen in datacenters in Nederland, zodat deze niet vallen onder Amerikaanse of Chinese wetgeving.”

Persoonsgegevens
Nederland gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen, aldus de partij. “De overheid gaat structureel investeren in softwareprojecten om de digitale infrastructuur beter te beveiligen. “De Autoriteit Persoonsgegevens wordt uitgebreid om de naleving van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) goed te kunnen controleren. Groepsbelediging, digitaal pesten, discriminatie en oproepen tot racistisch geweld op sociale media worden hard bestreden. Voor veilige verdere digitalisering is een domeinoverstijgende regie op samenwerking nodig, waarbij cybersecurity, digitale autonomie, bestrijding van cybercrime en kennisontwikkeling als integrale onderdelen en noodzakelijke randvoorwaarden worden gezien. Er wordt geïnvesteerd in voldoende cyberbewustzijn en dus digitale geletterdheid van burgers.”

Een overheid die privacy respecteert
“Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen (het recht om vergeten te worden). Opsporing- en veiligheidsdiensten mogen niet rondsnuffelen in digitale apparaten zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is. Een sterkere controle op deze diensten is belangrijk. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoons. Het communicatiegeheim wordt beschermd en gerespecteerd.

“Ondanks een duidelijk ‘Nee’ van Nederland bij het referendum, werd de Sleepwet voor massale inzameling van data ingevoerd. De voorgenomen verdere verruiming van de Sleepwet gaat niet door. In plaats daarvan wordt de Sleepwet ingetrokken en er komt een nieuwe privacyvriendelijke Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Al het beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy.”

Buitenlandse invloed
China en de Verenigde Staten beheersen de digitale wereld. We blijven zeer kritisch over de buitenlandse invloed op technologie en het internet. We zorgen voor een robuuste taskforce die spionage opspoort en tegengaat. De AIVD is zeer terughoudend met het delen van gegevens van burgers met buitenlandse veiligheidsdiensten.

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.