Leaderboard Journalist van het Jaar PIP Den Haag

— vrijdag 20 oktober 2023, 07:45 | 0 reacties, praat mee

De journalistieke kieswijzer: de verkiezingsplannen van de SGP

Chris Stoffer, lijsttrekker van de SGP, tijdens de presentatie van het SGP-verkiezingsprogramma in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. - © Koen van Weel

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar welke partijen hebben het beste voor met de journalistiek? Villamedia zet in deze reeks de belangrijkste speerpunten met betrekking tot ons vak, vrije nieuwsgaring en persveiligheid uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen op een rijtje. In deze twaalfde aflevering: de SGP. Laatste wijziging: 23 oktober 2023, 08:49

‘Woord houden’. (.pdf) Met deze oproep gaat de SGP de verkiezingen in. In dit verkiezingsprogramma heeft de SGP haar visie en voorstellen op hoofdlijnen beschreven. In de bijlage (.pdf) zijn de plannen van het verkiezingsprogramma per ministerie en beleidsterrein verder uitgewerkt.

De SGP heeft in totaal 1183 uitgewerkte punten. Vijftien ervan gaan specifiek over media. Zo wil de partij dat kosten van een krantenabonnement fiscaal afgetrokken kunnen worden, min of meer vergelijkbaar met giften aan ANBI-instellingen. “De overheden kunnen kranten ondersteunen door hen actiever in te zetten voor het bekendmaken van maatregelen en beleid. De overheid neemt effectieve maatregelen om de veiligheid en privacy van journalisten te beschermen.”

Met betrekking tot de NPO wil de SGP dat er “meer inzicht moet worden verschaft in de kosten van programma’s, en er moet een strakkere markttoets komen op de nevenactiviteiten van omroepen. De wettelijke norm dat amusement en verstrooiing geen eigenstandige functie is van de publieke omroep, moet serieus worden genomen. Het aanbod van de publieke omroep kan doelmatiger en kernachtiger. De televisiezender NPO 3 moet verdwijnen. De publieke omroep moet reclamevrij zijn.

Er dient een laagdrempelige klachtenvoorziening te zijn voor programma’s van de publieke omroep en berichtgeving van de NOS. Materiaal van de taakomroepen NOS en NTR dient vrij beschikbaar te zijn voor andere erkende media en de publieke omroep moet mogelijkheden tot samenwerking met andere kwaliteitsmedia voldoende benutten.

Het budget voor het inkopen van sportrechten door de publieke omroep moet verdwijnen. Er mag geen belastinggeld naar uitzendingen waar commerciële zenders interesse voor hebben. Lokale omroepen die naar tevredenheid functioneren moeten bij wijziging van de financiering zelfstandig kunnen voortbestaan. Topinkomens (boven de Balkenendenorm) voor presentatoren van de publieke omroep moeten verleden tijd zijn. Omroeporganisaties die te veel loon aan presentatoren betalen worden met hetzelfde bedrag gekort.”

Kaders
“Een representatieve oudercommissie dient invloed te krijgen op de classificatie van films en reclames op grond van de Kijkwijzer. Er is een helder wettelijk kader nodig voor het verbod op alle vormen van schadelijke reclame, waaronder tabak, alcohol en porno. De SGP is voor een verbod op de productie, distributie en het bezit van porno, op grond van Bijbelse waarden en normen. Pornoverslaving is een wijdverbreid maatschappelijk probleem en vraagt om een effectieve aanpak. Om het verslavingsrisico in te dammen moet – zolang er nog geen verbod van kracht is – op z’n minst de huidige leeftijdsgrens in de wet van 16 naar 18 jaar worden verhoogd.”

Vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, ook als dat meningen betreft die niet stroken met wat de meerderheid vindt, of godsdienstige of politieke opvattingen die verzet oproepen. De vrijheid van meningsuiting mag voor de partij echter geen vrijbrief zijn om doelbewust en nodeloos te kwetsen of Gods naam te lasteren.

ZZP
Daarnaast is er veel aandacht voor zzp’ers. De SGP wil nu eindelijk duidelijkheid over de vraag welke zzp’er een echte ondernemer is, en wie eigenlijk gewoon een werknemer is. “Schijnzelfstandigheid moet worden tegengegaan, en daarvoor is het antwoord op deze vraag van groot belang. Dat kan via een heldere definitie of door het stellen van criteria.”

“De fiscale regelingen voor zzp’ers zijn de achterliggende jaren flink afgebouwd, waardoor de koopkracht van deze doelgroep terugloopt. De fiscale behandeling tussen werknemers en zzp’ers moet beter op elkaar afgestemd worden. Daarbij moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de extra risico’s die zelfstandigen hebben. Daarnaast moeten (potentiële) zelfstandigen zonder personeel bewust gemaakt worden van de lusten én de lasten van het zzp-schap. Een zzp’er krijgt niet alleen ruimte om te ondernemen, hij of zij krijgt ook te maken met het risico op arbeidsongeschiktheid of inkomensterugval. Als (potentiële) zzp’ers meer oog hebben voor bijvoorbeeld de risico’s van het zzp-schap, kan voorkomen worden dat werknemers onbewust het zzp-schap inrollen. Zo kan uiteindelijk schijnzelfstandigheid voorkomen worden.”

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De partij wil ook dat er een uitzondering mogelijk moet zijn op de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers die “gegarandeerd en langjarig de verantwoordelijkheid nemen” om zelf andere, passende maatregelen voor hun risico’s te treffen. Bijvoorbeeld door eigen vermogen, bedrijfskapitaal of een voorziening als een broodfonds of schenkkring. Varianten die volgens de SGP overwogen kunnen worden zijn een verzekeringsplicht voor volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid of een basisverzekering voor alle werkenden. In alle gevallen geldt dat gemoedsbezwaarden de mogelijkheid moeten hebben om niet deel te nemen aan een regeling met een verzekeringskarakter.”

“De premiebetaling voor arbeidsongeschiktheid moet rekening houden met de duur van de arbeidsrelatie, zodat werkgevers niet met hoge kosten opgezadeld worden bij werknemers die slechts relatief kort in dienst waren. Bij de beoordeling van de contractvorm en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden moet de feitelijke situatie waarin het werk wordt verricht meer gewicht in de schaal leggen. Alleen zo kunnen werkenden voor gelijk werk zoveel mogelijk gelijk worden behandeld. Uiteraard houdt de werkgever de ruimte voor het voeren van goed werkgeverschap, maar wordt hiermee ongewenste ongelijkheid tegengegaan.”

Met andere woorden: “Zzp’ers houden keuzevrijheid. Verplichte pensioenopbouw via pensioenfondsen is onwenselijk. Zzp’ers moeten de ruimte krijgen om hun oudedagsvoorziening in te vullen via bijvoorbeeld een fonds, een eigen woning of via investeringen in de eigen onderneming. Zzp’ers die wel willen intekenen op een collectieve regeling moeten daarvoor de ruimte krijgen.”

Vast contract
De SGP is verder voorstander van duurzame arbeidsrelaties. “Daarom wordt het vaste contract aantrekkelijker gemaakt, onder andere door meer ruimte voor tussenvormen te bieden. Er moeten meer mogelijkheden komen om een vast contract aan te passen aan de behoeften en omstandigheden van de werkgever ten aanzien van inhoud, tijd en plaats. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de werknemer en wordt daarbij rekening gehouden met de wensen en verwachting van de werknemer.”

“Het mag niet langer zo zijn dat werknemers 40 uur beschikbaar moeten zijn, terwijl ze uiteindelijk maar één uur werken. De positie van de flexwerker moet dus verbeterd worden.”

Werken moet lonender worden gemaakt. “De lasten op betaald werk, zowel voor werknemers als voor werkgevers, moeten omlaag. Om ervoor te zorgen dat mensen meer overhouden van iedere verdiende euro moet het belasting- en toeslagenstelsel stevig hervormd worden.”

“Het nettominimumloon moet omhoog. Dat betekent een structurele en aanzienlijke verlaging van de lasten op arbeid. Zo kunnen bedrijven het geld blijven verdienen en behouden we banen, terwijl werknemers meer salaris overhouden om van rond te komen. Het bestaansminimum is al jarenlang te laag, waardoor steeds meer mensen er niet van kunnen rondkomen. Er komt een herijking van het bestaansminimum, wat vierjaarlijks zal worden herzien.”

Geweld
Er moet extra geld naar de strafrechtketen omdat misdaad niet ongestraft mag blijven en slachtoffers baat hebben bij een sneller proces. “Geweld tegen hulpverleners, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), agenten en brandweerlieden is buitengewoon ernstig. Datzelfde geldt voor geweld tegen journalisten en bedreiging of intimidatie van politici en bestuurders. Voor daders die zich hieraan schuldig maken geldt: snel en zwaar straffen. Een taakstraf hiervoor is niet passend, daarom wordt de Wet taakstrafverbod uitgebreid.”

“Niets en niemand ontziende drugscriminelen ondermijnen steeds meer de democratische rechtsstaat. De koelbloedige moorden op Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum bewijzen dat. In havens, zoals Rotterdam en Vlissingen, moet meer capaciteit komen om de drugsimport te voorkomen. Daarnaast moeten we inzetten op het voorkomen van het gebruik van drugs. Drugsgebruik schaadt de gezondheid, de productie ervan is slecht voor het milieu en het houdt drugscriminaliteit en -overlast in stand. De overheid moet (potentiële) gebruikers hier bewust van maken.”

“De bestraffing van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en vergelijkbare (digitale) delicten, moeten aangescherpt worden. Een bevel tot verwijderen van content of decryptie moet mogelijk worden.”

Terrorisme, Wiv en privacy
Veiligheidsdiensten hebben volgens de SGP hun handen vol aan het voorkomen van aanslagen. “Daarbij is erg belangrijk dat ook het digitaal verkeer tussen potentiële terroristen tijdig wordt onderschept. De financiering van het werk van de veiligheidsdiensten dient dan ook voor meerdere jaren vast te staan om een jojobeleid te voorkomen.”

“Zonder toestemming verblijven in een door terroristische organisatie gecontroleerd gebied dient strafbaar te zijn.”

“De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) moet voldoende ruimte bieden om snel en adequaat in te kunnen spelen op nieuwe bedreigingen. Daarbij dient de bescherming tegen aanslagen en andere terroristische acties voorop te staan, ook als dat ten koste gaat van de privacy van mogelijke terroristen.”

Privacy en noodsituatie
Bescherming van ieders privacy is een groot goed. “Inbreuken daarop zijn alleen gerechtvaardigd als dit in het belang is van de veiligheid van personen of de staat in noodsituaties. Mensen moeten zich veel meer bewust worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. Aandacht hiervoor in opvoeding en onderwijs (mediawijsheid) verdient ondersteuning.”

In de strijd tegen aanslagen en terrorisme kan het volgens de SGP nodig zijn om incidenteel inbreuk te maken op de privacy. “In dat geval gaat de nationale veiligheid en die van burgers voor. De mogelijkheid van toegang tot de rechter tegen inbreuken op het privéleven is hierbij te allen tijde nodig. De overheid moet er nauwgezet op toezien dat de privacy van burgers wordt gewaarborgd en persoonlijke gegevens alleen worden bewaard zolang dat nodig is. De beveiliging van systemen voor het beheer van persoonsgegevens dient onafhankelijk en kritisch getoetst te worden.”

“Burgers moeten zelf kunnen bekijken welke persoonlijke gegevens de overheid of overheidsinstanties hebben geregistreerd. Het moet mogelijk zijn voor providers om internetfiltering toe te passen wanneer burgers daar zelf voor kiezen.”

“Het maken van filmpjes over optreden door politie en hulpverleners om ze openbaar te maken moet worden tegengegaan. Ook deze mensen hebben recht op hun privacy.”

Cyberveiligheid en AI
Nederland moet volgens de SGP de kansen pakken die digitale technologie biedt. “Maar weerbaarheid tegen digitale ontwrichting en bescherming van de publieke kern van het internet is even belangrijk. Dat vereist miljoeneninvesteringen. Nederland moet (inter)nationale afspraken bevorderen over (transparantie van) datavergaring, -gebruik en –bescherming, en over het beschermen van de rechtsstaat. Elke burger heeft recht op privacy en data-eigenaarschap. Een speciaal, interdepartementaal instituut moet overheid, onderwijs, organisaties en ondernemers bij elkaar brengen en de binnenlandse en buitenlandse inzet op digitaal terrein coördineren”

Overheid en bedrijfsleven dienen afspraken te maken over de cyberveiligheid van kritieke infrastructuur, aldus de partij. “Hogere veiligheidsstandaarden voor de kritieke delen van de digitale processen zijn absoluut noodzakelijk. Cruciaal is het frequent en grootschalig testen van de beveiliging.”

Er moet meer aandacht voor risico’s op het gebied van artificiële intelligentie, cyber en datagebruik bij overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. “Genoemde ontwikkelingen vragen om kaders en normering en ontwikkeling van publieke waarden rond de regie op eigen gegevens door burgers.”

“De potentie van kunstmatige intelligentie (AI) is groot. Het is wel van belang dat rekening gehouden wordt met ethische kaders en publieke waarden. AI-systemen moeten voldoen aan de principes van proportionaliteit, subsidiariteit, dataminimalisatie en transparantie. Kunstmatige intelligentie mag nooit gebruikt worden om kinderen ergens toe te dwingen of hen te misleiden. Zij zijn extra kwetsbaar. De overheid moet, naar Frans voorbeeld, het verplichte gebruik van een app-blocker bevorderen dan wel verplichten.

De regels voor verkoop van riskante AI-systemen aan buitenlandse partijen moeten aangescherpt worden. We moeten ook zelf investeren in kunstmatige intelligentie om te voorkomen dat China en de VS alle touwtjes in handen krijgen.”

“Grote digitale platforms, als Airbnb en bol.com, trekken veel marktmacht naar zich toe terwijl ze een vreemde eend in de bijt van het mededingingsrecht zijn. Mededingingsregels en het mededingingstoezicht moeten zo aangepast worden dat de macht van grote digitale platforms zodanig aan banden wordt gelegd dat concurrentie mogelijk blijft. Ook de macht van grote communicatieplatforms als Facebook in het sturen van het maatschappelijke debat verdient kritische aandacht.”

“Netneutraliteit mag internetfiltering niet onmogelijk maken. Via filtering kunnen burgers zichzelf en hun kinderen beschermen tegen onder meer webpagina’s met porno, andere onzedelijke beelden en geweld.”

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.