— maandag 11 juli 2016, 16:27 | 1 reactie, praat mee

Kamervragen over voorwaarden De Persgroep

UPDATE PvdA-Kamerlid Mei Li Vos vraagt aan minister Asscher van Sociale Zaken hoe hij de nieuwe algemene voorwaarden voor freelance journalisten van De Persgroep beoordeelt. Ze wil weten of opdrachtgevers zulke bepalingen juridisch gezien mogen opnemen in hun algemene voorwaarden binnen de Wet DBA. Laatste wijziging: 12 juli 2016, 07:08

Vos baseert zich op algemene voorwaarden die inmiddels door De Persgroep zijn aangepast. Zo is de bepaling 4.7 herschreven en zijn 4.8 en 4.9 geschrapt.

Blijft wel overeind dat Vos van de minister wil weten wat hij er van vindt dat artikel 11.1 van de nieuwe voorwaarden zo is geformuleerd dat De Persgroep eenvoudig afstand kan nemen van een freelancer.

Directeur Bart Verkade van De Persgroep is verbaasd dat Vos deze vragen stelt. ‘Die zijn niet meer relevant. Wij hebben alle gewraakte punten zelf al aangepast. Sinds vrijdag staat een nieuwe versie van de algemene voorwaarden online ‘.

‘Wat betreft 11.1: dat is een volstrekt gebruikelijk artikel in dit soort voorwaarden. Hier staat dat wij de opzegtermijn niet in acht hoeven te nemen wanneer in strijd met enkele cruciale punten wordt gehandeld. Daarbij gaat het om ‘overtreding’ van de afspraken over de aard van de arbeidsrelatie, de verleende licentie en de daarbij behorende exclusiviteit en tot slot de verplichtingen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten.’

‘Wat voor ons belangrijk is, dat wij een uitstekende relatie willen houden met onze freelancers. De algemene voorwaarden zijn er in de eerste plaats om helder te maken hoe wij willen en kunnen werken met freelancers. De DBA is een gedrocht dat zijn doel voorbij schiet, dus wij moeten wel scherp formuleren hoe wij voorkomen dat freelancers ineens verkapte werknemers blijken. Dat is namelijk zowel voor ons, als voor de freelancers ongewenst.’

‘Het opmerkelijke is overigens, dat de juristen van de bonden nimmer hebben gewezen op de passages die wij nu hebben geschrapt en aangepast. Zij hebben op tal van punten input geleverd, maar nooit op deze punten. Wij zijn uiteraard zelf verantwoordelijk, maar het zegt wel iets als ook de belangenbehartigers van de freelancers aanvankelijk geen kwaad zagen in deze passages’.

De Kamervragen

Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Persgroep na invoering van Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever afschuift op zzp’ers (ingezonden 11 juli 2016)

1
Bent op de hoogte van de nieuwe algemene voorwaarden voor freelance journalisten van de Persgroep versie 28 april 2016? 1)

2
Wat is uw mening over bepaling 4.7 waarin staat dat indien de Maker (hiermee wordt aan freelance journalisten gerefereerd) om welke reden dan ook als werknemer wordt aangemerkt de Persgroep dan gerechtigd is alle daaruit voortvloeiende schade op de zzp’er (zelfstandige zonder personeel) te verhalen?

3
Wat is uw mening over bepaling 4.8 waarin staat dat de Maker de Persgroep vrijwaart voor de afdracht van alle op het honorarium drukkende belastingen en/of premies?

4
Wat is uw mening over bepaling 4.9 waarin staat dat indien het sociale verzekeringsorgaan en/of de Belastingdienst beslist dat in tegenstelling tot de opvatting van partijen toch premies sociale verzekeringswetten en/of loonbelasting moeten worden ingehouden de Persgroep de premies respectievelijk loonbelasting zal inhouden op het aan de Maker uit te betalen honorarium?

5
Wat is uw mening over bepaling 11.1 waarin staat dat indien de Maker handelt in strijd met artikel 4, artikel 7 en/of artikel 9 van deze voorwaarden de Persgroep gerechtigd is de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd de aanspraken van de Persgroep wegens wanprestaties door Maker?

6
Hoe beoordeelt u deze bepalingen in het licht van de doelstellingen van de Wet DBA? Kunt u nader toelichten of opdrachtgevers zulke bepalingen juridisch gezien mogen opnemen in hun algemene voorwaarden binnen de Wet DBA? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u van plan om aan de Persgroep te melden deze bepalingen uit hun algemene voorwaarden te schrappen?

7
Wat vindt u van de ontwikkeling dat opdrachtgevers hun verantwoordelijkheden binnen de Wet DBA via algemene voorwaarden verschuiven naar de zzp’er? Is dit de bedoeling van de Wet DBA? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

Bekijk meer van

De Persgroep Bart Verkade

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

1 reactie

Rosa Garcia Lopez, 12 juli 2016, 16:41

Bart Verkade, directeur van de Persgroep, stelt dat ‘de juristen van de bonden nimmer hebben gewezen op de passages die wij nu hebben geschrapt en aangepast. Zij hebben op tal van punten input geleverd, maar nooit op deze punten.’ Dit is pertinent onjuist, aldus de NVJ en de NVF.

De Taskforce de Persgroep, bestaande uit de beroepsorganisaties BNO, DuPho, FLA, NVF, NVJ en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright, schrijft in een brief van 22 april jongstleden aan de Persgroep dat ’Artikel 10.7/14.4 Verhaal van werknemerspremies is in strijd met de Wet DBA’. 
Op 28 april jongstleden reageert de Persgroep als volgt: ‘Ook dit is niet in strijd met Wet DBA. Ook hier geldt dat de Persgroep deze nieuwe versie van de freelancevoorwaarden nog gaat voorleggen aan de Belastingdienst. Het kan zijn dat uit overleg met de Belastingdienst volgt dat de Persgroep in deze artikelen nog een wijziging zal aanbrengen.’

Op vrijdag 8 juli stuurden de NVJ en de NVF de Persgroep een brief met het verzoek om ook twee andere artikelen aan te passen die in strijd met de wet zijn.  Het betreft artikelen 7.5 met betrekking tot ‘Licentie en exclusiviteit’ en artikel 6.4 met betrekking tot de ’Rechten van de maker’. De exclusieve licentie zoals in artikel 7.5 staat, is in strijd met het Auteurscontractenrecht. Het verkapte non-concurrentiebeding zoals vastgelegd in artikel 6.4 is in strijd met de nieuwe Wet DBA. De NVJ, NVF en DuPho hebben de Persgroep gevraagd om voor vrijdag 15 juli te reageren.

Rosa García López
NVJ Secretaris Zelfstandigen & NVF

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.