— donderdag 25 februari 2021, 10:00 | 0 reacties, praat mee

De Tweede Kamerverkiezingen: wat zeggen de partijprogramma’s over de media?

© Remko de Waal / ANP

De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan. Wat zijn de verschillende partijen van plan met de media? Een overzicht van de mediaparagrafen van de veertien partijen die ook in het Kieskompas aan bod komen. Laatste wijziging: 25 februari 2021, 12:00

VVD
Het medialandschap verandert in een razend tempo. Consumenten kiezen steeds vaker zelf wanneer zij televisieseries, documentaires en speelfilms kijken. Ook gaan we steeds vaker zelf online op zoek naar een mix tussen binnen- en buitenlands aanbod. Deze veranderende vraag heeft ook grote gevolgen voor de advertentiemarkt. Grote internationale bedrijven (met name buitenlandse Big Tech-bedrijven) nemen een steeds groter gedeelte van de Nederlandse advertentiemarkt in, waardoor de inkomsten van Nederlandse media onder druk staan. Ook de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is de afgelopen jaren veranderd. Zo is er gewerkt aan het gedeeltelijk reclamevrij maken van de Publieke Omroep en is er meer aandacht gekomen voor de regio. Ook werkt de NPO meer samen met marktpartijen, waardoor het aanbod van kwalitatief goede programma’s op gebruiksvriendelijke streamingsdiensten in de toekomst stijgt.

De komende jaren zetten we in op:
• Strengere straffen voor mensen die journalisten bedreigen, door het taakstrafverbod uit te breiden naar deze groep daders.
• Een onderscheidende publieke omroep die zich richt op de kernonderwerpen nieuws, cultuur en educatie en zo reclameluw mogelijk is op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
• Een einde aan de plicht voor de publieke omroep om programmering te verzorgen voor een vast aantal landelijke tv- en radiozenders. De mogelijkheden om programma’s te verspreiden via eigen kanalen en platforms of die van derden, breiden we uit. Ook bevorderen we een betere samenwerking van lokale publieke omroepen in streekverbanden en betere samenwerking tussen landelijke, regionale en lokale publieke omroepen ter bevordering van de lokale journalistiek en democratie. Lokale en streekomroepen zijn volwaardig onderdeel van het medialandschap naast landelijke en regionale omroepen.
• Transparantie van de kosten van afzonderlijke programma’s van de NPO. De topsalarissen van sommige presentatoren en omroepfunctionarissen boven de gestelde maxima worden verlaagd. Bij het verlenen van concessies wegen we voortaan mee of omroepen via dubieuze salarisconstructies deze normbedragen omzeilen.
• Een kleinere rol van het aantal leden van omroepen bij de verdeling van de budgetten. De NPO maakt programma’s voor alle Nederlanders en niet alleen voor leden.
• Stopzetten van de eigen betaalde onlinestreamingsdienst van de publieke omroep. De NPO kan blijven samenwerken met private partners in het tv-platform NL Ziet.
• Aanpassing van de mededingingsregels zodat media-ondernemers beter kunnen concurreren met internationale Big Tech-bedrijven. Nu mag bijvoorbeeld een radiozender geen concurrenten overnemen als het daarmee een te groot deel van de advertentiemarkt voor radio inneemt, terwijl kijken of er een monopolie op de advertentiemarkt als geheel ontstaat beter past bij de manier waarop consumenten digitaal verschillende media gebruiken. De advertentiemarkt blijft wel toegankelijk voor nieuwe spelers.
• Afschaffen van de thuiskopieheffing. Steeds meer media worden via streamingsdiensten bekeken, waardoor de Europese richtlijn die zorgt voor een heffing op cd’s, dvd’s en harde schijven achterhaald is. Wel blijven makers recht houden op een eerlijke beloning voor hun werk.
Verkiezingsprogramma VVD

CDA
Sommige social media-platforms zijn een vrijplaats voor beledigingen en scheldpartijen geworden. Overheden, platforms en maatschappelijke organisaties nemen gezamenlijk het voortouw in een breed offensief om de social media weer sociaal te maken. Fatsoensnormen die we in de samenleving heel normaal vinden horen dat ook in het digitale domein te zijn.
In tijden van fake news en buitenlandse beïnvloeding staan wij pal voor de persvrijheid en de vrije nieuwsgaring in Nederland en Europa. Bescherming van de persvrijheid is een kerntaak van de overheid. Onafhankelijke journalistiek met meer aandacht voor lokale, regionale en Europese besluitvorming draagt bij aan het publieke debat en het democratisch proces. Wij willen de onafhankelijke journalistiek op deze aandachtsgebieden versterken en zien hier ook een belangrijke rol voor zowel de landelijke als regionale en lokale media.

Wij maken ons sterk voor een pluriform en sterk medialandschap. Buitenlandse mediabedrijven op de Nederlandse markt worden verplicht te investeren in Nederlandse producties. De publieke omroep blijft de basisvoorziening in ons bestel. Wij willen meer ruimte voor regionale programmering op de landelijke netten en bieden extra ondersteuning aan lokale en regionale media die een belangrijke rol vervullen in de nieuwsvoorziening in gemeenten en provincies.
Regionale en lokale zenders kunnen ook ingezet worden voor het behoud van de streektaal.
Wij willen in de dagprogrammering van de publieke omroep meer laagdrempelige programma’s voor de aanpak van laaggeletterdheid en de integratie van nieuwkomers.
Verkiezingsprogramma CDA

D66
Voor een goed functionerende democratische rechtsstaat is een onafhankelijke, pluriforme pers essentieel. Zowel nationaal als lokaal. Journalisten moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Zij vervullen als waakhond van de democratie immers een belangrijke controletaak.

Een toekomstbestendige publieke omroep.
In tijden van nepnieuws en desinformatie is de noodzaak van gedegen onderzoeksjournalistiek, waarin feit van fictie wordt gescheiden, enorm hoog. Een objectief, onafhankelijk en betrouwbaar geluid is essentieel. D66 wil dat de publieke omroep zich daarom richt op de kerntaken informatie, cultuur en educatie. De inhoud moet leidend zijn.

D66 staat voor een sterke rol van de NPO in de samenwerking met de omroepen, zodat de pluriformiteit van de samenleving wordt geborgd en minder goed bereikbare doelgroepen in de maatschappij goed worden bediend.
D66 is voorstander van een reclamevrije publieke omroep. Dit geeft bovendien meer kansen voor kranten. Ter compensatie krijgt de publieke omroep extra staatsinkomsten en tevens wordt naar andere inkomstenbronnen via de omroepen gezocht.
Omroepen mogen zelf kiezen in welke vorm zij hun producties aanbieden. NPO-content wordt breder beschikbaar voor andere mediapartijen, ook commercieel. D66 wil dat de publieke omroep met commerciële omroepen samenwerkt aan NLZiet: één volwaardig platform voor alle Nederlandse programma’s, documentaires en speelfilms.
D66 pleit voor een pluriforme publieke omroep, met ruimte voor buitenproducenten. Om hier daadwerkelijk ruimte toe te bieden, zouden de verantwoordingscriteria voor omroepen niet op ledenaantallen moeten worden gebaseerd, maar op moderne criteria. Wanneer deze criteria niet worden gehaald, verliezen omroepen hun plek in het bestel. De toegang voor buitenproducenten wordt vergemakkelijkt en verruimd.
We willen structureel blijven investeren in lokale en regionale omroepen. Dit geld moet landelijk worden verdeeld, zodat omroepen niet afhankelijk zijn van financiering van de lokale instituties die zij kritisch controleren.
Naast de noodzaak van extra financiering, stimuleren we regionale en lokale omroepen ook naar elkaar toe te groeien en indien mogelijk op termijn te integreren. Streekomroepen worden hier ook bij betrokken.

Een sterke en onafhankelijke pers
Sterke onafhankelijke media staan onder druk. Op lokaal niveau staat het voortbestaan van kwalitatief hoogstaande journalistiek op het spel. In het digitale tijdperk vraagt waarheidsvinding om meer journalistiek onderzoek. D66 wil investeren in sterke en onafhankelijke media om de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat te garanderen.

Wij verhogen de bijdrage aan fondsen voor onderzoeksjournalistiek en lokale berichtgeving, uiteraard zonder inhoudelijke bemoeienis van de overheid.
We ondersteunen Europese regelgeving die afdwingt dat techgiganten journalistieke organisaties eerlijk betalen voor het gebruik van hun inhoud.

Betrouwbare informatie in digitale tijden
Digitalisering raast voort en beïnvloedt het publieke debat. We zien in alle landen politici die onwaarheden verspreiden en hun pijlen richten op de journalistiek, rechtspraak en wetenschap. Dat gaat steeds vaker samen met de manipulatie van beeld en geluid, waarmee neptoespraken van politici kunnen worden verspreid. Voor een weerbare democratie is het belangrijk op digitalisering te anticiperen. De overheid moet het goede voorbeeld geven, door actiever informatie beschikbaar te stellen, zodat burgers haar kritisch kunnen volgen.

We willen dat de overheid kritisch burgerschap stimuleert, bijvoorbeeld via het bijbrengen van media-, digitale- en democratische vaardigheden in het burgerschapsonderwijs.
D66 wil dat de overheid bedrijven aanmoedigt om burgerinspraak mee te nemen bij het ontwerpen van platforms. Bij de grote rol die deze platforms spelen in onze samenleving hoort het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Overheden worden gestimuleerd te experimenteren met nieuwe, toegankelijke vormen van online burgerinspraak.
Het organiseren van tegenmacht tegen de toenemende macht van de grote tech bedrijven is cruciaal. De overheid moet het voor burgers mogelijk maken om zich collectief tegen bedrijven te organiseren. We scherpen Europese mededingingswetgeving aan en dwingen transparantie af over sturende algoritmes. We werken Europees samen om onwenselijke invloeden van buitenlandse machten tegen te gaan.
Er moet een Europees steunfonds komen voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en het waarborgen van een breed medialandschap in elk Europees land.
Sociale netwerkbedrijven moeten een openbare doorzoekbare database creëren van betaalde, doelgroepgerichte online politieke wervingsadvertenties. De database bevat alle varianten van de advertenties en de profielen van de doelgroepen waaraan ze vertoond zijn.
Verkiezingsprogramma D66

ChristenUnie
Onafhankelijke journalisten en media zijn de waakhonden van onze samenleving. Hun functie is van vitaal belang voor een open samenleving en het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Ons veranderende kijk- en luistergedrag zet de traditionele verdienmodellen van journalisten en media onder druk. Het gevaar is dat de onafhankelijkheid van media wordt uitgehold en dat desinformatie en fake news toenemen.
Dit onderstreept het belang van een sterke, onafhankelijke en pluriforme publieke omroep en van gerichte investeringen in onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Ook draagt de pluriformiteit van de Nederlandse Publieke Omroep bij aan het leren kennen van verschillende groepen en opvattingen in de samenleving. Dat maakt het Nederlandse bestel uniek in de wereld.
De ChristenUnie vindt dat ledenomroepen de kern van het publieke omroepbestel zijn en moeten blijven. De publieke omroep vertegenwoordigt de hele samenleving en juist daarom zijn duidelijk geprofileerde ledenomroepen belangrijk. De regionale publieke omroepen zijn de waakhonden van de lokale democratie. Zij verzorgen nieuws en programma’s over wat zich dicht bij huis afspeelt, in de provincie, streek en stad waar mensen zich bij betrokken voelen.

• Investeren in onderzoeksjournalistiek. Via de journalistieke fondsen worden meer middelen beschikbaar gesteld voor grote projecten in de onderzoeksjournalistiek.
• Veiligheid journalisten waarborgen. Geweld tegen journalisten is onacceptabel. De overheid waarborgt de persvrijheid en de veiligheid van Nederlandse journalisten wereldwijd.
• Sterke publieke omroep. De publieke omroep is heel waardevol. Het minimumbudget blijft in de wet verankerd, om te voorkomen dat de financiering van de publieke omroep voorwerp wordt van snelle politieke besluitvorming.
• Onafhankelijke omroepen. Omroepen gaan zelf over de inhoud en de vorm van hun programma’s. De NPO stelt zich dienstbaar op. Bij de verdeling van de budgetten weegt het ledenaantal van een omroep mee. Omroepen krijgen de ruimte om mee te bewegen met nieuwe manieren van kijken en luisteren en krijgen de mogelijkheid om ook van eigen geld online programmering te maken en een eigen platform te bouwen.
• Ruimte voor levensbeschouwing in programmering. Levensbeschouwing is een pijler onder de publieke omroep. De inhoudelijke invulling daarvan vraagt ruimte qua budget, platform en momenten van uitzending van programma’s op radio en tv.
• Toegankelijke programma’s. De programma’s van de publieke omroep mogen niet achter een online betaalmuur verdwijnen, maar moeten voldoende toegankelijk zijn. De NPO-plusdienst stopt.
• Stabiele financiering. Voor een stabiele financiering is het noodzakelijk om de afhankelijkheid van de publieke omroep van reclame-inkomsten af te bouwen en toe te werken naar een reclamevrije publieke omroep.
• Veilig en verantwoord aanbod. De publieke omroep is van ons allemaal. Daarom moet het aanbod veilig, verantwoord en van voldoende kwaliteit zijn. De Mediawet biedt richtlijnen om dat aanbod te garanderen. De ChristenUnie wil geen gokzenders op tv en ook geen seksreclameblokken of gokreclames.
• Investeren in lokale en regionale omroepen. Lokale en regionale media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de lokale democratie. De ChristenUnie wil een fonds voor de lokale en regionale journalistiek om redacties te versterken. Binnen de programmering van de NPO wordt ruimte gemaakt voor de regionale omroepen door het uitzendblok met regionale programmering (NPO Regio) uit te bouwen. Onderzocht wordt of ook bij regionale omroepen met een ledenmodel kan worden gewerkt om bekostiging
toe te wijzen.
• Pluriforme dagbladensector. Er komt een onderzoek naar manieren om de krantensector te ondersteunen en de pluriformiteit van de dagbladjournalistiek in stand te houden. Te denken valt aan een subsidie op dagbladbezorging zoals die in België bestaat.
• Behoud huis-aan-huisbladen. Huis-aan-huisbladen informeren mensen over het nieuws in hun directe omgeving. De toekomst van veel bladen hangt aan een zijden draadje, onder meer door teruglopende advertentie-inkomsten. De verleende corona-noodsteun wordt structureel gemaakt voor bladen die voldoende eigen redactionele content opnemen.
• Meer gebarentolken. Mediadiensten moeten zich inspannen om hun aanbod toegankelijk te maken voor auditief en visueel beperkten. Bij crisiscommunicatie worden zo snel als mogelijk uitzendingen gemaakt die toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve of visuele beperking.
Verkiezingsprogramma ChristenUnie

PvdA
Een onafhankelijke en pluriforme publieke mediadienst is een cruciaal onderdeel van ons democratisch bestel. We koesteren daarom kritische onafhankelijke journalistiek en ons publieke omroepbestel. Tegelijkertijd verandert het medialandschap ingrijpend. Steeds meer nieuwe mediadiensten en mediaproducten overspoelen concurrent en consument, van Youtube tot NPO Start gemist, van videoblogs tot video on demand. Vooral jonge mediaconsumenten bewegen zich dagelijks door dat nieuwe digitale en interactieve landschap. Het ouderwets ‘lineair’ televisiekijken ondervindt hevige concurrentie van de nieuwe mogelijkheden. Op smartphones en tablets is die concurrentie al in het nadeel van ‘lineaire televisie’ beslecht. Het tempo van veranderingen in het medialandschap is nauwelijks bij te houden.

Een toekomstbestendig publiek omroepbestel vraagt om scherpe keuzes, sterke creatieve competitie en gezamenlijkheid in het uitvoeren van de publieke taak.

Onze keuzes:
• Extra investeren.
De inkomsten van de publieke omroep mogen nooit afhankelijk zijn van de grillen van de markt. We investeren daarom extra in de publieke omroep en in regionale en lokale media. We behouden het duaal bekostigingssysteem voor de regionale omroep. De NPO krijgt meer ruimte om nieuwe aanbodkanalen te ontwikkelen en te benutten, met een proportionele vergoeding voor de makers.
• Fatsoenlijke beloning makers en heffing voor streamingdiensten. We willen de buitenproportionele verdienmodellen van bedrijven als Facebook en Youtube inperken en ervoor zorgen dat de makers van creatief materiaal fatsoenlijk worden betaald. Met een streamingheffing voor bedrijven als Youtube en Netflix zorgen wij dat ook deze bedrijven netjes bijdragen aan een eerlijk en divers media-aanbod.
• Publieke omroepen betalen een fatsoenlijk loon. Goed werkgeverschap geldt voor de gehele economie en de overheid geeft het goede voorbeeld. Publieke Omroepen bieden al hun werkenden een fatsoenlijk loon en goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. Publieke omroepen nemen een vast percentage mensen in vaste dienst en krijgen daar voldoende geld voor van de overheid.
• Bestrijden van fake news en oneigenlijke beïnvloeding. Hier kunnen we niet vertrouwen op zelfregulering van platforms als Facebook en Google. Er komt verplichte transparantie over de herkomst van politieke advertenties en micro-targeting. We verbieden financiering van politieke advertenties uit het buitenland. Ook onderzoeken we hoe mensen die digitaal manipulatieve informatie verspreiden strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.
Verkiezingsprogramma PvdA

SGP
De samenleving heeft belang bij betrouwbare, onafhankelijke nieuwsvoorziening, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Daarvoor zijn we voor een belangrijk deel aangewezen op de media, die uiteraard alle hun eigen invalshoek hebben en kleur geven aan hun berichten. Daarom is het goed dat er een grote pluriformiteit is en blijft in de met publiek geld gefinancierde media, omdat kritische en onderscheidende (tegen)geluiden onmisbaar zijn.

De financiële positie van deze media staat echter onder druk. Het is daarom steeds meer van belang dat de overheid een duidelijke visie op de media heeft.

De vraag is daarbij niet of de overheid media ondersteunt - zij ondersteunt de publieke omroep namelijk al decennia – maar hoe dit het beste kan en hoe de middelen het meest doelmatig besteed worden. Het media-aanbod is tegenwoordig zo groot dat de omvang van de publieke omroep veel kernachtiger kan en moet. De publieke omroep moet zich richten op hoogwaardige,  evenwichtige nieuwsvoorziening, verdieping en cultuur en evenementen van nationaal belang. Schadelijke mediauitingen, waaronder reclame voor overspel, worden verboden.

• Mensen die een abonnement nemen op een krant moeten de kosten daarvan fiscaal af kunnen trekken, min of meer vergelijkbaar met de giften aan ANBI-instellingen.
• De overheden kunnen kranten ondersteunen door hen actiever in te zetten voor het bekendmaken van maatregelen en beleid
•  Meer inzicht moet worden verschaft in de kosten van programma’s, en er moet een strakkere markttoets komen op de nevenactiviteiten van omroepen.
•  De wettelijke norm dat amusement en verstrooiing geen eigenstandige functie is van de publieke omroep, moet serieus worden genomen. Om deze reden dient de televisiezender NPO 3 te verdwijnen.
•  De publieke omroep moet reclamevrij zijn.
•  Er dient een laagdrempelige klachtenvoorziening te zijn voor programma’s van de publieke omroep en berichtgeving van de NOS.
•  Materiaal van de taakomroepen NOS en NTR dient vrij beschikbaar te zijn voor andere erkende media en de publieke omroep moet mogelijkheden tot samenwerking met andere kwaliteitsmedia voldoende benutten;
•  Het gigantische budget voor het inkopen van sportrechten door de publieke omroep moet verdwijnen. Er mag geen belastinggeld naar uitzendingen waar commerciële zenders interesse voor hebben.
•  Topinkomens (boven de Balkenendenorm) voor presentatoren van de publieke omroep moeten verleden tijd zijn. Omroeporganisaties die teveel loon aan presentatoren betalen worden met hetzelfde bedrag gekort.
•  Een representatieve oudercommissie dient invloed te krijgen op de classificatie van films en reclames op grond van de Kijkwijzer.
•  Er is een helder wettelijk kader nodig voor het verbod op alle vormen van schadelijke reclame, waaronder tabak, alcohol en porno.
•  De SGP is voor een verbod op de productie, distributie en het bezit van porno, op grond van Bijbelse waarden en normen. Pornoverslaving is een wijdverbreid maatschappelijk probleem en vraagt om een effectieve aanpak. Om het verslavingsrisico in te dammen moet – zolang er nog geen verbod van kracht is - op z’n minst de huidige leeftijdsgrens in de wet van 16 naar 18 jaar worden verhoogd.
Verkiezingsprogramma SGP

PVV
De publieke omroep als vehikel voor het multiculturalisme wordt in zijn geheel afgeschaft
Verkiezingsprogramma PVV

50Plus
• 50PLUS wil dat culturele innovatie wordt gestimuleerd.
• De publieke omroep heeft een belangrijke rol die versterkt moet worden. Met de demografische ontwikkeling en het feit dat ouderen nu eenmaal een minder groot sociaal netwerk hebben en op heel hoge leeftijd meer aan huis gebonden zijn, moet er extra geld komen voor een televisiezender gericht op de oudere doelgroep. Ook moeten de lokale omroepen extra ondersteund worden.
• Het reclamebeleid (STER) moet worden aangepast om deze initiatieven te financieren.
• Er moeten, zoals ook in het buitenland, overdag (middagmagazine) meer nieuwsvoorzieningen komen.
• Kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen moeten geholpen worden door meer productieopdrachten voor de publieke omroep.
• Naast team- en ook individuele sporten evenals (kaart)spelen moeten televisie (doelkanalen) en internet individuele online deze activiteiten verder mogelijk maken.
Verkiezingsprogramma 50Plus

GroenLinks
Onafhankelijke journalistiek is cruciaal voor een gezonde democratie. We versterken de fondsen voor onafhankelijke journalistiek en maken meer middelen vrij voor streekomroepen. Daarmee verbeteren we nieuwsvoorziening dichtbij huis en versterken we de controle op de lokale en provinciale democratie. We zorgen dat de publieke omroep zijn belangrijke functie kan blijven vervullen op het gebied van nieuws, informatie, cultuur en educatie. Programmering op de publieke omroep wordt reclamevrij en alle producties van de publieke omroep zijn op internet gratis toegankelijk.
Verkiezingsprogramma GroenLinks

DENK
De politieke partij DENK heeft geen mediaparagraaf.
Verkiezingsprogramma DENK

SP
We staan voor de onafhankelijkheid van de media. Bedreiging van journalisten accepteren we niet, dat wordt altijd onderzocht en vervolgd. Door de invoering van een minimumtarief kunnen (freelance) journalisten en fotografen voortaan een fatsoenlijke boterham verdienen. Toezicht is nodig op de algoritmes die sociale mediabedrijven gebruiken. We zetten ons in voor het behoud en de versterking van de onafhankelijke lokale media.
Verkiezingsprogramma SP

Partij voor de Dieren
Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de gezondheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht. De Partij voor de Dieren kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector.

Auteursrecht moderniseren
Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht moeten gemoderniseerd worden om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten. Nieuwe betaalmodellen voor films en muziek moeten onderzocht worden. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek zonder iets af te dragen aan de makers, moeten een redelijk deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende auteurs.

Persvrijheid
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Als het gaat om het aan de kaak stellen van misstanden in onze samenleving spelen ook de nieuwe (social) media een belangrijke rol. Oude en nieuwe media moeten aanspraak kunnen maken op stimuleringsfondsen voor pers en media. Levensbeschouwelijke programmering - anders dan via subsidie aan ledenomroepen - is geen taak voor de overheid. De zendtijd voor kerkgenootschappen en geestelijke grondslag moet daarom worden afgeschaft.

Recht op informatie
De Partij voor de Dieren wil dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aangescherpt wordt zodat informatie sneller toegankelijk wordt. Het aantal uitzonderingsgronden om informatie te weigeren wordt ingeperkt. Daarnaast moeten gegevens van onderzoeken die met publiek geld zijn gefinancierd voor iedereen toegankelijk worden.

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Oude én nieuwe media moeten aanspraak kunnen maken op het Stimuleringsfonds voor de media. De PvdD is tegen verdere bezuiniging op de publieke omroep of de regionale omroepen.
Verkiezingsprogramma PvdD

Ja21
Verantwoord uitoefenen van invloed vergt verder gedegen, laagdrempelige en toegankelijke informatie. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vervult daarin een wezenlijke rol door het bieden van een breed platform aan meningen en opvattingen die de hele samenleving evenwichtig vertegenwoordigen. In de praktijk is het omroepstelsel een spreekbuis geworden voor een beperkt deel van het politieke spectrum. De presentatoren, de keuze van thema’s, de inhoudelijke duiding, dezelfde gasten die telkens weer worden uitgenodigd – alles wijst in één richting. Van onafhankelijkheid en objectiviteit wordt zelfs de schijn niet opgehouden.
Grote groepen Nederlanders die zijn aangewezen op sociale media als tegenwicht voor de eenzijdige, op een aantal terreinen zelfs als activistisch ervaren beeldvorming door de NPO moeten zich weer thuis gaan voelen bij een publieke omroep die ook van hen is. Daarvoor vindt JA21 bijsturing van de NPO nodig. Dit kan samengaan met een beperking van de rol van het omroepstelsel tot een aantal duidelijk omschreven taken. Het publieke belang vereist een publieke omroep die deze taken waarborgt en waarvoor commerciële media geen alternatief bieden.
Verkiezingsprogramma Ja21

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie constateert grote vooringenomenheid in de publieke media. Een stuitende eenzijdigheid domineert, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. De onderwerpkeuze, gasten en voorkeuren van steeds dezelfde presentatoren zorgen voor steeds hetzelfde narratief.

De NPO is verworden tot een instrument van het partijkartel. Grondige sanering van de publieke omroep is daarom een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke kartelbestrijding.

Wij willen:
• Ingrijpende sanering van de budgetten van de publieke omroep.
• Partijlidmaatschappen bestuursleden, presentatoren en netmanagers NPO openbaar.
• Benoeming onafhankelijke Ombudsman, die neutraliteit van opinie- en debatprogramma’s waarborgt en klachten in het openbaar bespreekt en behandelt.
• Onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO.
• Salarissen NPO gemaximeerd op de Balkenendenorm. Geen belangenverstrengeling meer tussen productiemaatschappijen en loondienstverband.
• Twee publieke tv-zenders met focus op informatie, taal, cultuur, geschiedenis en documentaires.
• NPO stopt ongebreidelde uitbreiding digitale platformen, die concurreren met de markt.
Verkiezingsprogramma FvD

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.