Naeweb

Redactiestatuut Villamedia

Preambule
Villamedia, plus bijbehorende nieuwsbrieven en andere websites, zijn uitgaven van Villamedia Uitgeverij BV.  Dit statuut regelt de verhouding tussen de het bestuur van de NVJ, NVJ Holding BV, de directeur/hoofdredacteur van Villamedia Uitgeverij BV, de redactie en de redactievergadering.

1. Begrippen
Redactie: De redactie bestaat een of meer (eind)redacteur(en) en een of meer redactie-medewerker(s).
Directeur/hoofdredacteur: De directeur/hoofdredacteur van Villamedia BV is verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden van Villamedia alsmede voor het redactionele beleid.
NVJ Holding BV: 100 procent aandeelhouder van Villamedia Uitgeverij BV en als zodanig toezichthouder. Namens de holding treedt de holdingdirecteur op.
Bestuur NVJ: Het bestuur is het orgaan genoemd in artikel 26 van de statuten van de NVJ.
Verenigingsraad: De verenigingsraad is het besluitvormend orgaan, genoemd in artikel 21 van de statuten van de NVJ.
Redactievergadering: De redactieleden plus de hoofdredacteur. De Redactievergadering besluit per meerderheid bij aanwezigheid van minstens vijftig procent van de leden. De hoofdredacteur moet aanwezig zijn.
Redactie-adviesraad: De redactie-adviesraad is het adviserend orgaan genoemd in artikel 9 van dit statuut.
Redactieformule: Onder de redactieformule wordt verstaan het bladconcept ten aanzien van titel, logo, inhoud, vorm en stijl en het website-concept ten aanzien van titel, logo, inhoud, vorm en stijl.

2. Doelstelling en identiteit
2.1 Villamedia.nl en overige publicaties zijn door Villamedia Uitgeverij BV uitgegeven publicaties gericht op journalisten, fotojournalisten, informatieve programmamakers, voorlichters en andere geïnteresseerden, hierna samen te vatten in de term mediaprofessionals. Het vaktijdschrift Villamedia en de website Villamedia.nl etc. worden uitgegeven in opdracht van de NVJ Holding BV en de NVJ. Zoals de NVJ tegelijk beroepsvereniging is en organisatie voor de belangenbehartiging van de leden, heeft ook Villamedia een tweeledig doel:
- informatie geven en de discussie bevorderen over de beoefening van de journalistiek in de ruimste zin van het woord, zowel voor de leden van de NVJ als voor de externe abonnees en de beroepsgroep als geheel;
- communicatiemiddel voor de NVJ-leden; informatie geven en de discussie bevorderen over de activiteiten van de NVJ.
2.2 De NVJ streeft naar een hoogstaande beoefening van de journalistiek, handhaving en uitbreiding van de persvrijheid en verbetering van de immateriële en materiële positie van de journalisten. De uitgave van Villamedia etc. geschiedt in deze geest.

3. Redactionele onafhankelijkheid
3.1 De aard van Villamedia etc. stelt bijzondere eisen aan de regeling der verantwoordelijkheden. De redactie dient haar taak binnen het kader van hethetgeen in de doelstelling en identiteit is vastgelegd te kunnen uitvoeren, zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld.
3.2 De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opiniërende artikelen.
3.3 De directeur/hoofdredacteur bewaakt als eerste de redactionele onafhankelijkheid. Hij heeft echter ook een commerciële verantwoordelijkheid. In het geval er discussie ontstaat over de vermenging van commerciële en redactionele informatie, beslist uiteindelijk de redactievergadering, waar de hoofdredacteur/directeur deel van uitmaakt, met meerderheid van stemmen. Als de redactievergadering er niet uitkomt, kan de hulp worden ingeroepen van de directeur van de holding, die dan een bindend besluit neemt.

4. Bestuur
4.1 Villamedia zijn uitgaven van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Aan Villamedia Uitgeverij BV is door NVJ Holding BV een licentie verleend tot uitgaven van beide titels.
4.2 Het NVJ-bestuur wijst uit zijn midden een of twee leden aan die contact houden met de directeur/hoofdredacteur. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de directeur/hoofdredacteur met deze bestuurder(s) het redactionele beleid.
4.3 Benoeming en ontslag van de directeurhoofd/redacteur geschiedt door het bestuur van de NVJ op voordracht van de directeur van NVJ Holding BV. Ook de redactie (exclusief de zittende directeur/hoofdredacteur) heeft het recht van voordracht. Benoeming en (ongevraagd) ontslag van de directeur/hoofdredacteur behoeven de instemming van de meerderheid van de redactie (exclusief de zittende directeur/hoofdredacteur). Bij staking van stemmen binnen de redactie beslist de directeur van NVJ Holding BV. Het bestuur van de NVJ kan een adjunct- en/of waarnemend hoofdredacteur benoemen. Voor die benoeming gelden dezelfde regels als voor de benoeming van een directeur/hoofdredacteur.

5. Directeur NVJ Holding BV
5.1 De directeur van NVJ Holding BV bewaakt namens het bestuur de redactionele formule. Ingrijpende wijzigingen behoeven zijn instemming.
5.2 De directeur van NVJ Holding BV is verantwoording schuldig aan het bestuur van de NVJ.
5.4 De directeur en de directeur/hoofdredacteur van Villamedia BV overleggen periodiek over de exploitatie van de onderneming.

6. Directeur/hoofdredacteur Villamedia Uitgeverij BV
6.1 De directeur/hoofdredacteur van Villamedia Uitgeverij BV is verantwoording schuldig aan de directeur van NVJ Holding BV als het gaat om de exploitatie van de BV en redactioneel in zoverre dit statuut dat bepaalt.
6.2 De directeur/hoofdredacteur stelt jaarlijks een begroting en een financieel meerjarenplan vast. De begroting behoeft de goedkeuring van de holdingdirectie. De directeur/hoofdredacteur overlegt vooraf met de redactievergadering over de begroting, zover dat de redactie raakt.
6.3 De directeur/hoofdredacteur stelt jaarlijks de verschijningsfrequentie, de omvang van het blad en de verhouding redactiepagina’s-advertenties vast, zulks na overleg met de redactievergadering.

7. Redactie
7.1 De redactie werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
7.2 De directeur/hoofdredacteur geeft leiding aan de redactievergadering. Hij coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast, zulks na overleg met de redactie.
7.3 Benoeming of ontslag wegens journalistiek-inhoudelijke of kwalitatieve redenen van redacteuren/redactiemedewerkers geschiedt door de directeur/hoofdredacteur na instemming van de directeur van NVJ Holding BV.
7.4 Voorstellen van de directeur/hoofdredacteur tot ingrijpende wijziging van de redactieformule worden vooraf met de redactie overlegd.
7.5 Het staat de redactie desgewenst vrij zich over kwesties te buigen zonder de directeur/hoofdredacteur.
7.6 Bij ernstig verschil van mening tussen de directeur/hoofdredacteur en een of meer redactieleden over redactionele zaken, kan de kwestie voor advies worden voorgelegd aan de redactie-adviesraad. Mede gehoord dit eventuele advies beslist de directeur/hoofdredacteur.

8. NVJ-nieuws
8.1 Bestuur en holdingdirecteur zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de NVJ informatie in Villamedia, de pagina’s inzake de verenigingsraad en de aandacht voor de NVJ-informatie op de websites. De directeur/hoofdredacteur stelt de ruimte voor de NVJ vast na overleg met de holdingdirectie.
8.2 Daarenboven staat het de redactie vrij zelfstandig en onafhankelijk over de NVJ of met de NVJ verband houdende zaken te berichten.

9. Redactie-adviesraad
9.1 De directeur/hoofdredacteur benoemt, na goed overleg met de holdingdirectie, een redactie-adviesraad. Deze kan de redactie gevraagd en ongevraagd van advies dienen inzake het redactionele beleid.
9.2 In geval van een geschil tussen directeur/hoofdredacteur en NVJ Holding BV kan de eerste de redactie-adviesraad vragen hem te adviseren en desgewenst te vergezellen in het overleg met holding.

10. Slotbepalingen
10.1 De werking van dit redactiestatuut strekt zich uit tot alle redactionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de directeur/hoofdredacteur van Villamedia Uitgeverij BV geschieden.
10.2 Indien de redactie een advertentie verwerpelijk acht overlegt ze met de directeur/hoofdredacteur. Deze beslist.
10.3 In het geval een lid van de redactie gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht en hij zich niet kan neerleggen bij een hoofdredactionele beslissing, kan hij zich wenden tot de redactie-adviesraad met het verzoek om een adviserende uitspraak.
10.4 Bij verschil van mening tussen een redacteur en de hoofdredacteur en/of eindredacteur over een ingrijpende wijziging van een artikel om andere dan productie-technische redenen, kan deze redacteur, indien dat nog mogelijk is, verzoeken het stuk niet te plaatsen. Indien de omstreden ingreep reeds is geschied kan hij zich wenden tot de redactie-adviesraad met het verzoek hierover een adviserende uitspraak te doen.
10.5 Indien hoofd- en/of eindredacteur om andere dan productie-technische redenen besluit(en) een artikel van een der redacteuren niet te plaatsen, kan deze redacteur zich wenden tot de redactie-adviesraad met het verzoek hierover een adviserende uitspraak te doen.
10.6 Bij ingrijpende besluiten van het NVJ-bestuur betreffende Villamedia Uitgeverij B.V. kan de directeur/hoofdredacteur verzoeken door het voltallige bestuur te worden gehoord.
10.7 Bij ingrijpende besluiten van directeur/hoofdredacteur en/of holdingdirectie en/of bestuur en/of verenigingsraad kan de redactie zelfstandig advies vragen aan een externe, onafhankelijke adviseur. De kosten van een dergelijke consultatie komen ten laste van de NVJ. De offerte voor een dergelijke consultatie wordt vooraf ter formele goedkeuring voorgelegd aan de directeur/hoofdredacteur.
10.8 Wanneer de NVJ besluit het blad of de site op te heffen en niet in een andere vorm onder dezelfde naam voort te zetten en/of besluit het blad of de site over te doen aan derden, is de directeur/hoofdredacteur verplicht de redactie tijdig in te lichten.
10.9 Geschillen over de uitvoering van dit statuut worden voorgelegd aan de president van de rechtbank te Amsterdam.
10.10 Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2009.
10.11 Wijziging van doelstelling en/of identiteit, zoals omschreven in artikel 2 van dit statuut, behoeft de goedkeuring van bestuur en verenigingsraad. Wijzigingen van de overige artikelen van dit statuut worden voorbereid door bestuur en uitgever in goed overleg met hoofdredacteur en redactie en ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de verenigingsraad van de NVJ.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.