Redactiestatuut Villamedia

Preambule
Villamedia wordt uitgegeven door Villamedia Uitgeverij BV. Daarbij gaat het zowel om print als website, plus bijbehorende nieuwsbrieven en digitale producten. Dit statuut regelt de verhouding tussen de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de NVJ Holding BV, de uitgever (zijnde de manager Vakontwikkeling NVJ), de zakelijk leider NVJ en Villamedia, de hoofdredacteur Villamedia, en de redactie van Villamedia.

1. Begrippen en verantwoordelijkheden
Redactie: De redactie bestaat uit een hoofdredactie/eindredactie, redacteur/verslaggever(s), en, indien van toepassing, redactionele stagiaires. Zij bepalen en verzorgen de redactionele inhoud van de uitgaven.
Hoofdredacteur: De hoofdredacteur van Villamedia is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de uitgaven van Villamedia, het redactionele beleid, en het geven van leiding aan de redactie en de redactieleden. De hoofdredacteur legt verantwoording af aan de uitgever.
Uitgever: De Manager Vakontwikkeling van de NVJ is uitgever van Villamedia, en alle redactionele- en commerciële producten en diensten die tot de uitgeverij behoren. De manager stuurt in lijn de salesmedewerkers van Villamedia aan. Hij legt verantwoording af aan de zakelijk leider van NVJ/Villamedia. De Manager Vakontwikkeling maakt deel uit van het MT van de NVJ-werkorganisatie.
Zakelijk leider NVJ en Villamedia: De zakelijk leider is directielid van de NVJ, en directeur van Villamedia Uitgeverij BV. Hij is verantwoordelijk voor de interne organisatie en het financieel beleid van NVJ en Villamedia, en de inzet van NVJ-medewerkers bij de totstandkoming van de producten van Villamedia.
NVJ Holding BV: Enige aandeelhouder van Villamedia Uitgeverij BV en als zodanig eigenaar. Bestuurder van NVJ Holding is de algemeen secretaris van de NVJ. De zakelijk leider legt verantwoording over de bedrijfsvoering en exploitatie van Villamedia af aan de bestuurder.
Bestuur NVJ: De vereniging NVJ is eigenaar van de NVJ Holding BV. Het bestuur van de vereniging heeft de dagelijkse leiding over de vereniging, als vastgelegd in artikel 21 van de statuten van de NVJ. De rechtspositie van de directie en de instructie van de algemeen secretaris is vastgelegd in het Reglement voor het Secretariaat. Het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de Algemene Ledenvergadering van de NVJ.
Algemene Ledenvergadering NVJ: De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de NVJ, en komt minimaal één keer per jaar bijeen. Rechten en plichten van de ALV zijn vastgelegd in artikel 16 van de statuten van de NVJ.
Statuten: De statuten van de NVJ, laatstelijk gewijzigd op 16 juni 2021, zijn de grondregels en bepalingen van de vereniging. In artikel 35 is vastgelegd dat de NVJ een periodiek uitgeeft, of laat uitgeven, over journalistiek, het journalistieke vak en de vereniging. Op directieniveau worden hiervoor jaarlijks afspraken gemaakt en vastgelegd. Doelstelling en het redactionele karakter van het periodiek, alsmede de verhouding tussen redactie, bestuur en directie worden vastgelegd in dit redactiestatuut.
Redactie-adviesraad: De redactie-adviesraad is het adviserend orgaan van de redactie, en heeft verder geen bevoegdheden binnen de uitgeverij en/of de vereniging.
Redactieformule: Onder de redactieformule wordt verstaan het bladconcept ten aanzien van titel, logo, inhoud, vorm en stijl en het website-concept ten aanzien van titel, logo, inhoud, vorm en stijl.

2. Doelstelling en identiteit
2.1 Villamedia, Villamedia.nl en overige publicaties zijn door Villamedia Uitgeverij BV uitgegeven publicaties, gericht op journalisten, fotojournalisten, informatieve programmamakers, bladenmakers, en andere geïnteresseerden, samen te vatten in de term mediaprofessionals. Zij worden uitgegeven in opdracht van de NVJ Holding BV en de NVJ.

2.2 De doelstelling van Villamedia is tweeledig:
Informatie geven en de discussie bevorderen over de beoefening van de journalistiek in de ruimste zin van het woord, zowel voor de leden van de NVJ als voor de externe abonnees en de beroepsgroep als geheel;
Informatie geven en de discussie bevorderen over de activiteiten van de NVJ.

2.3 De NVJ richt zich als beroepsvereniging op drie doelen:
Waken over en strijden voor persvrijheid;
Het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden, onder andere op het gebied van werkvoorwaarden;
Het bevorderen van een hoogstaande beoefening van de journalistiek, onder andere door aandacht voor de ontwikkeling van het vak en van de vaardigheden van zijn beoefenaars.
De uitgave van Villamedia geschiedt in deze geest. Villamedia speelt een rol binnen alle doelen van de NVJ, maar heeft een specifieke positie op het gebied van vakontwikkeling, samen met afdelingen binnen de NVJ, de NVJ Academy in het bijzonder. De uitgever is tevens manager van de NVJ Academy, en betrokken bij het beleidsteam Vakontwikkeling van de NVJ.

3. Redactionele onafhankelijkheid
3.1 De aard van Villamedia stelt bijzondere eisen aan de regeling van verantwoordelijkheden. De redactie dient haar taak binnen het kader van hetgeen onder doelstelling en identiteit (artikel 2) is vastgelegd te kunnen uitvoeren, zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld.

3.2 De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opiniërende artikelen. De hoofdredacteur bewaakt als eerste de redactionele onafhankelijkheid en de redactionele formule. De redactie bepaalt als enige de redactionele inhoud van uitgaven van Villamedia, met uitzondering van de verenigingspagina’s in het print-tijdschrift.

3.3 De uitgever bepaalt in samenspraak met de hoofdredacteur, de zakelijk leider en het NVJ-bestuur welke producten worden uitgegeven, onder welke titel, in welke vorm en omvang, en in welke frequentie. In overleg met de hoofdredacteur en de manager Marketing en Communicatie van de NVJ bepaalt de uitgever hoe het marketingbeleid van Villamedia wordt vormgegeven.

3.4 De redactieformule wordt door de redactie bepaald, en getoetst door de uitgever op zowel de doelstellingen van Villamedia als die van de NVJ. Als de formule daaraan voldoet, en er is sprake van breed draagvlak binnen de redactie, dan dient de uitgever akkoord te gaan.

3.5 Uitgever en hoofdredacteur komen maandelijks bijeen om de maandcijfers te bespreken, alsmede voortgang en nieuwe ideeën. De hoofdredacteur heeft geen zeggenschap over de commerciële producten en de verkoop daarvan. Dit is een verantwoordelijkheid van de uitgever, die ook de sales-medewerkers aanstuurt. Indien de redactie een advertentie of andere commerciële uiting verwerpelijk acht, overlegt zij met de uitgever. Deze beslist of de advertentie wordt aangenomen cq gehandhaafd.

3.6 Het bestuur kent een portefeuillehouder Villamedia. Deze heeft standaard eenmaal per jaar een gesprek met de uitgever en hoofdredacteur over het uitgeefbeleid en het redactionele beleid. Het bestuur heeft geen zeggenschap over de redactionele inhoud van de Villamedia-uitgaven.

3.7 De hoofdredacteur van Villamedia maakt deel uit van het Groot MT van de NVJ, en is die hoedanigheid betrokken bij het beleid van de NVJ.

4. Benoeming en ontslag
4.1 De hoofdredacteur wordt formeel benoemd door de bestuurder van de NVJ Holding. De selectieprocedure is een verantwoordelijkheid van de uitgever en de zakelijk leider.

4.2 De redactie stelt, in overleg met de uitgever en op basis van een bestaande functiebeschrijving, een profiel op waaraan de nieuw aan te stellen hoofdredacteur moet voldoen, en neemt deel aan alle gespreksronden met kandidaten. De uitgever neemt deel aan de laatste gespreksronde met minimaal twee kandidaten. De redactie geeft na de gespreksronden aan bij de uitgever of er in haar ogen sprake is van een geschikte kandidaat, en welke dat is, met bijbehorende argumentatie. Zowel redactie als uitgever moet akkoord gaan met de benoeming. Zo niet, dan wordt de procedure voortgezet.

4.3 De zakelijk leider en de uitgever voeren het arbeidsvoorwaardengesprek met de beoogd hoofdredacteur en dragen de kandidaat voor formele benoeming voor bij de bestuurder van de NVJ Holding.

4.4 Ontslag van de hoofdredacteur is een verantwoordelijkheid van de bestuurder van de NVJ Holding, en kan alleen geschieden op voordracht van een meerderheid binnen de redactie dan wel van de uitgever en zakelijk leider, als er aantoonbaar sprake is van wanbeleid of een onoplosbaar conflict.

4.5 Redactieleden worden benoemd door de uitgever, op voordracht van de hoofdredacteur. Bij de selectieprocedure zijn collega-redacteuren betrokken.

4.6 Ontslag van redactieleden geschiedt door de uitgever, op voordracht van de hoofdredacteur.

5. Begroting / financieel beheer
5.1 De begroting van Villamedia Uitgeverij voor het volgende boekjaar wordt in september/oktober opgesteld door de zakelijk leider in overleg met de uitgever (de manager Vakontwikkeling van de NVJ). De uitgever neemt hierbij de plannen en wensen van de redactie mee.

5.2 Na goedkeuring van de begroting door de bestuurder van de NVJ Holding en het bestuur van de NVJ, wordt deze voor dagelijks beheer overgedragen aan de uitgever, tevens hoofdbudgethouder. De uitgever voorziet de zakelijk leider van trimesterrapportages inclusief prognoses van jaarinkomsten en -uitgaven, en overlegt periodiek met de zakelijk leider over de exploitatie, en in ieder geval als er significante verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting.

5.3 Budgetten voor inkoop van redactionele content (tekst, beeld, geluid, vormgeving), de verkiezing van de Journalist van het Jaar en voor incidentele inhuur van freelancers worden na overleg met de hoofdredacteur door uitgever en directie vastgesteld, en door de uitgever gedelegeerd aan de hoofdredacteur. De hoofdredacteur verzorgt elk trimester een rapportage voor de uitgever, met een prognose van de jaaruitgaven.

6. Redactie
6.1 De redactie werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6.2 De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactie en de individuele redacteuren. Hij bepaalt samen met de redactie de onderwerpen, coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast.

6.3 Voorstellen van de hoofdredacteur tot ingrijpende wijziging van de redactieformule worden altijd met de redactieleden overlegd, alvorens zij besproken worden met de uitgever en hij kan toetsen of de redactieformule passend blijft binnen de NVJ-doelstellingen voor Villamedia . De uitgever zal het draagvlak binnen de redactie mee laten wegen in de toetsing en de goedkeuring.

6.4 Bij ernstig verschil van mening tussen de hoofdredacteur en een of meer redactieleden over de redactionele koers en/of de werkwijze van de redactie, wordt de kwestie, als één van de betrokkenen daarom verzoekt, voor advies voorgelegd aan de redactie-adviesraad. Als dit niet tot overeenstemming leidt, beslist de uitgever, mede gehoord hebbende het advies van de redactie-adviesraad.

6.5 Bij een ernstig verschil van mening tussen de hoofdredacteur en/of redactie en de uitgever, wordt de kwestie voorgelegd aan de zakelijk leider, die deze bespreekt met de bestuurder van de NVJ Holding. Eventueel wordt de portefeuillehouder binnen het bestuur voor advies betrokken. De zakelijk leider neemt uiteindelijk een beslissing.

7. NVJ-nieuws
7.1 Bestuur en directie van NVJ en de NVJ Holding zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de NVJ-pagina’s in het tijdschrift Villamedia, en verenigingscontent op de websites. De uitgever stelt de ruimte cq het aantal pagina’s voor de NVJ vast na overleg met de directie van de NVJ en de hoofdredacteur.

7.2 Het staat de redactie vrij zelfstandig en onafhankelijk over de NVJ of met de NVJ verband houdende zaken te berichten.

8. Redactie-adviesraad
8.1 De hoofdredacteur benoemt, in goed overleg met de redactie en uitgever, een redactie-adviesraad, bestaande uit maximaal 3 personen. Deze kan de redactie gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Wanneer een zetel in de adviesraad vacant wordt, dan wordt dezelfde procedure gevolgd.

8.2 In het geval een lid van de redactie gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht en hij zich niet kan neerleggen bij een hoofdredactionele beslissing, kan hij zich wenden tot de redactie-adviesraad met het verzoek om een adviserende uitspraak. De hoofdredacteur, gehoord hebbende het advies, beslist.

8.3 Indien hoofd- en/of eindredacteur om andere dan productietechnische redenen besluit(en) een artikel van een der redacteuren niet te plaatsen, kan deze redacteur zich wenden tot de redactie-adviesraad met het verzoek hierover een adviserende uitspraak te doen. De hoofdredacteur, gehoord hebbende het advies, beslist.

8.4 Bij verschil van mening tussen een redacteur en de hoofdredacteur en/of eindredacteur over een ingrijpende wijziging van een artikel om andere dan productietechnische redenen, kan de redacteur, indien dat nog mogelijk is, verzoeken het stuk niet te plaatsen, dan wel het stuk voor advies voor te leggen aan de redactie-adviesraad. De hoofdredacteur, gehoord hebbende het advies, beslist. Indien de omstreden ingreep reeds is geschied, kan de redacteur zich wenden tot de redactie-adviesraad met het verzoek hierover achteraf een uitspraak te doen.

8.5 Bij verschil van mening tussen een redacteur en de hoofdredacteur en/of eindredacteur over een ingrijpende wijziging van een artikel om andere dan productietechnische redenen, kan de hoofdredacteur het stuk voor advies voorleggen aan de redactie-adviesraad. De hoofdredacteur, gehoord hebbende het advies, beslist.

9. Slotbepalingen
9.1 De werking van dit redactiestatuut strekt zich uit tot alle redactionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur van Villamedia Uitgeverij BV geschieden.

9.2 Bij ingrijpende besluiten van het NVJ-bestuur betreffende het doen uitgeven van het verenigingsperiodiek, of aan het periodiek verwante uitgaven, door Villamedia Uitgeverij BV, kan de hoofdredacteur verzoeken door het voltallige bestuur te worden gehoord.

9.3 Bij ingrijpende besluiten van het NVJ-bestuur, de directie NVJ en/of de uitgever van Villamedia, de uitgeverij of de uitgaven aangaande, kan de redactie zelfstandig advies vragen aan een externe, onafhankelijke adviseur. De kosten van een dergelijke consultatie komen ten laste van de NVJ. De offerte voor een dergelijke consultatie wordt vooraf ter formele goedkeuring voorgelegd aan de zakelijk leider.

9.4 Wanneer de NVJ besluit het blad of de website op te heffen en/of besluit het blad of de website over te doen aan derden, is de directie van de NVJ verplicht de redactie en overige medewerkers van Villamedia tijdig in te lichten.

9.5 Geschillen over de uitvoering van dit statuut worden voorgelegd aan de president van de rechtbank te Amsterdam.

9.6 Dit statuut treedt in werking op 3 juli 2022.

9.7 Wijziging van doelstelling en/of identiteit, zoals omschreven in artikel 2.2 van dit statuut, behoeft de goedkeuring van bestuur NVJ en de Algemene Ledenvergadering.

9.8 Wijzigingen van de overige artikelen van dit statuut worden voorbereid door de uitgever en directie, in goed overleg met hoofdredacteur en redactie, en ter definitieve vaststelling voorgelegd aan het bestuur van de NVJ.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.