noodfonds

KRO-NCRV, Hilversum, geplaatst op 9 juni 2021

Mediadirecteur

Logo KRO-NCRV

KRO-NCRV is een mediaorganisatie die al ruim 95 jaar een belangrijke bijdrage levert aan de publieke omroep. Geworteld in en verbonden met het katholieke en protestantschristelijke gedachtegoed staan we voor een relevant geluid gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, waarbij we groepen in de maatschappij verenigen en verbinden. We inspireren mensen om te kiezen voor een samenleving waarin het nu en in de toekomst goed (samen)leven is, waarin ruimte is voor iedereen, omgezien wordt naar de ander en de wereld om ons heen. We bedenken en maken content die stof tot nadenken geeft, die inspireert om in actie te komen en die daadwerkelijk aanzet tot handelen. Zo ontwikkelen we ons de komende jaren tot een maatschappelijke mediaorganisatie die mensen beweegt. Met deze aangescherpte strategie, een heldere en bredere profilering die aansluit bij thema’s in de huidige samenleving, krijgen we een toekomstbestendige relevantie en maken we meer impact bij een bredere en jongere groep. Dit is daarnaast ons antwoord op de veelheid aan ontwikkelingen waarmee de publieke omroep wordt geconfronteerd: het sterk veranderende medialandschap, een veranderend mediagebruik, dalende ledenaantallen in combinatie met de zoektocht naar andere criteria voor legitimatie van spelers binnen het publieke bestel en – last but not least – politieke en financiële druk op het publieke bestel. Zie voor meer informatie over KRO-NCRV: www.kro-ncrv.nl.

Statutaire Directie
De Vereniging en het omroepbedrijf KRO-NCRV wordt bestuurd door een statutaire collegiale directie. De Statutaire Directie bestaat uit twee leden: een algemeen directeur en een mediadirecteur. De algemeen directeur is tevens directievoorzitter.

De Statutaire Directie stelt eens in de vijf jaar een meerjaren strategisch beleidsplan op en jaarlijks een begroting. Dit meerjaren strategisch beleidsplan en de begroting worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de Ledenraad. Binnen het op deze wijze vastgestelde beleidskader is de Statutaire Directie verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering waarbij de algemeen directeur met name de langetermijn doelen op zich neemt en extern is gericht, terwijl de mediadirecteur meer de korte termijn doelen bewaakt en meer intern is gericht. Ondanks dat er eerste verantwoordelijkheidsgebieden worden toegewezen, blijft de directie collectief verantwoordelijk voor besluiten ook al zijn deze voorbereid of worden ze uitgevoerd door individuele directieleden. Het is in het bijzonder de taak van de voorzitter om ervoor te zorgen dat die collegiale directievoering gestalte krijgt en dat besluiten worden genomen. Over de uitvoering van het beleid legt de Statutaire Directie verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Ledenraad door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten opzichte van de Statutaire Directie: de Raad benoemt de leden van de Statutaire Directie met in achtneming van het advies van de Ondernemingsraad en gehoord hebbende de Ledenraad.

Deskundigheid directie
De Statutaire Directie dient te beschikken over de deskundigheid om een professionele en creatieve werkorganisatie aan te sturen, de deskundigheid om nieuwe ontwikkelingen en multimediale mogelijkheden te zien en te vertalen naar (nieuw) beleid en programmering, de deskundigheid om een eigentijds financieel en personeelsbeleid te (doen) voeren, alsmede alle andere noodzakelijke bedrijfsvoeringfuncties. Daarnaast dient de Statutaire Directie te beschikken over de deskundigheid om de werkorganisatie naar buiten te vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van de Vereniging KRO-NCRV, in het bijzonder in het kader van het geheel van de publieke omroep. Beide leden van de directie dienen te beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functie van de Vereniging KRO-NCRV en van de hierbij aan de orde zijnde belangen. Zij laten zich hierbij inspireren door de protestantschristelijke en katholieke identiteit, de missie en visie van de Vereniging KRO-NCRV. Zij beschikken over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van KRO-NCRV te beoordelen en te bepalen op korte en lange termijn, alsmede zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen. Hierbij er van uitgaande dat de algemeen directeur zich met name richt op de langetermijn en extern en de mediadirecteur op de korte termijn en intern.

Functie Mediadirecteur
De mediadirecteur is binnen de directie eerstverantwoordelijk voor:
• de (dagelijkse) gang van zaken aan de mediakant van het bedrijf;
• het aansturen van de productieafdelingen, waaronder audioproducties, videoproducties, digitaal & innovatie en drama, als ook aansturing van formatontwikkeling en buitenproducenten;
• integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van alle mediaproducties, waarbij toezicht wordt gehouden op de inkoop, het binnen de begroting (laten) uitvoeren van mediaproducties en de productievoortgang;
• het (doen) ontwikkelen van mediaconcepten, -producten, formatvoorstellen en nieuwe programmavoorstellen;
• het leveren van input voor de totstandkoming van het inhoudelijke en zakelijke beleid met betrekking tot media;
• het stimuleren en implementeren van crossmedialiteit en integraliteit binnen KRO-NCRV;
• toezicht houden op de intekening op de diverse netten en zenders en indien nodig hierbij als onderhandelaar optreden richting NPO;
• het vertegenwoordigen van het omroepbedrijf in beleids- en adviescolleges, waaronder het deelnemen aan het Video-overleg van de NPO;
• contact onderhouden met de NPO-directeuren en netmanagers, collega mediadirecteuren van andere omroepen en met van belang zijnde externe producenten en presentatoren.
• een rol spelen in de bestuurlijke structuur van KRO-NCRV door o.a. input te leveren aan en aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, Ledenraad, commissies van beide gremia en vergaderingen met de Ondernemingsraad;
• Waar gevraagd en/of noodzakelijk bijstaan van de directievoorzitter met betrekking tot de woordvoering over het beleid.

Vacature
Wegens het afronden van de opdracht van de huidige interim-mediadirecteur, zoeken wij per 1 oktober 2021 een mediadirecteur die samen met de algemeen directeur de Statutaire Directie vormt. De ideale kandidaat is een resultaatgerichte en inspirerende leider die de kansen en bewegingen in de samenleving ziet en dit op korte termijn weet om te zetten naar excellente producties. Hij/zij is aantoonbaar effectief op het gebied van programmaontwikkeling, is een stevige onderhandelaar met een doelgerichte aanpak, is tevens in staat om een creatief klimaat te scheppen en te faciliteren en heeft oog en aandacht voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdelingen en redacties, is aanspreekbaar en benaderbaar.

De mediadirecteur is een effectieve, daadkrachtige, besluitvaardige leider met voldoende bedrijfsmatige kennis en zakelijk inzicht, en heeft oog voor de levensbeschouwelijke traditie van de vereniging. Heeft naast een inhoudelijke gedrevenheid, ervaring in een leidinggevende positie in een redactionele (bij voorkeur omroep)organisatie.

Uiteraard onderschrijft de mediadirecteur de uitgangspunten van KRO-NCRV en het meerjaren strategisch beleidsplan en heeft aantoonbaar affiniteit met de gewenste profilering voortkomend uit de wortels van de omroeporganisatie.

Wij bieden een uitdagende fulltime functie in een professionele, creatieve en informele cultuur. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao publieke omroep. De standplaats is Hilversum.

Uw reactie
Heeft u belangstelling en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u vóór 21 juni 2021 reageren via andrea.debruijn@kro-ncrv.nl. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Er is een interne kandidaat naar wie bij gelijke geschiktheid de voorkeur gaat.

Meer informatie
Heeft u nog vragen dan kunt u mailen of bellen met Andrea de Bruijn, Hoofd HR, via andrea.debruijn@kro-ncrv.nl en 06-54937765.

 

 

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.