Omrop Fryslân, Leeuwarden, geplaatst op 16 oktober 2020

haad Middels

Logo Omrop Fryslân

Omrop Fryslân makket ferhalen dy’t ynformearje, ynspirearje en amusearje. Dêrmei ferbynt en ferriket de Omrop elkenien dy’t him mei Fryslân ferbûn fielt.
Omrop Fryslân siket in:

haad Middels
(technyk, fasiliteiten, húsfêsting)
32/36 oeren wyks

De ôfdieling Middels stipet de organisaasje technysk en fasilitêr. De ôfdieling bestiet út meiwurkers mediatechnyk, audiotechnyk, fideotechnyk, ICT, Planning, Produksje en Argyf (PPA), fisazjy en húsfêsting.

Oer Omrop Fryslân:

Mei meiwurkers fan alle ôfdielingen en stakeholders is de ôfrûne oardel jier yntinsyf gearwurke oan in nije misje, fyzje en strategy. It nije strategysk plan ‘Kom Fierder’ stiet de kommende jierren sintraal mei trije pylders, te witten: Ferhalen, Publyk en Middels.
Der is in nije wurkwize formulearre, dêrby stean de eigen ferantwurdlikheid fan de meiwurkers en selsstannich en profesjoneel wurkjen foarop.

It medialânskip feroaret fûneminteel. Dat sil de kommende jierren in grutte impact hawwe op de húsfêsting en de technyk fan de Omrop.

Om ynfolling te jaan oan it strategysk plan en lieding te jaan oan dy ôfdieling, sykje wy in krêftige en ferbinende haad Middels.

As haad Middels fan Omrop Fryslân:
-Wurkesto op in stimulearjende en coachende wize en jousto lieding oan de ôfdieling
-Bisto direkt liedingjaande en sparringpartner fan de koördinator technyk algemien en de koördinator programmastipe
-Hasto oantoanbere ûnderfining mei grutte technyske projekten en húsfêstingsprojekten
-Hasto oantoanbere ûnderfining mei oanbestegingen en hasto affiniteit mei de mediatechnyk
-Bisto lid fan it MT en bepaalst mei de begrutting en fertaalst dat yn jierplannen
-As MT-lid bisto mei ferantwurdlik foar de strategy en kontinuïteit fan Omrop Fryslân
-Untwikkelesto in takomstbestindige fyzje op technyk mei input fan de ôfdieling
-Hasto akademysk wurk- en tinknivo en minimaal 3 jier relevante wurkûnderfining
-Fertsjinwurdigesto de Omrop yn eksterne gearkomsten

Dêrneist praatsto Frysk of bist ree om dat te learen en wennest yn Fryslân of bist ree hjir te wenjen.

As lêste:
Do krigest in passend lean neffens de ‘cao voor het Omroeppersoneel’ yn skaal J.
Dêrneist biede wy goede sekundêre arbeidsbetingsten lykas in ûnkostefergoeding, in fytsplan, wurkfruit en is der in protte romte om dysels te ûntwikkeljen.

Is dit dé baan dy’tsto sikest, dan nûgje wy dy fan herte út om te sollisitearjen!

Stjoer dyn sollisitaasje foar freed 23 oktober oankommend nei Fokelina de Boer, adviseur P&O, fia P&O@omropfryslan.nl

Foar mear ynformaasje oer dizze funksje kinst kontakt opnimme mei Nina Hiddema, direkteur, tel. 058 2997799.
De earste petearen binne yn wike 45 op tongersdei 5 novimber. De telefoanyske útnûgingen foar de petearen binne op moandei 26 oktober oankommend.

Dizze fakatuere is yn- en ekstern iepensteld. By lykweardige geskiktheid hawwe de ynterne kandidaten foarrang.
In assessment kin diel útmeitsje fan de proseduere. Akwisysje wurdt net op priis steld.
Omrop Fryslân maakt verhalen die informeren, inspireren en amuseren. Daarmee verbindt en verrijkt de Omrop iedereen die zich verbonden voelt met Fryslân.
Omrop Fryslân zoekt een:

hoofd Middelen
(techniek, faciliteiten en huisvesting)

32/36 uren per week

De afdeling Middelen ondersteunt de organisatie technisch en facilitair. De afdeling bestaat uit medewerkers mediatechniek, audiotechniek, videotechniek, ICT, planning, productie en archief (PPA), visagie en huisvesting.

Over Omrop Fryslân:
Met medewerkers van alle afdelingen en stakeholders is er het afgelopen anderhalf jaar intensief samengewerkt aan een nieuwe missie, visie en strategie. Het nieuwe strategische plan ‘Kom Fierder’ staat de komende jaren centraal met drie pijlers: Verhalen, Publiek en Middelen.
Er is een nieuwe werkwijze geformuleerd, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers enzelfstandig en professioneel werken voorop staan.
Het medialandschap verandert fundamenteel. Dat zal de komende jaren een grote impact hebben op de huisvesting en de techniek van de Omrop.
Om invulling te geven aan het strategisch plan en vorm te geven aan deze afdeling, zijn wij op zoek naar een krachtig en verbindend hoofd Middelen.

Als hoofd Middelen van Omrop Fryslân:
-Werk je op een stimulerende en coachende wijze en geef je leiding aan de afdeling
-Ben je direct leidinggevende en sparringpartner van de coördinator techniek algemeen en de coördinator programma-ondersteuning
-Heb je aantoonbare ervaring met grote technische projecten en huisvestingsprojecten
-Heb je aantoonbare ervaring met aanbestedingen en heb je affiniteit met mediatechniek
-Ben je lid van het MT en bepaal je mede de begroting en vertaal je dit in jaarplannen
-Als MT-lid ben je verantwoordelijk voor de strategie en continuïteit van Omrop Fryslân
-Ontwikkel je een toekomstbestendige visie op techniek met input van de afdeling
-Heb je academisch werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring
-Vertegenwoordig je de Omrop bij externe bijeenkomsten

Daarnaast spreek je Fries of ben je bereid om dit te leren en woon je in Fryslân of ben je bereid hier te gaan wonen.

Tot slot:
Je krijgt een passend loon volgens de ‘cao voor het Omroeppersoneel’ in schaal J.
Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een onkostenvergoeding, een fietsplan, werkfruit en is er veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Is dit dé baan die jij zoekt, dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren!
Stuur jouw sollicitatie voor vrijdag 23 oktober aanstaande naar Fokelina de Boer, adviseur P&O, via P&O@omropfryslan.nl

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nina Hiddema, directeur, tel. 058 2997799.

De eerste gesprekken zijn in week 45 op donderdag 5 november. De telefonische uitnodigingen voor de gesprekken zijn op maandag 26 oktober aanstaande.
Deze vacature is in- en extern gepubliceerd. Bij gelijkwaardige geschiktheid hebben de interne kandidaten voorrang.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.