website over journalistiek

Persvrijheidsmonitor

Invloed universiteitsbesturen op universiteitsbladen

Het Kamerlid Van Dijk (SP) heeft aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen gesteld over de onafhankelijkheid van universiteitsbladen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht van 19 mei 2011 uit De Volkskrant dat Vox, de Nijmeegse universiteitskrant, op internet wordt gecensureerd door het College van Bestuur. Het kamerlid heeft met name gevraagd of dit te rijmen valt met de journalistieke onafhankelijkheid? De staatssecretaris benadrukt dat universiteitsbladen en hun journalistieke onafhankelijkheid vallen onder de verantwoordelijkheid van een instelling. Wel gaat de staatssecretaris ervan uit dat universiteiten hun maatschappelijke opdracht in acht nemen en aandacht schenken aan de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Een universiteitsblad met journalistieke onafhankelijkheid kan hierin een rol vervullen. Daarnaast is academische vorming, waarbij ruimte wordt gegeven aan debat en tegengestelde visies, onlosmakelijk verbonden met een universiteit.

De staatssecretaris heeft geen overzicht kunnen geven van de kosten die universiteiten maken voor hun communicatieafdelingen, waar het kamerlid om had gevraagd. De invulling van bezuinigingen behoort tot de verantwoordelijkheid van een instelling. De staatssecretaris is het met het kamerlid eens dat, waar mogelijk, eerder wordt bezuinigd op overhead dan op het primaire proces. Over het verminderen van de overhead maakt de staatssecretaris nadere afspraken met de universiteiten en hogescholen. In de Strategische Agenda hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap, die op een later tijdstip kan worden aangeboden, wordt dit verder uitgewerkt. Met de beantwoording van de vragen stelt de staatssecretaris te willen voldoen aan het verzoek van het kamerlid een oproep te doen aan bestuurders van universiteiten om de onafhankelijkheid van universiteitsbladen te respecteren.

Bron: Kamervragen ingezonden op 27 mei 2011

Datum: 27 mei 2011