Nieuws onderwerp: taal

  • vorige
  • Berichten

Taaladviezen per mobiel

maandag 18 maart 2013

Wie onderweg om een juiste vervoeging verlegen zit, lidwoorden en leestekens door elkaar haalt of gewoon een taalkundig gelijk wil halen, kan nu op de mobiele telefoon de rond 2000 taaladviezen van Onze Taal raadplegen. De gratis app geeft snel uitsluitsel. Veelvoorkomende (of is het nu veel voorkomende?) taalvragen komen aan bod. De app van Onze Taal werd gemaakt met steun van de Stichting Vrienden van Onze Taal. Links naar de software voor Android en iOS staan op deze pagina.

Taaltip: de zinseindepunt

dinsdag 28 juni 2011

Als een zin eindigt op een afkorting met een punt, komt er niet nog een punt achter om het einde van de zin aan te geven. De punt na de afkorting valt in dat geval samen met de zinseindepunt. Dat geldt ook als de afkorting aan het eind van een zin tussen aanhalingstekens staat.   Lees verder

Taaltip: Noordhollands of Noord-Hollands?

woensdag 1 juni 2011

Noord-Hollands is juist. Sinds 1995 moet niet alleen Noord-Holland met twee hoofdletters en een streepje worden geschreven, maar ook de afleidingen Noord-Hollands en Noord-Hollander. Dat geldt voor alle aardrijkskundige namen die beginnen met Noord-, Oost-, Zuid-, West-, en voor combinaties als Zuidoost- en Noordwest-. Een paar voorbeelden: Zuid-Afrika - Zuid-Afrikaans - Zuid-Afrikaan, West-Friesland - West-Fries (zowel in de betekenis ‘het westen van Friesland’ als ‘deel van Noord-Holland’), Noordwest-Nederland - Noordwest-Nederlands.

Taaltip: ook al / ookal

dinsdag 5 april 2011

Ook al wordt als twee woorden geschreven, bijvoorbeeld in ‘Het komt uiteindelijk goed, ook al zie je nu nog geen verbetering.’ Hetzelfde geldt voor zelfs al: ‘Denk goed na, zelfs al lijkt de vraag heel simpel.’ In dit soort zinnen is al een voegwoord dat een toegevende bijzin inleidt; het betekent ongeveer ‘hoewel’. Al kan worden versterkt met bijvoorbeeld ook of zelfs. Dat zijn losse bijwoorden, die in deze vaste combinaties niet aan al vast worden geschreven. Overigens wordt ook al ook los geschreven in een zin als ‘Hij doet weinig aan sport, en veel hobby’s heeft hij ook al niet.’ Hier is al een bijwoord, dat juist ook versterkt. Andere veelvoorkomende combinaties die als woordgroep - als losse woorden dus - worden geschreven, zijn bijvoorbeeld dan wel, maar ja, maar liefst, normaal gesproken, nota bene, op zich, ter zake, tot nog toe, van alles en van dien.  

Taaltip: verdacht / verdachte

dinsdag 23 november 2010

Een verdacht persoon heeft de voorkeur in een zin als ‘Ik vind jouw buurman maar een verdacht(e) persoon.’ Een verdachte persoon lijkt in eerste instantie logischer. Het is immers de persoon, en bijvoeglijke naamwoorden voor een de-woord krijgen gewoonlijk een buigings-e: een aardige vrouw, een oude fiets. Maar soms kan die buigings-e voor de-woorden wegblijven. Dat geldt in elk geval voor mens en iemand als er een, geen of zo’n voor het bijvoeglijk naamwoord staat: geen goed mens, een belangrijk iemand. Ook bij enkele andere persoonsaanduidingen kan de e wegblijven, al hangt daar soms een betekenisverschil mee samen. Zo is een groot leider iemand die vermaard is om zijn leiderschap, terwijl een grote leider een veel letterlijker betekenis heeft: ‘groot van postuur’. Bij persoon lijkt de e makkelijker te kunnen worden weggelaten als het bijvoeglijk naamwoord een subjectieve lading heeft, zoals bij een verdacht persoon (iemand víndt hem verdacht); een verdachte persoon duidt eerder iemand aan die, bijvoorbeeld door de politie, daadwerkelijk ergens van verdacht wordt.

Bron: Taalpost

Taaltip: hoe spel je dat kabinet?

dinsdag 5 oktober 2010

Het kabinet-Rutte-Verhagen is de juiste schrijfwijze van het mogelijke kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Rutte-Verhagen vormt in zijn geheel een nabepaling bij kabinet. De namen worden aan elkaar verbonden met een streepje, zoals in commissie-Pée-Wesselings, Dow-Jonesindex en ook bijvoorbeeld man-vrouwverhouding. In al deze gevallen zijn de twee namen of woorden in principe onderling verwisselbaar. Een schuine streep is niet juist; het teken / betekent ‘of’. Ook na kabinet komt een streepje. Dat betekent hier ‘genoemd naar’, en wordt gebruikt als er een of meer persoonsnamen op volgen. Vergelijkbaar zijn regering-Obama, wetsvoorstel-Halsema en proces-Wilders.  

Bron: Taalpost

Kennisplatform Tekstblog gelanceerd

vrijdag 17 september 2010

Partners Sabel Communicatie, Tekstblad, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen zijn begonnen met Tekstblog, een onafhankelijk kennisplatform voor tekst- en communicatieprofessionals. Zij kunnen op het platform discussiëren over teksten en zo hun vaardigheden vergroten, schrijven de initiatiefnemers. Iedereen met een passie voor tekst en communicatie kan bijdragen aan Tekstblog. Alleen aangemelde auteurs kunnen artikelen schrijven, maar iedereen kan de artikelen lezen en erop reageren. Professionals en organisaties die willen bijdragen, kunnen contact opnemen met de redactie via www.tekstblog.nl/contact.

Taaltip: paars/Paars, -plus, -groen

woensdag 23 juni 2010

Deze week bespreekt de Nederlandse informateur Uri Rosenthal de mogelijkheden voor een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Die combinatie wordt ook wel paars-plus genoemd, of soms paars-groen, zoals een vergelijkbare coalitie in België heette: rood van de sociaal-democraten en blauw van de liberalen geeft samen paars, en daar wordt dan groen aan toegevoegd. Omdat paarsgroen één mengkleur zou aanduiden, komt er in de betekenis ‘paars en groen’ een streepje in paars-groen. Ook in paars-plus wordt een koppelteken geschreven. Als aanduiding van een soort coalitie zijn deze woorden met een kleine letter, want het zijn dan geen eigennamen. Maar als met Paars, Paars-Groen of Paars-Plus naar een (vroeger) werkelijk regerende coalitie wordt verwezen, is het een eigennaam met een hoofdletter. Het Witte Boekje noemt Paars in de betekenis ‘kabinet met socialisten en liberalen’ en de stijlboeken van NRC Handelsblad (2000) en Trouw (2006) geven ook de benamingen Paars I en Paars II. Het bijvoeglijk naamwoord paars in bijvoorbeeld de paarse coalitie is dan weer met een kleine letter.

Bron: Taalpost

Taaltip: WK voetbal of WK-voetbal?

woensdag 16 juni 2010

Wereldkampioenschap voetbal wordt afgekort als WK voetbal. De afkorting WK is ingeburgerd met hoofdletters, in tegenstelling tot het volledige woord wereldkampioenschap. De sport waar het om gaat (voetbal), staat in kleine letters los achter de afkorting. Als je de woordgroep WK voetbal combineert met een ander woord, zodat er een samenstelling ontstaat, komt er een streepje tussen WK en voetbal: WK-voetbalgekte, WK-voetbalkaartjesverkoop, WK-voetballogo, enz. WK-voetbal is ook mogelijk, maar heeft een andere betekenis. Nu ligt de klemtoon op de K van WK, en niet op voetbal. De betekenis is ‘een soort voetbal’. Dat kan letterlijk de bal zijn, zoals in ‘Hadden ze geen betere WK-voetbal kunnen maken dan die zwabberende jabulani?’ Maar er kan ook een manier van voetballen mee worden bedoeld: ‘De wedstrijd tussen Engeland en de Verenigde Staten vond ik typisch WK-voetbal.’ WK-voetbal lijkt in dat laatste geval op samenstellingen als boerenkoolvoetbal, kluitjesvoetbal en profvoetbal, die ook typen voetbal aanduiden.

Bron: Taalpost

Taaltip: Oranjegekte of oranjegekte?

dinsdag 8 juni 2010

De kleur oranje heeft een kleine letter. Zodra je de kleur gebruikt om naar een Nederlandse nationale ploeg te verwijzen, bijvoorbeeld het nationale voetbalelftal, wordt Oranje met een hoofdletter geschreven: ‘Of Robben voor Oranje uitkomt, is onzeker.’ Ook als verwijzing naar het Nederlandse koningshuis is Oranje juist: ‘Lang leve Oranje’, ‘Er waren weer veel Oranjes te zien op Koninginnedag.’ In samenstellingen met dit overdrachtelijke gebruik van oranje blijft de hoofdletter staan: Oranjegekte, Oranjegevoel, Oranjefans, Oranjegezind, Oranjefeest, etc.

Bron: Taalpost

Taaltip: (zich) kandideren

dinsdag 1 juni 2010

Welke zin is juist? Rob Oudkerk kandideert voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Rob Oudkerk kandideert zich voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Als je op de woordenboeken afgaat, zou je zeggen dat zin 1 het best is. Toch gaat onze voorkeur uit naar zin 2, omdat dat voor de meeste mensen het best klinkt. Het woordenboek van Koenen (2006) is het enige dat die mogelijkheid vermeldt: in de betekenis ‘zich kandidaat stellen’ is kandideren “al dan niet wederkerend”; het voorbeeld is ‘hij kandideert (zich) voor de Kamer’. De overige woordenboeken gaan uit van kandideren zonder zich, waarschijnlijk omdat dit woord is overgenomen uit het Duits, waarin kandidieren geen sich krijgt. Overigens vermeldt het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal al een citaat uit 1936 met zich candideeren.

Bron: Taalpost

Dikke Van Dale ook op internet

donderdag 27 mei 2010

Woordenboekmaker Van Dale heeft nu ook de ‘Dikke Van Dale’ via internet beschikbaar gesteld.  Het was al mogelijk om via de website van Van Dale de betekenis van woorden op te zoeken, maar voortaan kan ook online gezocht worden in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Het betreft alle 280.126 woorden uit de veertiende editie van de papieren Dikke Van Dale. De woorden zullen regelmatig geactualiseerd. Geïnteresseerden kunnen de dienst via een gratis proefabonnement uitproberen, maar voor regulier gebruik moet een abonnement worden afgesloten van 6 euro per maand.

Bron: Het Laatste Nieuws

Taaltip: collector’s item of collectors item?

dinsdag 4 mei 2010

Collector’s item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector’s item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo’n geval een apostrof nodig: collector’s is hier een bezitsvorm. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld director’s cut (‘door de regisseur zelf gemonteerde versie van een speelfilm’), gentlemen’s agreement (‘herenakkoord’) en writer’s block (’(tijdelijke) onmacht om te schrijven’). In deze woordgroepen komt in het Engels én in het Nederlands een apostrof + s voor. Woordgroepen behouden vaak de spelling uit de taal van herkomst. Zo wordt het Franse leenwoord depot in het Nederlands zonder accenten geschreven, maar in de woordgroep en dépôt (‘in bewaring’) staan ze nog wel.

Bron: Taalpost

Taaltip: geweest hebben/zijn

maandag 3 mei 2010

‘Een beetje beter weer in de meivakantie had wel prettig geweest.’ Moet dat niet was geweest zijn? In de standaardtaal is het hulpwerkwoord bij geweest altijd zijn: ‘Anders was ik wel eerder thuis geweest’, ‘Wij zijn naar K3 geweest.’ Het gebruik van hebben als hulpwerkwoord bij het voltooid deelwoord geweest was vroeger wijdverbreid; het komt nu nog in allerlei dialecten voor, maar nauwelijks meer in de standaardtaal. De norm in het Nederlands is zijn geweest. Juist is dus: ‘Een beetje beter weer in de meivakantie was wel prettig geweest.’ Meer bij Onze Taal

Bron: Taalpost

Taaltip: gepote/gepootte dahlia’s?

dinsdag 20 april 2010

Hoe schrijf je ‘de onlangs gepote/gepootte grote/grootte dahlia’s’ correct? Juist is: ‘de onlangs gepote grote dahlia’s’. Gepote en grote zijn bijvoeglijke naamwoorden. Die worden altijd zo kort mogelijk geschreven: letters worden alleen verdubbeld als dat voor de uitspraak nodig is (zoals in gewit - gewitte en zwak - zwakke). Omdat gepote en grote juist worden uitgesproken, hoeven er dus geen letters verdubbeld te worden. Persoonsvormen van de onvoltooid verleden tijd hebben een dubbele t of d als de ik-vorm eindigt op een d of t: ‘Hij begrootte het bedrag op 100 euro’, maar: het begrote bedrag; ‘Rijkswaterstraat verbreedde vorig jaar de weg’, maar: de verbrede weg; ‘Ze pootte de dahlia’s’, maar: de gepote dahlia’s. Zie ook het advies over deze kwestie op onze website. Grootte is alleen juist als zelfstandig naamwoord: ‘de grootte van een voetbalveld’.  

Bron: Taalpost

Taaltip: eerstejaars/student?

dinsdag 13 april 2010

Voor zowel eerstejaarsstudent als eerstejaars student is iets te zeggen. Meestal heeft het aaneenschrijven de voorkeur. Volgens de grote Van Dale kunnen woorden als eerstejaars en tweedejaars zowel een bijvoeglijk naamwoord als een zelfstandig naamwoord zijn. Als zelfstandig naamwoord worden ze vast geschreven aan het tweede deel van een samenstelling: eerstejaarsbijeenkomst. Een bijvoeglijk naamwoord wordt in een woordgroep los geschreven van een zelfstandig naamwoord: eerstejaars student, tweedejaars student, enz. Maar ook eerstejaarsstudent staat in de naslagwerken; nu maakt het bijvoeglijk naamwoord deel uit van een samenstelling. Het verschil tussen de woordgroep eerstejaars student en eerstejaarsstudent is de klemtoon: in het eerste geval krijgen beide woorden evenveel klemtoon, in het tweede geval ligt de klemtoon op eerstejaars.  

Bron: Taalpost

Taaltip: uit het oog verloren hebben/zijn

woensdag 31 maart 2010

Verliezen wordt traditioneel met hebben vervoegd: ‘De twee eerste hebt gij verloren ...’, ‘Wij hebben de wedstrijd verloren.’ Maar al lange tijd zijn mensen geneigd om in de betekenis ‘kwijtraken’, misschien ook wel onder invloed van kwijt(geraakt) zijn, geen hebben maar zijn te gebruiken: ‘Wij zijn het contract verloren’, ‘Ik ben mijn creditcard verloren.’ Verloren is hier steeds te vervangen door kwijt. In bepaalde vaste verbindingen is hebben inmiddels vreemd aan het worden en heeft zijn de voorkeur: ‘Mijn oma is haar vriendinnen van de lagere school nooit uit het oog verloren.’ Toch kan het voltooid deelwoord van verliezen volgens Van Dale (2005) vreemd genoeg alleen met hebben worden gecombineerd (‘ik heb iets verloren’). Koenen (2006) en de Schrijfwijzer (2005) noemen wél de combinatie met zijn (‘ik heb/ben iets verloren’). ‘Ik ben de reisleider uit het oog verloren’ richt de aandacht op de situatie nu (er is geen contact meer), terwijl in ‘Ik heb de reisleider uit het oog verloren’ nog iets doorklinkt van het proces van het kwijtraken.

Bron: Taalpost

Taaltip: molotov- of Molotovcocktail?

dinsdag 23 maart 2010

Vanwege de vele brandstichtingen in Veendam is daar een noodverordening van kracht geworden. Niemand mag meer rondlopen met voorwerpen die gebruikt kunnen worden om brand te stichten. Onder die verboden voorwerpen vallen volgens NRC Handelsblad ook molotovcocktails. Moet dat niet Molotovcocktails met een hoofdletter zijn? Nee, molotovcocktail is met een kleine letter. De eigennaam van de Rus Vjatsjeslav Michajlovitsj Molotov (1890-1986) speelt geen enkele rol meer in de betekenis van het woord. Het is een ‘gewone’ benaming voor een ‘ding’ geworden, net als dieselmotor en geigerteller (waarmee de sterkte van radioactieve stralen wordt gemeten). Op onze website staan veel meer voorbeelden van namen die ‘gewone aanduidingen’ zijn geworden en daarbij hun hoofdletter hebben verloren. Een molotovcocktail is een met benzine gevulde fles met een lont erin, die als een bom naar het ‘doel’ gegooid wordt. Deze ‘bom’ is vernoemd naar Molotov, die onder meer minister van Buitenlandse Zaken was. Het woord molotovcocktail is bedacht door de Finnen.

Bron: Taalpost

Taaltip: femininisatie of feminisatie?

dinsdag 9 maart 2010

Beide woorden zijn juist, maar verreweg de gebruikelijkste vorm is feminisatie (‘vervrouwelijking’, ‘het gaan overheersen van het vrouwelijk karakter of het vrouwelijk element’). Dit woord is een vernederlandsing van het Franse féminisation, een afleiding van het werkwoord féminiser, waaraan het Latijnse woord femina (‘vrouw’) ten grondslag ligt. Toch komt in het Nederlands ook femininisatie voor; de grote Van Dale (2005) noemt deze vorm als variant van feminisatie. Hierbij gaat het waarschijnlijk om een afleiding van het Franse féminin of het Latijnse femininus (‘vrouwelijk’). Femininisatie zou ontstaan kunnen zijn naar analogie van masculinisatie, dat is afgeleid van het Franse masculin (‘mannelijk’) of het Latijnse masculinus.

Bron: Taalpost

Taaltip: vrij zijn en vrij hebben

dinsdag 2 maart 2010

‘De afgelopen week hadden de meeste kinderen in Nederland vrij’ en ‘De afgelopen week waren de meeste kinderen in Nederland vrij’ zijn allebei goede zinnen. Er bestaat een klein betekenisverschil tussen vrij zijn en vrij hebben. Wie zegt: ‘Ik ben vanavond vrij’, laat alleen maar weten dat hij vanavond niets te doen heeft. De uitspraak ‘Ik heb vanavond vrij’ impliceert dat de spreker normaal gesproken wél iets te doen zou hebben gehad, maar dat zijn (vaste) afspraak of dienst deze avond vervalt. Vrij hebben komt op hetzelfde neer als vrijaf hebben. ‘De afgelopen week hadden de meeste kinderen in Nederland vrij’ legt iets meer de nadruk op het feit dat de vakantieweek de ‘schoolroutine’ doorbrak. ‘De afgelopen week waren de meeste kinderen in Nederland vrij’ is wat algemener. Het verschil is duidelijker in ‘Morgen hebben de kinderen vrij van school’ (onverwacht vrijaf) en ‘Morgen zijn de kinderen vrij van school’ (bijvoorbeeld omdat het zaterdag is).

Bron: Taalpost.nl

Taaltip: verwedden op of verwedden om?

dinsdag 23 februari 2010

‘Ik durf er een fles wijn op (of om?) te verwedden dat Sven Kramer ook de tien kilometer wint.’ In deze zin is op iets minder gebruikelijk dan om, maar beide zijn mogelijk. Verwedden betekent ‘tot inzet van een weddenschap maken’. In de zin met Sven Kramer is die inzet een fles wijn. Toch komt ook ‘iets verwedden op (de prestatie van) een persoon’ vaak voor; misschien door de gedachte aan ‘Ik zet een fles wijn in op Sven.’ Het voorzetsel op is mogelijk in bijvoorbeeld ‘Wie durft er te wedden op een tweede gouden medaille voor Sven Kramer?’ In ‘op een tweede gouden medaille’ leidt op de verwachte uitkomst in, en niet de inzet. Je kunt daarom ook ergens op wedden om een bepaalde inzet: ‘Ik wed op Sven om een fles wijn.’ Met het werkwoord wedden (om) (‘een weddenschap aangaan (om)’) kunnen zinnen gevormd worden als: ‘Zullen we erom wedden?’, ‘Ik durf erom te wedden dat Sven Kramer ook de tien kilometer wint’ en ‘Ik wed om een fles wijn dat Sven ook de tien kilometer wint.’

Bron: Taalpost

Taaltip: failliet gegane/gegaande

dinsdag 9 februari 2010

Het failliet gegane bedrijf is juist. Het voltooid deelwoord van gaan is gegaan. De verbogen vorm daarvan is gegane. Deze vormen zijn te vergelijken met die van bijvoeglijke naamwoorden als zelfvoldaan en humaan: een zelfvoldane glimlach, de humane wetenschappen. Gegaande is geen mogelijke vorm. Wél mogelijk is gaande, het tegenwoordig deelwoord van gaan. Als een bedrijf bezig is failliet te gaan, kun je spreken van het failliet gaande bedrijf. Vormen als gegane en ook bijvoorbeeld gedane en afgestane zien er niet zo vertrouwd uit. Daar is wel een oorzaak voor aan te wijzen. Veel voltooide deelwoorden van sterke werkwoorden krijgen de uitgang -en. Als zo’n deelwoord bijvoeglijk wordt gebruikt, verandert het niet. Woordgroepen als de gebeten hond, de opgenomen patiënt en de verloren portemonnee komen heel vaak voor. Combinaties als gedane zaken, het afgestane kind, de herziene gedragsregels en het voorziene deelnemersaantal zijn iets minder gewoon.

Bron: Taalpost

Taaltip: gelukkig nieuwjaar?

dinsdag 4 januari 2011

Gelukkig Nieuwjaar, gelukkig Nieuwjaar of gelukkig nieuwjaar? De voorkeur gaat uit naar kleine letters: ‘We wensen u een gelukkig nieuwjaar.’ Als aanduiding voor de feestdag 1 januari wordt ‘Nieuwjaar’ met een hoofdletter geschreven; ‘nieuwjaar’ met een kleine letter verwijst naar ‘het nieuwe jaar’ – of, in de woorden van Van Dale: “jaar dat pas is begonnen of binnenkort zal beginnen”. De wens ‘gelukkig nieuwjaar’ heeft niet alleen betrekking op 1 januari, maar op het gehele nieuwe jaar. Met ‘gelukkig nieuwjaar’ zeg je dus eigenlijk hetzelfde als met ‘gelukkig 2011’. Daarom ligt ‘nieuwjaar’ met een kleine letter hier het meest voor de hand. Op het eerste gezicht lijkt ‘gelukkig nieuw jaar’ logischer, maar ‘nieuwjaar’ is zo’n vaste combinatie dat het aaneengeschreven kan worden – vooral in de context van nieuwjaarswensen. Op voorbedrukte kerst- en nieuwjaarskaarten zijn hoofdletters in bijvoorbeeld ‘Prettige Feestdagen’ en ‘Gelukkig Nieuwjaar’ tamelijk gangbaar; daar is weinig bezwaar tegen.

Bron: Taalpost

Taaltip: roze truidrager, roze trui-drager of rozetruidrager?

dinsdag 11 mei 2010

Rozetruidrager is juist: ‘Vandaag start Cadel Evans als rozetruidrager.’ Rozetruidrager betekent ‘drager van de roze trui’. Om aan te geven dat roze in de samenstelling rozetruidrager betrekking heeft op trui, wordt het aan trui vast geschreven. De schrijfwijzen roze truidrager en roze trui-drager suggereren ten onrechte dat de dráger roze is. Vergelijk de samenstelling stommefilmactrice (‘actrice in stomme films’) en de woordgroepen stomme filmactrice en stomme film-actrice (‘een film(-)actrice die stom is’). Spaties invoegen in woorden die een samenstelling vormen, is echt ‘fout’. Een of meer verduidelijkende streepjes invoegen mag wel: roze-truidrager, rozetrui-drager en roze-trui-drager zijn ook juist. Rozetruidrager is wat z’n opbouw betreft vergelijkbaar met bijvoorbeeld kortetermijnbeleid en langeafstandsloper.

Bron: Taalpost

WOORDEN

vrijdag 17 september 2010

Het Amerikaanse woordenboek New Oxford American Dictionary heeft een lijst gepubliceerd van toevoegingen voor dit jaar en interessante nieuwe woorden die dit jaar verschenen. Een van de toevoegingen is ‘truthiness’, een haast onvertaalbaar woord van tv-komiek Steven Colbert wat zoveel betekent als ‘niet echt waar, maar waar genoeg’. Andere nieuwe woorden zijn vuvuzela (de toeter), hater (mensen die enkel negatief kunnen reageren), bromance (niet-seksuele liefde tussen mannelijke vrienden) en de ironische gebruikte zinsnede what’s not to like?. Meer bij Vanity Fair

Zoek in het Archief vaknieuws


mei 2015
z m d w d v z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

De Journalist 1896-1950