VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie Pers-
bureaus

Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Cao-overzicht

 Thema
C2000

Email:
anp@nvj.nl

  Sectie Persbureaus

CONCEPT- Voorstellenpakket CAO 2006 ANP
(11 november 2005)

1. Looptijd
Een contractperiode van 1 jaar, vanaf 1 januari 2006 t/m 31 december 2006

2. Structureel loon Winstdelingsregeling
- Een structurele loonsverhoging per 1/1/2006 van 2%
- Een winstdelingsregeling, die kan variëren tussen de 0 en 2% als aanvulling op de vaste eindejaarsuitkering die via een matrix-systeem afhangt van de bedrijfsresultaten

3. Pensioen, prepensioen en levensloop

De NVJ stelt voor om de door PNO voorgestelde nieuwe pensioenregeling en overgangsregeling op te nemen in de ANP-CAO. Dit zorgt ervoor dat de bestaande TOP-regeling wordt omgezet in een vroegpensioenregeling, waarbij het mogelijk blijft om vervroegd uit te treden. De uittreedleeftijd zal daarbij opschuiven van nu 60 jaar naar +/- 62,5 jaar.
Specifieke aandacht vraagt het compenseren van een pensioengat als gevolg van het vervallen van de opbouw van 5 pensioen(opbouw)jaren in de nieuwe fiscale regelgeving.
Voor de medewerkers geboren voor 1950 wordt voorgesteld een overgangsregeling toe te passen die uittreden op 60 jaar financieel mogelijk maakt, indien zij daadwerkelijk op die leeftijd terugtreden.

In de nieuwe CAO zal een volwaardige levensloopregeling worden opgenomen.
Dit betekent dat in de ANP-CAO een artikel moet worden opgenomen waarin de regels voor een levensloopregeling worden omschreven. Voorgesteld wordt dat de werkgever als basis het equivalent van 6 werkdagen zal storten in de levensloopregeling. Daarnaast kunnen de bestaande ouderendagen worden opgenomen in de levensloopregeling (opbouw van 5 levensloopdagen per jaar) Uiteraard dient hierbij een overgangsregeling te gelden die zorgt voor voldoende opbouw voor alle leeftijden en behoud van rechten voor de ouderen die nu aanspraak kunnen maken op ouderendagen.

4. Arbeidsongeschiktheid en WAO/ WGA hiaat
- Voor de werknemers die na twee ziektejaren minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, is de werkgever verplicht zich tot het uiterste in te spannen de werknemer in dienst te houden. Deze werknemer ontvangt gedurende een jaar een aanvulling tot minimaal 70 procent van het salaris dat hij bij arbeidsgeschiktheid zou hebben verdiend.
- Voor de werknemer die na twee ziektejaren tussen de 35 procent en 80 procent arbeidsongeschikt is, garandeert de werkgever gedurende een jaar werk tot minimaal 50 procent van de resterende verdiencapaciteit. Gedurende het eerste WGA-jaar (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) geldt over het arbeidsongeschiktheidsdeel aanvulling tot 70 procent ongemaximeerd.

- Voor de werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en derhalve niet meer dan 20 procent van zijn laatstverdiende loon kan verdienen, is er recht op een uitkering krachtens de regeling IVA. Gedurende het eerste IVA-jaar geldt een aanvulling tot 80 procent van het laatstverdiende loon. (De IVA (regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) kent een wettelijke uitkering van minstens 70 procent en zo mogelijk - in 2007 te bepalen door de overheid en geldend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 - 75 procent van het laatstverdiende loon, tot 65 jaar.)
- Er zal een verzekeringsoptie worden aangeboden ter ondervanging van een scherpe inkomensachteruitgang na het derde jaar door een zogeheten WGA-gat. Hiervoor kan de vrijvallende WAO-hiaat-premie gebruikt worden. Het resterende deel van de vrijvallende premie (totaal 0,45%) kan gebruikt worden voor een eenmalige uitkering van 0,45% per januari 2006 (over jaarsalaris 2005) en voor 2006 voor een structurele verbetering van de lonen vanaf 2006.

5. Ziektekosten
- De NVJ stelt voor om de werkgeversbijdrage in de ziektekosten tenminste op het niveau 2005 te houden, de tegemoetkoming van werkgeverszijde zal tenminste 50% van de werkelijke kosten moeten bedragen. Omdat er nog geen duidelijk beeld is van de totale kosten van de nieuwe regeling zullen afspraken pas in latere instantie (december) gemaakt kunnen worden.

6. Contractenbeleid
Op sommige redacties/afdelingen van het ANP blijkt stelselmatig te worden afgeweken van de bestaande afspraken over contractenbeleid (bij goed functioneren na een jaar een vast contract) O.a. bij de multimedia-redactie worden meer dan 20 van de 38 functies door freelancers/ payroll-constructies bezet.
Deze medewerkers hebben een aanmerkelijk slechtere rechtspositie en zorgen voor tweespalt op de redacties.
In de CAO willen wij dan ook graag het inhuren van medewerkers via uitzend/payroll-contructies beperken tot die situaties, waarvoor de CAO ze bedoelt heeft (ziektevervanging e.d. )
Een dergelijke limiet geldt uiteraard niet voor “echte freelancers” die niet in hoofdzaak van ANP voor hun inkomen afhankelijk zijn en derhalve incidenteel en/of een beperkt aantal uren per maand ingezet worden.

7. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
In de toekomst zullen werknemers langer door moeten werken. Op welke wijze kunnen zij op een goede manier de eindstreep behalen. Het gaat daarbij niet alleen om voorzieningen voor senioren maar om voorzieningen die gedurende het totale arbeidsproces geboden moeten worden. Onderdelen van het leeftijdsbewustpersoneelsbeleid zijn de levensloop, (pre)pensioenregeling, ouderenbeleid en educatie. Wat de educatie betreft stelt de NVJ voor de CAO-afspraken op dit punt uit te breiden. Per journalist dient een individueel opleidingsplan overeen worden gekomen. Dit opleidingsplan wordt tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken getoetst en zonodig aangepast. De werkgever faciliteert, voor de goede uitwerking van het opleidingsplan zijn de werkgever en de journalist verantwoordelijk.
 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1