VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagblad


Sectie
NVF
Nieuwsoverzicht

Archiefoverzicht

 Over de sectie 

Algemeen
Algemene
voorwaarden
(ENG)
Routebeschrijving
Bestuur
Lidmaatschap
Ledenlijst
Netwerk
Richtprijzen
Zilveren camera Thema
C2000

Redactie:
Anne-Marie
Van Midden


Email:
Ellie Speet

 

 

Nieuwsoverzicht NVF
Terug naar nieuwsoverzicht


Accreditatievoorwaarden Eredivisie 2004/5


De Clubs uit de eredivisie van het betaalde voetbal in Nederland zijn gerechtigd naar eigen inzicht, doch met inachtneming van de eventueel terzake door de bevoegde voetbalinstanties uitgevaardigde regels, natuurlijke personen tijdens hun thuiswedstrijden al dan niet toegang te verlenen tot het stadion waarin die wedstrijden worden gespeeld. De Clubs zijn tevens bevoegd aan de toestemming voorwaarden te verbinden. De Clubs wensen bedoelde bevoegdheid aan te wenden om met ingang van het voetbalseizoen 2004-2005 duidelijke regels te stellen voor geaccrediteerde personen (waaronder mede begrepen persfotografen) aangezien de huidige ongelimiteerde vrijheid om beeldmateriaal, dat door deze personen is vervaardigd rond de thuiswedstrijden van de Clubs, te distribueren, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, niet altijd overeenstemt met de betrokken belangen van de Clubs. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de Geaccrediteerde de belangen van de Clubs. De Clubs hebben via de instantie die hun belangen terzake behartigt, te weten de Eredivisie N.V., bedoelde voorwaarden hieronder vastgelegd.

Definities

Geaccrediteerde:
een natuurlijk persoon die al dan niet in loondienst werkzaam is (al dan niet als persfotograaf) rond o.a. voetbalwedstrijden in hoofdzaak of mede om beeldmateriaal te vervaardigen teneinde dat te distribueren, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.
Club: de betaald voetbal organisatie die deelneemt aan verschillende voetbalcompetities waaronder maar niet beperkt tot de eredivisie, de landelijke bekercompetitie en de Europese bekercompetities.
Foto: ieder individueel beeld of materiaal, of informatie die daarin kan worden omgezet, vervaardigd door een Geaccrediteerde rond een wedstrijd van de Club met behulp van de daartoe bestemde apparatuur, ongeacht de vorm waarin het zich bevindt (al dan niet fysiek tastbaar aanwezig, al dan niet als negatief, al dan niet digitaal of anderszins electronisch opgeslagen, in staat van verzending of anderszins) zowel thans reeds bestaand als toekomstig.
Spelmoment: al hetgeen zich afspeelt in een voetbalstadion in het kader van het voetbalspel op het speelveld en net buiten de lijnen van het speelveld.
Stadion: de locatie waar de Club zijn thuiswedstrijden speelt.
Persconferentie: Een ontmoeting in een ruimte in het Stadion bestemd voor de pers in verband met een wedstrijd of een door de Club aangewezen andere gelegenheid waarbij de Club de pers toegang verschaft.
Materiaal: het door een Geaccrediteerde rond een wedstrijd van een Club vervaardigde beeldmateriaal, ongeacht de drager van de informatie, een Foto daaronder mede begrepen.
Mobiele dienstverlener: In de zin van deze overeenkomst betekent de definitie Mobiele Dienstverlener iedere persoon of onderneming die zelf of met behulp van een derde data- en / of telecommunicatiediensten distribueert, aanbiedt of openbaar maakt via mobiele technieken, waaronder doch niet beperkt tot GSM, GPRS en UMTS.
Aanvraagformulier: het formulier opgesteld door de Club dat bij het verzoek tot toegang door de Geaccrediteerde volledig moet worden ingevuld onder akkoordverklaring met deze accreditatievoorwaarden.

Artikel 1 Toegang
De betreffende thuisspelende Club zal de Geaccrediteerde conform de hieronder uiteengezette procedure gedurende het voetbalseizoen 2004 – 2005 toegang verschaffen tot de in het Stadion te spelen thuiswedstrijden van de teams van de Clubs (hierna: de “Wedstrijden”), uitsluitend met als doel de Geaccrediteerde in de gelegenheid te stellen Foto’s te maken van Spelmomenten, en uitsluitend indien en voor zover:

a. de Club - in het licht van de eventueel terzake door de bevoegde voetbalinstanties uitgevaardigde regels - bevoegd is de Geaccrediteerde toegang te verschaffen; en
b. de Geaccrediteerde, naar het uitsluitend oordeel van de Club, enige bepaling van deze overeenkomst niet eerder heeft geschonden; en
c. de Club geen andere gewichtige reden ziet de Geaccrediteerde de toegang te weigeren.

Artikel 2 Aanvraag
De Geaccrediteerde verzoekt de Club voorafgaand aan of tijdens het voetbalseizoen om toegang tijdens het aanstaande of lopende seizoen middels het door de betreffende Club opgestelde Aanvraagformulier.
Op het Aanvraagformulier vermeldt de Geaccrediteerde de naam van de kranten en/of de tijdschriften waarin de Foto’s, naar verwachting, gepubliceerd worden, de opdrachtgevers van de Geaccrediteerde en (indien van toepassing) de werkgever van de Geaccrediteerde. Alle in het Aanvraagformulier aangeduide gegevens dienen volledig te worden ingevuld door de Geaccrediteerde en het formulier moet door hem worden ondertekend onder akkoordverklaring met deze accreditatievoorwaarden.
De Geaccrediteerde ontvangt een schriftelijke reactie van de Club binnen afzienbare tijd of zijn verzoek tot toegang tijdelijk of voor (de rest van) het seizoen zal worden ingewilligd. Indien het verzoek wordt ingewilligd ontstaat er een overeenkomst tussen de Geaccrediteerde en de Club waarvan deze voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken. De Club gaat in het geval van een aanvraag na of de Nederlandse Sport Pers (NSP) van mening is dat de Geaccrediteerde moet worden toegelaten en de Club houdt daar rekening mee. Het staat de Club evenwel te allen tijde vrij om een Geaccrediteerde de toegang tot het Stadion te weigeren.

Artikel 3 Beperking
De Geaccrediteerde zal:

a. slechts Foto’s maken van Spelmomenten; derhalve zal hij geen ander Materiaal (zoals bijvoorbeeld film- of videomateriaal) vervaardigen van Spelmomenten dan Foto’s en zal hij geen Materiaal vervaardigen van - bijvoorbeeld - de bezoekers van een Wedstrijd;
b. bewerkstelligen dat Foto’s uitsluitend openbaar worden gemaakt in “hard copy” kranten en tijdschriften, alsmede in de internetversie van deze kranten en tijdschriften, doch in dat geval uitsluitend als illustratie bij een artikel;
c. bewerkstelligen dat Foto’s nimmer worden gedistribueerd, aangeboden of openbaar gemaakt via vast of mobiel internet c.q. via mobiele technieken (zoals o.a. GSM, GPRS en UMTS), anders dan hierboven sub c beschreven;

De Geaccrediteerde wijst ieder van zijn opdrachtgevers op deze voorwaarden, in het bijzonder dat het de opdrachtgever niet is toegestaan om zelf of met behulp van een derde Foto’s te distribueren, openbaar te maken of aan te bieden via vast of mobiel internet (behoudens het hierboven sub c bepaalde) c.q. via mobiele technieken, waaronder doch niet beperkt tot GSM, GPRS en UMTS.

Artikel 4 Plaats / instructie
Het is de Geaccrediteerde louter toegestaan om Foto’s te maken vanaf de door (de medewerkers van) de Club aangegeven plaatsen binnen het Stadion. De Geaccrediteerde volgt de door de medewerkers van de Club verstrekte instructies en aanwijzingen steeds stipt op.

Artikel 5 Overtreding
Indien de Geaccrediteerde, naar het uitsluitend oordeel van de Club, enige bepaling uit deze voorwaarden schendt, of anderszins een in redelijkheid door de Club opgelegde regel niet naleeft dan wel een door de Club gegeven instructie niet opvolgt is de Club gerechtigd om de Geaccrediteerde de toegang tot het Stadion te ontzeggen. De Geaccrediteerde is alsdan tevens gehouden de als gevolg daarvan door de Club eventueel geleden schade volledig te vergoeden. In een dergelijk geval is de Geaccrediteerde, eveneens op eerste schriftelijk verzoek, gehouden alle door hem tijdens de looptijd van het betreffende seizoen in het Stadion gemaakte Foto’s, inclusief de daaraan gekoppelde (auteurs-) rechten, om niet aan de Club over te dragen. De Geaccrediteerde zal op eerste verzoek meewerken aan alle daarvoor vereiste formaliteiten, alsmede om niet die Foto’s - op een gangbare drager - direct feitelijk overdragen.

Artikel 6 Vrijwaring / verzekering
De Geaccrediteerde vrijwaart de Club tegen alle mogelijke, direct of indirect met de Foto’s verband houdende, aanspraken van derden. De Geaccrediteerde verbindt zich een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 7 Overdraagbaarheid
De middels deze voorwaarden door de Club aan de Geaccrediteerde toegekende rechten zijn niet overdraagbaar of (sub) licentieerbaar. De Geaccrediteerde moet zich in het Stadion te allen tijde kunnen legitimeren. De Geaccrediteerde verklaart bekend te zijn met de actuele, in het Stadion toepasselijke, huisregels en KNVB Standaardvoorwaarden en verklaart deze beide te hebben aanvaard.

Artikel 8 Wijziging
Deze voorwaarden kunnen lopende het seizoen eenzijdig door de Club worden herzien.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen welke voortvloeien uit deze voorwaarden zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de Club is gevestigd.


Aanvraagformulier Accreditatievoorwaarden Eredivisie 2004-2005

Onderdeel A
Aanvrager verklaart een exemplaar van de “Accreditatievoorwaarden Eredivisie 2004-2005” te hebben ontvangen en verklaart zich bekend en akkoord met die voorwaarden.

Onderdeel B
Beschrijving van de in artikel 2 van de Accreditatievoorwaarden Eredivisie 2004-2005 bedoelde kranten en tijdschriften:
1.
2.
3.
..

Onderdeel C (invullen indien van toepassing)
Beschrijving van de in artikel 2 van de Accreditatievoorwaarden Eredivisie 2004-2005 bedoelde opdrachtgevers:

1. [Naam]
[Adres]
[Registratienummer Handelsregister]
[Contactpersoon, contactgegevens]
[Beschrijving bedrijfsactiviteiten, beschikbare mediakanalen, beoogde afnemers].

2. [Naam]
[Adres]
[Registratienummer Handelsregister]
[Contactpersoon, contactgegevens]
[Beschrijving bedrijfsactiviteiten, beschikbare mediakanalen, beoogde afnemers].

3. [Naam]
[Adres]
[Registratienummer Handelsregister]
[Contactpersoon, contactgegevens]
[Beschrijving bedrijfsactiviteiten, beschikbare mediakanalen, beoogde afnemers].

4. [Etcetera].

5. [Etcetera].

6. […].

Onderdeel D (invullen indien van toepassing)
Beschrijving van de werkgever van de Geaccrediteerde

[Naam van de werkgever van de Geaccrediteerde]
[Adres]
[Contactpersoon, contactgegevens]
[Beschrijving bedrijfsactiviteiten, beschikbare mediakanalen, beoogde afnemers]
[Bijvoegen: kopie uittreksel Handelsregister, niet ouder dan 1 maand].

Ondertekening door de Geaccrediteerde:

Naam: __________________________________
Adres: __________________________________
________________________________________
Telefoon: ________________________________
Telefax: _________________________________

Handtekening: ____________________________

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1