VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Mijn foto / jouw foto
(20-08-2004)


Vóór de opkomst van digitale fotografie leverden veel freelancefotografen per opdracht verschillende afdrukken om de eindredactie van een krant een keuzemogelijkheid te bieden. Uiteraard behield de fotograaf zelf de negatieven van de foto’s. De afdrukken bleven na publicatie vaak achter in het fotoarchief van de krant. In het verleden heeft de juridische afdeling van de NVJ meerdere malen met succes bemiddeld voor fotografen die deze afdrukken terug wilden hebben. Het voeren van een procedure bleek in deze zaken niet nodig.

Recentelijk hebben zowel rechtbank Maastricht als rechtbank Middelburg uitspraken gedaan in twee zaken waarbij een freelance fotograaf teruggave eiste van de afdrukken die hij in het verleden in opdracht van de krant heeft gemaakt. Kernvraag in beide zaken was wie er eigenaar was (geworden) van de afdrukken van de foto’s. 

Expliciet geregeld
De rechtbank te Middelburg oordeelde dat er slechts sprake is van eigendomsoverdracht van de afdrukken indien dit expliciet geregeld is in de tussen partijen geldende overeenkomst. Aangezien de overeenkomst tussen de krant en de fotograaf slechts betrekking had op de door de fotograaf verleende toestemming om zijn foto’s tegen betaling te publiceren en eventueel te herplaatsen, was het eigendom van de afdrukken volgens de rechter niet overgegaan op de krant. Ook uit het feit dat de krant geregeld afdrukken aan de fotograaf retourneerde, kon volgens de rechter worden afgeleid dat de krant de afdrukken niet voor zichzelf en dus niet als bezitter onder zich hield. Hierdoor kon de krant ook niet op grond van verjaring als eigenaar van de afdrukken worden beschouwd.

Geen houderschapsrelatie
Voor de rechtbank te Maastricht gold als kernvraag of een bewaar- en teruggaveplicht onderdeel uitmaakte van de overeenkomst tussen de fotograaf en de krant. Vast stond dat beide partijen nooit over dergelijke verplichtingen hadden gesproken. De fotograaf beschikte zelf over de negatieven van de foto’s en had gedurende een periode van 23 jaar niet naar de afdrukken gevraagd. Op grond van deze feiten concludeerde de rechter dat er geen houderschapsrelatie met betrekking tot de afdrukken tussen partijen had bestaan. Volgens de rechter mocht de krant ervan uit gaan dat de fotograaf zijn eigendom had willen prijsgeven. Vanaf 1992 had de fotograaf de eigendomsvraag met betrekking tot de afdrukken wel aan de orde gesteld. Vanaf dat moment, zo concludeerde de rechter, mocht de krant niet zomaar aannemen dat de fotograaf de eigendom van de afdrukken had willen opgeven. 

Alhoewel tegen beide uitspraken nog hoger beroep kan worden aangetekend, kan nu al worden geconcludeerd dat fotografen steeds duidelijke afspraken moeten maken over de eigendom van de afdrukken en negatieven van hun foto’s of moeten verwijzen naar de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie. Volgens deze Algemene Voorwaarden blijven foto’s namelijk eigendom van de fotograaf. Een wederpartij heeft slechts recht op overdracht van eigendom indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1