VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Schelden op de baas
29/9/2003

In een opwelling heb ik als kritische werknemer tegen mijn leidinggevenden “stelletje nitwits” gezegd. Die boodschap werd mij niet in dank afgenomen. Ik kreeg zelfs een schriftelijke berisping, die – ondanks mijn protesten – in mijn personeelsdossier zal worden opgenomen. Mag dat zomaar?
Zo´n schriftelijke berisping valt evenals schorsing, op non-actiefstelling en boete onder de disciplinaire maatregelen die de werkgever kan nemen op grond van het feit dat jij als ondergeschikte gehoor moet geven aan zijn instructies.
Als de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de werkgever naast bovengenoemde sancties ook nog andere mogelijkheden. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan het intrekken van faciliteiten en emolumenten zoals gratificaties en vrij vervoer, overplaatsing, vermindering van bovenwettelijke vakantiedagen (bij voltijds dienstverband, de dagen die de 20 te boven gaan), verlagen in rang, loonsverlaging of passeren voor een periodieke verhoging, verlengen van de diensttijd. In het uiterste geval kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig door opzegging beëindigen.Al moeten daarbij de voorschriften uit de wet in acht worden genomen. In het algemeen is het zo dat, mits men niet contractueel aanspraak kan maken op bepaalde faciliteiten, de werkgever deze in kan trekken. Zelfs overplaatsing waarbij geen loonsverlaging plaatsvindt, is dan geoorloofd.
Een aantal van deze maatregelen kan genomen worden zonder dat hier iets over in de arbeidsovereenkomst staat. Voor de zwaardere sancties is een uitdrukkelijk beding in de arbeidsovereenkomst of de CAO nodig.
In alle gevallen moet er sprake zijn van een zorgvuldige besluitvorming en moet er evenredigheid zijn tussen de straf en de overtreding. De zogeheten beginselen van goed werkgeverschap spelen daarbij een rol.Dit betekent onder meer dat de werkgever in een voorkomend geval eerst moet waarschuwen alvorens hij maatregelen mag nemen, zodat de werknemer zijn functioneren kan verbeteren. Daarnaast mag hij niet te lang in het ongewisse worden gelaten en moet hij de gelegenheid krijgen om zich tegen eventuele verwijten te verweren. Het is zaak als werknemer (schriftelijk) kenbaar te maken dat je het niet eens bent met de opgelegde sanctie en in geval het om schorsing gaat te melden dat je je beschikbaar houdt voor het verrichten van werk. Deze tewerkstelling kan via de rechter worden afgedwongen.
Een disciplinaire maatregel mag niet in strijd zijn met de wet. Zo is opsluiting en lichamelijke tuchtiging uiteraard niet toegestaan.

 


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1