VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Coördinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Archief Sectie Lokale Media
Meestgestelde vragen Sociaal Plan Wegener
26/5/2003

Meest gestelde vragen n.a.v
het principeakkoord Sociaal plan

Wat is een zoektermijn?
Dat is de termijn die je krijgt om ander werk te vinden. Deze termijn is afhankelijk van zowel dienstverband als leeftijd. Soms wordt dit voorafgegaan door een aanzegtermijn.

Is het mogelijk om een lager salaris af te spreken binnen je zoektermijn zodat je een langere zoektermijn kan krijgen?
Het sociaal plan biedt hier geen ruimte voor maar dat laat onverlet dat er soms aparte afspraken gemaakt kunnen worden (met wederzijds instemming). Het betekent wel dat je aan het einde van je zoekperiode in de situatie terecht kan komen dat je nog geen werk hebt. Je WW-uitkering is dan op basis van je laatstverdiende salaris. Gelet op dit gevaar is dat eigenlijk geen optie.

Kan Wegener jonge werknemers boven oudere werknemers behouden?
Bij het laten afvloeien van personeel moet het LIFO principe worden toegepast, dus last in first out. Wanneer dit echter leidt tot scheefgroei van een afdeling kan het afspiegelingsprincipe worden toegepast waarbij de laatst in dienst getreden per leeftijdsgroep wordt aangeschreven.

Wat zijn de afspiegelingstermijnen?
15-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
Binnen deze leeftijdscategorieën wordt het LIFO-principe toegepast.

Wat is de hardheid van deze leeftijdsgrenzen?
Deze leeftijdsgrenzen zijn wettelijk vastgesteld en dus hard. Wel is het zo dat Wegener een uitzondering kan maken als dat betekent dat een onmisbaar persoon zou moeten afvloeien. Wegener zal die ‘onmisbaarheid’ wel duidelijk moeten aantonen.

Helpt het als het personeel structureel loon inlevert?
-
Een loonoffer betekent dat het bij een eventuele volgende reorganisatie invloed heeft op de hoogte van je WW-uitkering.
- Loonbevriezing wordt in een branche met een CAO daar geregeld. In crisis kun je als CAO partner besluiten om voor de gehele branche niet een volledige looncompensatie toe te kennen. Die compensatie is voor dit jaar vastgesteld op 3,5%. In het centraal akkoord heeft FNV een norm van 2,5% vastgesteld met het oog op de kwakkelende economie.
- Daarbij komt dat structurele loonoffers, dus echt een percentage inleveren, in bedrijven niet of nauwelijks worden toegepast. Waar dat is gebeurd, in de CAO-loze IT bedrijven bijvoorbeeld is dit bijna altijd de voorbode geweest voor ontslag.
- Als laatste: je zou tenminste ook een formatiegarantie moeten afspreken als je collectief loon inlevert. Dit is voor Wegener onbespreekbaar. Schaalvoordelen tussen de kranten volgens het beleidsplan betekent ook een lager FTE aantal. Bovendien kan het afspreken van een formatiegarantie altijd weer overruled worden als slechte cijfers aangeven dat er nog verder bezuinigd moet worden.

Kan de parttime regeling ook van toepassing zijn op de gehele redactie? Dus met z’n allen wat uren inleveren?
Op verzoek van veel leden komt hier nog een uitgebreide notitie over met alle voor- en nadelen. Deze zal spoedig op Villamedia verschijnen.

Is de Dagblad CAO te riant?
Uit een onderzoek van Deloitte & Touche blijkt dat we een marktconform loongebouw hebben. Schaal 5 en 6 zit zelfs net iets onder wat marktconform te noemen is.

Is de ouderenregeling vrijwillig?
Nee. Wanneer iemand van 57,5 jaar of ouder boventallig verklaard wordt dient hij/zij gebruik te maken van de ouderenregeling.

Is er ontslagbescherming voor ouderen?
Ja, werknemers van 55 jaar of ouder hebben ontslagbescherming.

Is het een luxe ouderenregeling?
Luxe is per definitie een discutabel begrip. Het hangt erg af van persoonlijke afwegingen. Tot 60 jaar krijg je 100% doorbetaald. Daarna wordt je Vut/prepensioenuitkering aangevuld tot 85% netto van je laatstverdiende loon.

Is de overtolligheid generiek? Dus over alle redacties en niet per deelredactie?
In principe wel, mits er sprake is van uitwisselbare functies. De instrumenten die ingezet kunnen worden moeten wel een bijdrage leveren aan het verminderen van het boventalligenprobleem. Een vertrekpremie kan alleen geweigerd worden in de overtolligheidsfase als je onmisbaar bent voor de krant. Ook kan de wens om deeltijdwerk geweigerd worden als het geen enkele bijdrage oplevert voor het verminderen van boventalligen in een later stadium (bijv. 1 journalist wil als enige 2 uur inleveren).

Wat is causaal verband zoals genoemd in het plan?
Wanneer sprake is van afvloeiing van werknemers wordt in principe het LIFO-principe toegepast (zie vraag hierboven). Dit principe gaat niet op als sprake is van een causaal verband tussen het opheffen van een afdeling en de boventalligen die daardoor ontstaan. Als bijvoorbeeld wordt besloten om de hele P&O-afdeling in cluster Zuid op te heffen worden alle medewerkers van die afdeling boventallig. Er is dan een causaal verband tussen een reorganisatieplan en de boventalligen die worden aangewezen.

Wat houdt outplacement in?
Dit houdt in dat je samen met het IAW (of een extern bureau indien nodig) gaat kijken op welke wijze je een andere baan kan vinden buiten Wegener. Onderdelen kunnen zijn, sollicitatietraining, bemiddeling, schrijfcursus, et cetera.

Wat doet de bezwarencommissie?
In het sociaal plan wordt gesproken over een begeleidingscommissie. Deze commissie is belast met een oordeel vormen over ingediende geschillen en/of klachten van werknemers. Zij kijken naar de tekst en de letter en geest van het sociaal plan en oordelen over of de procedures goed zijn nageleefd. Ook kan met daar een beroep doen op de hardheidsclausule.

Hoe zit het met pensioenopbouw tijdens je WW?
Tijdens je WW-uitkering bouw je geen pensioen meer op bij het Wegener pensioenfonds. Dit fonds staat namelijk alleen open voor werknemers. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan je pensioenopbouw worden voortgezet door stichting FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering). Het CWI toetst of iemand hiervoor in aanmerking komt. Door de steeds wijzigende regelingen zijn de meest recente voorwaarden bij het CWI op te vragen.

Heb je recht op WW als je de vertrekpremie neemt?
In principe niet. Je neemt vrijwillig ontslag waardoor je je recht op een WW-uitkering verspeelt. Als je vertrekt middels een formele ontbindingsprocedure wil dat nog steeds niet zeggen dat je recht hebt op een WW-uitkering. Als het CWI meent dat je verwijtbaar werkloos geworden bent heb je in principe geen recht op een WW-uitkering. Niet alle CWI’s oordelen hetzelfde.

Wat is een vast dienstverband? Ook met onderbreking van een jaar? En wat als je freelance hebt gewerkt en Wegener eigenlijk je enige opdrachtgever was al die jaren?
Een vast dienstverband betekent een contract voor onbepaalde tijd. Een onderbreking van een jaar zorgt er voor dat je jaren opnieuw gaan tellen. Als je jarenlang als freelancer hebt gewerkt maar er sprake lijkt van een verkapt dienstverband dan zul je dat in eerste instantie moeten aantonen. Pas als dat gelukt is kunnen die jaren meegeteld worden.

Wanneer gaat het plan in?
Het plan treedt in werking na ondertekening ervan. Er kan pas feitelijk een beroep op worden gedaan als de betreffende OR een positief advies heeft uitgebracht over het reorganisatievoorstel.

Hoe zit het met de prepensioenopbouw tijdens WW?
Je bouwt geen prepensioen meer op als je niet werkzaam bent als dagbladjournalist.

 


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1