VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Co÷rdinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Sectie Lokale Media

Aan de NVJ leden van de sectie
Nieuwsbladjournalisten

Voorstellenpakket cao
Nieuwsbladjournalisten 2005

(20 mei 2005)

Betreft: Onderhandelingen over de cao Nieuwsbladjournalisten 2005


Waarde Collegaĺs,

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor Nieuwsbladjournalisten gaan 17 juni formeel van start.
De onderhandelingsdelegatie van de NVJ bestaat uit de volgende leden:

Peter Nefkens, woordvoerder, Christine Schut, Geert Wilkens, Yvonne Dankfort, secretaris en Jacqueline Vermeer, secretaresse.

Bijgaand ontvangt u onze voorstellen. Gaarne vernemen wij voor 28 mei 2005 of u akkoord kunt gaan met deze voorstellen. U kunt u mening geven via het stemlokaal of mailen naar lokalemedia@nvj.nl Uiteraard zijn alle opmerkingen van harte welkom!

1. Contractperiode
De NVJ stelt voor een contractperiode van 1 jaar overeen te komen (1 januari 2005 tot en met 31 december 2005).

2. Een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2005.

3. De NVJ wil dat er afspraken worden gemaakt rondom het ziekteverzuim. Met name de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar zal onderwerp van gesprek zijn. In het eerste ziekte jaar zal het salaris voor 100% worden doorbetaald. Als stimulans voor het re´ntegreren wordt afgesproken dat werknemers die in het tweede ziekte jaar voldoende meewerken aan hun re´ntegratie, boven de 70% nog een aanvulling van 30% ontvangen. Ook zal er een volledige doorbetaling plaatsvinden bij volledig arbeidsongeschikte werknemers. Bij de opbouw van het pensioen wordt in het tweede ziektejaar uitgegaan van 100%.

4. Verder zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verandering van de WIA in IVA/WGA, met name in het kader van de WAO-hiaatverzekering.

5. De NVJ wil afspraken maken in het kader van Levensloop. Levensloop in brede zin hetgeen betekent dat er ook afspraken gemaakt moeten worden over leeftijdsbewust personeelsbeleid- en loopbaanbeleid. Dit betekent dat er een scholingsplan moet worden opgesteld met opleidingsmogelijkheden, dat bronnen en doelen moeten worden vastgesteld om te komen tot een persoonsgebonden verlofbudget.

6. Nu er meer duidelijk is geworden over de VUT regeling GBF, waarbij werkgevers op vrijwillige basis zijn aangesloten, wil de NVJ overleggen op welke wijze kan worden ingestoken op de gewijzigde situatie. In de eerste plaats zal er een inventarisatie gehouden moeten worden over de invullingen van de huidige VUT/Prepensioenregelingen in de sector. De NVJ wil zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de voorzieningen t.b.v. de dagbladjournalisten in dezen.

7. Kinderopvang
De NVJ wil voortzetting van de regeling Kinderopvang in die zin dat de werkgever verplicht is minimaal 1/6 deel van de kosten voor zijn rekening te nemen. De tussenkomst van de NVJ is daarmee niet langer noodzakelijk. De werkgevers kunnen per januari 2006 de regeling zelfstandig, op basis van de nieuwe wetgeving, uitvoeren.

8. Voortzetting van het kennismakingsproject.
Over de jaren 2005 en 2006 zijn hierover al afspraken gemaakt. Wij vragen de NNP om vast de intentie uit te spreken om ook na 2006 een dergelijk project overeen te komen.

9. Om het perspectief van journalisten in de sector te verbeteren stelt de NVJ voor om in de schalen 3 tot en met 5 de eerste 3 treden te schrappen en aan het eind van de schalen 3 tot en met 5, 3 treden toe te voegen.

10. De werkgeversbijdrage wordt ge´ndexeerd op basis van het indexatiepercentage.


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur en de onderhandelingsdelegatie,
Yvonne Dankfort
secretaris NVJ

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1