Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Concept 6-12-01

Algemene publicatievoorwaarden
van de Groep Nederlandse Dagblad Pers van het Nederlands Uitgeversverbond (NDP) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Voor de professionele journalist (een journalist met een inkomen dat voor meer dan 50% wordt verworven uit journalistieke werkzaamheden) beschouwen NDP en NVJ deze algemene publicatievoorwaarden uitsluitend als een gezamenlijk model in combinatie met de NDP/NVJ modelovereenkomst van opdracht. Voor de niet-professionele journalist is het denkbaar dat om praktische redenen uitsluitend met deze algemene publicatievoorwaarden wordt gewerkt.

1. Definities
Bijdrage:
werken van wetenschap, letterkunde of kunst als bedoeld in de Auteurswet 1912 bestemd voor publicatie in een Uitgave van de Uitgever.
Freelance Journalist: de natuurlijke - of rechtspersoon die in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of anderszins op freelance basis een Bijdrage heeft vervaardigd en deze op eigen initiatief of in opdracht ter publicatie aanbiedt aan de Uitgever.
Uitgever: de rechtspersoon door wie als opdrachtgever rechtsgeldig een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan met een Freelance Journalist met betrekking tot een Bijdrage aan een van zijn uitgaven, inclusief de overeenkomst die ontstaat nadat namens de Uitgever een op eigen initiatief van een Freelance Journalist ter publicatie aangeboden Bijdrage is geaccepteerd.
Uitgave: elk uitgeefproduct, ongeacht de vorm of het medium, dat de Uitgever, al dan niet tegen betaling, openbaar maakt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Specifiek Hergebruik: hergebruik van de gepubliceerde Bijdrage, in een andere dan de in of bij de overeenkomst of opdrachtverlening of -bevestiging genoemde uitgave(n), waarbij het werk van een of enkele journalisten centraal staat (zoals het verzameld werk van een of enkele journalisten in boekvorm of op cd-rom of de verkoop van een unieke bijdrage aan een andere uitgever).
Generiek Hergebruik: hergebruik van de gepubliceerde Bijdrage, waarbij de in de betreffende uitgave(n) gepubliceerde informatie centraal staat en de Bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een verzameling van bijdragen van meerdere auteurs, zoals het opnemen en uitgeven op elektronische gegevensdragers (zoals cd-rom); publicatie in andere elektronische/ interactieve/ audio(visuele) vormen(zoals Internet en kabelkranten);opname in en openbaarmaking van een databank anders dan via cd-rom en aldus toegankelijk (doen) maken voor derden (zoals een 'elektronische knipseldienst') door de Uitgever of door derden met toestemming van de Uitgever; het reprografisch verveelvoudigen van het geheel of een gedeelte van de Bijdrage en het openbaar maken daarvan (zoals knipselkranten en knipseldiensten). 
Collectief Hergebruik: vorm van Generiek Hergebruik van de Bijdrage in het kader van de uitvoering van collectieve regelingen (bij voorbeeld reprorecht, voor hergebruik in onderwijspublicaties, regelingen met openbare bibliotheken en andere mogelijke collectieve regelingen die in overleg tussen NDP en NVJ onder het regime voor collectief hergebruik worden gebracht).

2. Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met betrekking tot een Bijdrage aan een Uitgave van de Uitgever, inclusief de overeenkomsten die ontstaan nadat de Uitgever een op eigen initiatief van de Freelance Journalist ter publicatie aangeboden Bijdrage heeft geaccepteerd.

3. De opdracht/diensten
3.1 De Freelance Journalist is vrij in de wijze waarop hij zijn diensten voor de Uitgever verricht en hij is niet onder gezag van de Uitgever gesteld, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de Uitgever om aanwijzingen te geven inzake redactionele formule, aanlevering kopij en planning ter concretisering van de door de Freelance Journalist te verrichten diensten.
3.2 De Freelance Journalist dient de opdracht persoonlijk uit te voeren. Het inschakelen van derden is toegestaan na overleg met de Uitgever, waarbij de Freelance Journalist persoonlijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de opdracht en de Uitgever vrijwaart tegen aanspraken van deze derden met betrekking tot het auteursrecht op de Bijdrage.

4. Acceptatie en plaatsing 
4.1 Een Bijdrage zal door de Uitgever worden geaccepteerd indien deze voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en kwaliteitseisen. Als de Bijdrage door de Uitgever wordt geaccepteerd zal het overeengekomen honorarium moeten worden  betaald. 
De Uitgever is gerechtigd een geaccepteerde Bijdrage niet te publiceren. Indien de Uitgever besluit een in opdracht vervaardigde en geaccepteerde Bijdrage niet te publiceren, dient hij dat terstond aan de Freelance Journalist te berichten. 
4.2 De Freelance Journalist die op eigen initiatief actueel nieuws aan een redactie van de Uitgave aanbiedt, wordt geacht zelf met de hoofdredactie contact op te nemen als snelle plaatsing van deze Bijdrage geboden is. Onder acceptatie wordt in dat geval verstaan het bericht van of namens de hoofdredactie dat deze voornemens is de op eigen initiatief aangeboden Bijdrage te publiceren of, bij gebreke van een dergelijk bericht, de plaatsing van de Bijdrage.
4.3 Tips van een Freelance Journalist die de hoofdredactie van een Uitgave gebruikt voor het maken van een artikel, dienen door de Uitgever te worden betaald. Richtlijn hierbij is de gebruikswaarde van het artikel als gevolg van de tip.
4.4 Wijzigingen in de inhoud van een Bijdrage van een Freelance Journalist die van essentiŽle aard zijn, zullen in overleg met de betrokken Freelance Journalist worden uitgevoerd. Uitgezonderd van deze regel is het zogenaamde kopij-klaarmaken. Indien een Freelance Journalist een Bijdrage moet wijzigen in verband met een verschuiving van de publicatiedatum of veranderde omstandigheden, zal hij voor dit werk extra worden betaald.
4.5 De Freelance Journalist dient de hoofdredactie van de Uitgave bij aanbieding van de betreffende Bijdrage in kennis te stellen van een eventuele afspraak met zijn informant, die hem bindt ten aanzien van de weergave van de inhoud. De hoofdredactie houdt zich aan die afspraak, tenzij anders overeengekomen met de Freelance Journalist.
4.6 De Uitgever bepaalt de plaats en de opmaak van de Bijdrage in geval van publicatie.
4.7 De Bijdrage zal in de Nederlandse taal worden gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

5. Publicatierechten
5.1 De Freelance Journalist verleent de Uitgever toestemming om de Bijdrage eenmalig te publiceren in de Uitgave en om de gepubliceerde Bijdrage in een elektronisch archief op te nemen en opgenomen te houden voor eigen gebruik van  de redactie van de Uitgave.
5.2 Voor Specifiek Hergebruik van de gepubliceerde Bijdrage is afzonderlijk toestemming vereist van de Freelance Journalist.
5.3 De Freelance Journalist verleent hierbij de Uitgever voor onbepaalde tijd toestemming tot Generiek Hergebruik. 
5.4 De in lid 3 bedoelde toestemming voor Generiek Hergebruik omvat voor de  Uitgever tevens het recht om mede namens de Freelance Journalist afspraken te maken met derden terzake van regelingen voor Collectief Hergebruik. Als zodanig is de Uitgever gerechtigd om daartoe mede namens de Freelance Journalist overeenkomsten te sluiten met derden (zoals met de Stichting Nieuwswaarde).
5.5 Het Generiek Hergebruik van de Bijdrage kan niet plaats vinden zonder toestemming van de hoofdredactie. De hoofdredactie zal geen toestemming verlenen als het generiek hergebruik niet strookt met de kwaliteitsnormen van het dagblad of met de daar heersende morele of ethische opvattingen. De Freelance Journalist kan bij de Uitgever bezwaar maken tegen een vorm van Generiek Hergebruik welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de Freelance Journalist of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
5.6 Tenzij anders wordt overeengekomen worden de in dit artikel verleende toestemmingen verleend op basis van exclusiviteit gedurende ťťn dag na publicatie door de Uitgever (de zondag niet meegerekend), met uitzondering van de Bijdrage die bestemd is voor een wekelijks verschijnende rubriek, zoals voor een weekendbijlage, in welk geval de exclusiviteitperiode ťťn week na publicatie bedraagt. Partijen kunnen in onderling overleg een andere termijn overeenkomen in geval een der partijen in redelijkheid en billijkheid tot het oordeel kan komen dat hij door handhaving van deze termijn in zijn belangen wordt geschaad. In geval de Freelance Journalist na de overeengekomen periode van exclusiviteit de Bijdrage elders wil publiceren, zal hij dit voorafgaand aan de voorgenomen publicatie melden aan de hoofdredactie.
5.7 De in lid 1 genoemde toestemming tot publicatie omvat de eventueel door de Freelance Journalist op eigen initiatief bij zijn Bijdrage geleverde tekeningen, foto's of andere illustraties, tenzij het auteursrecht door de Freelance Journalist of door derden schriftelijk bij aanlevering is voorbehouden. In ieder geval dient de Freelance journalist in geval van geleverde foto's relevante feiten te vermelden inzake mogelijke aanspraken van derden, waaronder beschikbare gegevens over de fotograaf en over mogelijke rechthebbende(n) op afgebeelde gebouwen, voorwerpen of personen. 
5.8 De in lid 1 genoemde toestemming tot publicatie omvat het gebruik van (een deel van) de Bijdrage voor reclame- en/of promotiedoeleinden gericht op de Uitgave waarin de Bijdrage is gepubliceerd en voor zover dit gebruik in verband staat met 
de verkoopbevordering van de betreffende Uitgave.
5.9 De Freelance Journalist machtigt de Uitgever om tegen iedere inbreuk op het auteursrecht op de Bijdrage, desgewenst op eigen naam, in rechte op te treden.
5.10 Het auteursrecht blijft voor het overige aan de Freelance Journalist voorbehouden.

6. Vrijwaring, eigendom materiaal en naamsvermelding 
6.1 De Freelance Journalist garandeert de Uitgever voor in dat hij het volledige auteursrecht op zijn Bijdrage en eventueel meegeleverd materiaal bezit, tenzij hij schriftelijk bij aanlevering heeft aangegeven hier niet (volledig) voor in te kunnen staan. De Freelance Journalist garandeert de Uitgever met zijn Bijdrage geen auteursrechten van derden te schenden en vrijwaart de Uitgever tegen aanspraken van derden die menen zekere rechten te kunnen doen gelden terzake van het auteursrecht op de Bijdrage.
6.2 Tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt, worden wat betreft de naamsvermelding van de Freelance Journalist de regels gevolgd die bij de Uitgave gelden, een en ander ter beoordeling van de hoofdredactie van de Uitgave.
6.3 Indien de Freelance Journalist geen naamsvermelding wenst of van een pseudoniem gebruik wenst te maken, dient dit schriftelijk en tijdig aan de hoofdredactie van de Uitgave bekend te worden gemaakt; de hoofdredactie van de Uitgave zal deze wens respecteren.

7. Honorarium, onkosten en afrekening
7.1 Betaling voor de geaccepteerde Bijdrage vindt plaats binnen 30 dagen na aanlevering van de kopij voor de Bijdrage. 

Betaling kan echter worden opgeschort zolang, ondanks het verzoek van de Uitgever de tijdig voor de betalingsdatum door de Uitgever verstrekte bescheiden, waaronder de in artikel 8.2 van deze algemene publicatievoorwaarden genoemde bescheiden, door de Freelance Journalist niet zijn ingeleverd bij de Uitgever.
7.2 Eventuele vergoeding van onkosten vindt plaats volgens door de Uitgever opgestelde richtlijnen, tenzij anders overeengekomen.
7.3 Een Bijdrage, die overeenkomstig een door of namens de hoofdredactie van een Uitgave verstrekte opdracht is geleverd, wordt als zij niet wordt geplaatst, gehonoreerd als was zij wel geplaatst. Indien een Bijdrage waarvoor een opdracht is verstrekt om kwalitatieve redenen niet of slechts gedeeltelijk voor plaatsing in aanmerking komt, is de Uitgever gehouden een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor de honorering te vinden. Bij de vaststelling van het honorarium zal in ieder geval een eventueel bij de opdracht overeengekomen onkostenvergoeding worden betrokken.
7.4 Bij deelname aan een collectieve regeling als bedoeld in artikel 5.4 van deze algemene publicatievoorwaarden wordt de eventueel behaalde netto-opbrengst (opbrengst incasso verminderd met de incassokosten) op 50/50-basis verdeeld tussen de betrokken uitgevers enerzijds en de Stichting Nieuwswaarde namens de betrokken Journalisten (in dienstverband en op freelance basis werkzaam), anderzijds. De uitkering van het aandeel aan of ten behoeve van de Freelance Journalist zal via de Stichting Nieuwswaarde plaatsvinden. Indien NDP en NVJ een andere verdeling overeenkomen, zal de nieuwe verdeelsleutel worden gehanteerd. 
7.5 De Uitgever is gehouden aan de betreffende uitvoeringsinstantie en de fiscus opgave te doen van de aan de Freelance Journalist betaalde honoraria.

8. Zelfstandigheid
8.1 De Freelance Journalist zal in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep op freelance basis werkzaam zijn voor de Uitgever.
8.2 De Freelance Journalist zal op verzoek van de Uitgever de zogenaamde 'eigen verklaring freelance Journalisten/redactiemedewerkers' ten minste jaarlijks invullen ter vaststelling of de Uitgever gehouden is premies sociale verzekeringen en/of loonbelasting in te houden op het overeengekomen honorarium, tenzij de Uitgever uit andere bescheiden bekend is of wordt gemaakt met de fiscale en/of sociaal-verzekeringsrechtelijke status van de Freelance Journalist.
8.3 De Freelance Journalist is verplicht om, indien in het kader van voornoemde verklaring zich wijzigingen voordoen, de Uitgever daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
8.4 Indien de Uitgever in het kader van de loonbelasting en/of sociale verzekeringsplicht tot inhouding verplicht is, zullen op het aan de Freelance Journalist uit te betalen honorarium de vereiste inhoudingen worden verricht.

9. Reacties
Wanneer naar aanleiding van een Bijdrage relevante reacties voor de Freelance Journalist binnenkomen bij de Uitgever, zal de Freelance Journalist hiervan op de hoogte worden gesteld.

10. Vertrouwelijke informatie
Mededelingen van de hoofdredactie van een Uitgave aan een Freelance Journalist in verband met een opdracht, zowel als mededelingen van een Freelance Journalist aan de hoofdredactie in verband met een te leveren Bijdrage, zijn vertrouwelijk, ook als dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Non-concurrentiebeding
Indien partijen zijn overeengekomen dat de Freelance Journalist regelmatig een Bijdrage zal leveren over een bepaald onderwerp, zal de Freelance Journalist geen opdrachten van derden aanvaarden met betrekking tot hetzelfde onderwerp voor een publicatie die de Uitgave directe concurrentie kan aandoen. De Freelance Journalist zal ieder voornemen tot publicatie over hetzelfde onderwerp in ieder geval melden aan de hoofdredactie van de Uitgave.

12. BeŽindiging
12.1 Indien een overeenkomst tot regelmatige bijdragen voor onbepaalde tijd is aangegaan, dient de Uitgever bij beŽindiging een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen.
12.2 Indien de Freelance Journalist handelt in strijd met zijn verplichting volgens artikelen 6.1 of 11 van deze algemene publicatievoorwaarden, kan de overeenkomst door de Uitgever worden opgezegd met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven, onverminderd de aanspraken van de Uitgever wegens wanprestatie door de Freelance Journalist.
12.3 Indien de Uitgever of de Freelance Journalist in staat van faillissement wordt verklaard, in sursťance van betaling verkeert, of indien zijn bedrijf in liquidatie treedt, of indien ten laste van een der partijen op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen door middel van een schriftelijke mededeling.
12.4 BeŽindiging van een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd laat de in artikel 5 omschreven aan de Uitgever verleende rechten met betrekking tot door de Uitgever geaccepteerde en gepubliceerde Bijdragen onverlet.
12.5 In alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt, blijft zij de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover de afwikkeling daarvan dit met zich meebrengt.

13. Verzending, juridische status, overdracht overeenkomst
13.1 Alle verzendingen van materiaal door de Freelance Journalist geschieden voor rekening en risico van de Freelance Journalist; eventuele retourzendingen van materiaal door de Uitgever geschieden voor rekening en risico van de Uitgever, tenzij de Freelance Journalist het betreffende materiaal op eigen initiatief had gezonden en dat materiaal niet door de Uitgever uitdrukkelijk is geaccepteerd. 
13.2 Op alle met de Uitgever gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.
13.3 De Uitgever is gerechtigd een overeenkomst met de Freelance Journalist aan een derde over te dragen, onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van de Uitgever treedt. Een overdracht van (een deel van) de onderneming zal onder vermelding van de bijbehorende exploitaties c.q. titels aan de NVJ bekend worden gemaakt.

14. Duur 
Deze algemene publicatievoorwaarden zijn door NDP en NVJ per 1 januari 2002 voor onbepaalde tijd vastgesteld.
  

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1