Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Concept 6-12-01

NDP/NVJ
Modelovereenkomst
van opdracht


De cursieve passages zijn opties.

Opdrachtgever: . . . . . . . . . ., 
gevestigd te . . . . . . . . . .,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door . . . . . . . . . ., 
hierna te noemen 'Uitgever',

Opdrachtnemer: . . . . . . . . . . ,
gevestigd te. . . . . . ., 
in geval van een rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd door . . . . . . . . . . . , 
hierna te noemen 'Freelance Journalist'.

Overwegende,
dat deze overeenkomst is opgesteld conform de 'modelovereenkomst van opdracht' van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Dagblad Pers (NDP), die deel uitmaakt van een regeling over elektronisch hergebruik tussen NDP en NVJ en periodiek zal worden geλvalueerd, doch waarin de omvang van de te verlenen rechten en de vergoeding daarvan worden overgelaten aan de overeenkomst tussen de Freelance Journalist en de Uitgever;
dat conform voornoemd model de volgende definities worden gehanteerd:
Specifiek Hergebruik: hergebruik van een gepubliceerde bijdrage, in een andere dan de in of bij de overeenkomst genoemde uitgave(n), waarbij het werk van een of enkele journalisten centraal staat (zoals het verzameld werk van een of enkele journalisten in boekvorm of op cd-rom of de verkoop van een unieke bijdrage aan een andere uitgever);
Generiek Hergebruik: hergebruik van een gepubliceerde bijdrage, waarbij de in de betreffende uitgave(n) gepubliceerde informatie centraal staat en de bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een verzameling van bijdragen van meerdere auteurs; 
Collectief Hergebruik: vorm van Generiek Hergebruik in het kader van de uitvoering van collectieve regelingen (bijvoorbeeld reprorecht, de readerregeling, regelingen met openbare bibliotheken en andere mogelijke collectieve regelingen die in overleg tussen NDP en NVJ onder het regime voor collectief hergebruik worden gebracht);
dat de Uitgever mede ten behoeve van de journalisten die bijdragen leveren aan zijn dagbladen een aansluitingsovereenkomst zal aangaan / is aangegaan met de stichting Nieuwswaarde voor de uitvoering van regelingen voor Collectief Hergebruik;

Komen het volgende overeen:

1. Bijdrage
1.1 De Freelance Journalist vervaardigt in opdracht van (de hoofdredactie van de betreffende uitgave namens) de Uitgever …………………………………..……., hierna te noemen 'Bijdrage', bestemd voor publicatie in de volgende uitgave(n) / in de Bijlage genoemde uitgave(n): …………………………………………………………………
1.2 Onderwerp en omvang van de Bijdrage worden, voorzover niet in of bij deze overeenkomst aangegeven, in overleg met de hoofdredactie van de betreffende uitgave vastgesteld. Dit geldt ook voor het tijdstip en de wijze van aanlevering van de Bijdrage, alsmede voor eventuele nadere richtlijnen van de Uitgever of van de hoofdredactie van de betreffende uitgave.
1.3 De Bijdrage zal door de Freelance Journalist persoonlijk op freelance basis worden vervaardigd, in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep. 

2. Toestemming
2.1 Tegen betaling van het in artikel 3 genoemde honorarium verleent de Freelance Journalist aan de Uitgever toestemming om de Bijdrage eenmalig te publiceren in de in artikel 1.1 genoemde uitgave(n) en om de gepubliceerde Bijdrage in een elektronisch archief op te nemen en opgenomen te houden voor eigen gebruik van de redactie(s) van ……………………………………………………….
2.2 Voor Specifiek Hergebruik van de gepubliceerde Bijdrage is afzonderlijke toestemming vereist van de Freelance Journalist.
2.3 De Freelance Journalist verleent hierbij de Uitgever voor onbepaalde tijd toestemming tot Generiek Hergebruik van de Bijdrage. 
2.4 De in lid 3 bedoelde toestemming voor Generiek Hergebruik omvat voor de Uitgever tevens het recht om mede namens de Freelance Journalist afspraken te maken met derden terzake van regelingen voor Collectief Hergebruik. Als zodanig is de Uitgever gerechtigd om daartoe mede namens de Freelance Journalist overeenkomsten te sluiten met derden ( waaronder met de Stichting Nieuwswaarde).
2.5 Het Generiek Hergebruik van de gepubliceerde Bijdrage zal niet plaats vinden zonder toestemming van de hoofdredactie van de betreffende uitgave. De hoofdredactie zal geen toestemming verlenen als het Generiek Hergebruik niet strookt met de kwaliteitsnormen van het dagblad of met de daar heersende morele of ethische opvattingen. De Freelance Journalist kan bij de Uitgever bezwaar maken tegen een vorm van Generiek Hergebruik welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de Freelance Journalist of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst.
2.6 De Uitgever zal de Freelance Journalist te alle tijde desgevraagd, en zo mogelijk op eigen initiatief eenmaal per jaar, op de hoogte brengen van de gerealiseerde exploitatievormen van Generiek Hergebruik, indien en voorzover daarbij voor de Freelance Journalist belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
2.7 Het auteursrecht blijft voor het overige aan de Freelance Journalist voorbehouden.
2.8 De in dit artikel verleende toestemmingen worden verleend op basis van exclusiviteit voor een periode van ………………….na publicatie van de Bijdrage door de Uitgever. Partijen kunnen tussentijds in onderling overleg een andere termijn overeenkomen in geval een der partijen in redelijkheid en billijkheid tot het oordeel kan komen dat hij door handhaving van deze termijn in zijn belangen wordt geschaad. In geval de Freelance Journalist na de periode van exclusiviteit de Bijdrage elders wil publiceren, zal hij dit voor de voorgenomen herpublicatie melden aan de hoofdredactie van de betreffende uitgave. 

3 Honorering
3.1 Het honorarium voor de Bijdrage en de verleende toestemming bedraagt:………… /
Het honorarium voor de Bijdrage bedraagt ….…..…, met een aanvullende vergoeding van ……….. voor Generiek Hergebruik / 
Het honorarium voor de Bijdrage bedraagt ….……, met een (daarbij aangegeven) aanvullende vergoeding (van …….…)voor de hierna genoemde rechten:
Vergoeding voor het opnemen en uitgeven op elektronische gegevensdragers (zoals cd-rom):……………………………………………………………………………
Vergoeding voor publicatie in andere elektronische/ interactieve/ audio(visuele) vormen (zoals Internet en kabelkranten):………………………………………….. …
Vergoeding voor opname in en openbaarmaking van een databank anders dan via cd-rom en aldus toegankelijk te (doen) maken voor derden (zoals een 'elektronische knipseldienst') door de Uitgever of door een onderneming waarmee de Uitgever in een groep is verbonden / door de Uitgever of door derden met toestemming van de Uitgever: ………………………………………..…
Vergoeding voor het reprografisch verveelvoudigen van het geheel of een gedeelte van de Bijdrage en het openbaar maken van deze verveelvoudigingen (zoals knipselkranten en knipseldiensten): ………………………………………..… 

De aanvullende vergoeding wordt berekend over de door de Uitgever aan de Freelance Journalist uitgekeerde honoraria / naar rato van het daadwerkelijke gebruik, exclusief onkostenvergoeding. Betaling vindt plaats: 
bij de afrekening van het honorarium voor de Bijdrage / 
jaarlijks in de maand …….…, berekend over de in periode ……. tot en met ………………………………………………………………………………………………… 

Met betrekking tot onkosten geldt dat …………………………………………..…
3.2 Opbrengsten uit Collectief Hergebruik worden na aftrek van de incassokosten op 50/50-basis verdeeld tussen de uitgevers enerzijds en de journalisten werkzaam in dienstverband en op freelance basis, anderzijds. De uitkering van het aandeel aan of ten behoeve van de Freelance Journalist vindt in voorkomende gevallen plaats via Stichting Nieuwswaarde . 

4. Naamsvermelding
Met betrekking tot naamsvermelding wordt overeengekomen dat …

5. Duur
5.1 De overeenkomst gaat in per . . . . . . . . . , 
   voor de duur van de opdracht /
   voor de duur van …., te weten van …. tot …. / 
   voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden.
 
Alle eerdere afspraken en overeenkomsten met betrekking tot de Bijdrage komen bij ondertekening van deze overeenkomst te vervallen, tenzij bij afzonderlijk beding anders wordt overeengekomen.
5.2 De Freelance Journalist heeft het recht om de Uitgever te verzoeken niet langer gebruik te maken van zijn recht op Generiek Hergebruik, al dan niet beperkt tot 
bepaalde vormen daarvan, indien hij aannemelijk kan maken dat de uitoefening van 
dat recht nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de Freelance 
Journalist of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, of dat de uitoefening van dat recht schadelijk is voor de eigen exploitatiemogelijkheden van de Freelance 
Journalist, zodanig dat voortzetting van de uitoefening van het recht op Generiek 
Hergebruik door de Uitgever kennelijk onredelijk is ten opzichte van de Freelance 
Journalist. Indien de Uitgever niet binnen redelijke termijn op dit verzoek ingaat of dit 
verzoek weigert, wordt het verzoek voor een bindend advies voorgelegd aan een 
door NVJ en NDP benoemde commissie. Beλindiging van het recht op Generiek 
Hergebruik doet geen afbreuk aan voordien rechtsgeldig door de Uitgever op basis 
van dit recht aan derden verleende rechten. 

6. Algemene voorwaarden 
De algemene publicatievoorwaarden van NVJ en NDP /van de Uitgever/ van de Freelance Journalist vormen, voorzover in deze overeenkomst daarvan niet is afgeweken, samen met eventuele andere bij deze overeenkomst gevoegde bijlage(n), een integraal onderdeel van deze overeenkomst. Deze algemene voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij NVJ of NDP (en zijn ook te vinden op /www.nuv.nl  en www.nvj.nl) /de Uitgever/de Freelance Journalist.

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te ……………………, d.d. ……….……….


………………………                     ………………………
Uitgever                                      Freelance Journalist

Toelichting

Ad considerans Status overeenkomst
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de groep Nederlandse Dagbladpers van het Nederlands Uitgeversverbond (NDP) zijn in het kader van de Regeling Auteursrecht Dagbladjournalisten een modelovereenkomst overeengekomen voor journalisten die als zelfstandigen, bij wijze van hoofdberoep, redactionele bijdragen leveren aan dagbladen. Voor de beoordeling van het begrip hoofdberoep geldt dat de journalist meer dan 50% van zijn inkomen uit journalistieke arbeid verwerft. Deze journalistieke arbeid kan ook bestaan uit werkzaamheden ten behoeve van omroep of tijdschriften. Deze modelovereenkomst, gehanteerd in combinatie met de algemene publicatievoorwaarden van NDP en NVJ, vervangt het bindende besluit van de NDP inzake freelance-journalisten d.d. 2 mei 1985. 
De modelovereenkomst en de algemene publicatievoorwaarden van NDP en NVJ gelden als een normatief model. Dat betekent dat het partijen vrijstaat andersluidende afspraken te maken, doch dat zij daarvoor goede redenen moeten hebben. Uitgevers die, naast de invulling van de cursief weergegeven opties, afwijken van deze modelovereenkomst en/of van de algemene publicatievoorwaarden van NDP en NVJ, mogen geen gebruik maken of verwijzen naar de modellen van NDP en NVJ, tenzij duidelijk is aangegeven waaruit die afwijking bestaat. De Regeling Auteursrecht Dagbladjournalisten is verkrijgbaar bij NDP en NVJ. Deze modelovereenkomst zal iedere drie jaar worden geλvalueerd, voor de eerste keer in het najaar van het jaar 2004, of zoveel eerder als door de NVJ of NDP noodzakelijk wordt geacht. 

Ad artikel 1 Omschrijving opdracht
Het moet voor beide partijen duidelijk zijn in welke uitgave(n) de bijdrage geplaatst kan worden (bijvoorbeeld in verband met uitwisseling tussen verschillende dagbladen). Aan deze uitgave(n) is namelijk het eenmalig publicatierecht gekoppeld (zie artikel 2.1). Voor publicatie in een andere dan de aldus overeengekomen uitgave is immers opnieuw toestemming vereist (zie artikel 2.2). Tevens is het raadzaam om in dit artikel of in een bijlage zo goed mogelijk te omschrijven waaruit de bijdrage moet bestaan. Hier is ook ruimte voor (een verwijzing naar) richtlijnen en/of beschrijvingen van redactionele formules.

Ad artikel 2.1 Elektronisch archief
Toestemming tot publicatie houdt volgens normaal gebruik in dat de Uitgever de Bijdrage in zijn mede ten behoeve van zijn redactie(s) ontsloten elektronisch archief mag bewaren. De Uitgever dient in dit artikellid aan te geven welke redactie(s) toegang heeft/hebben tot dit archief. 

Ad artikel 2.2 Specifiek Hergebruik
Voor hergebruik door de Uitgever of door een derde met toestemming van de Uitgever, specifiek van het werk van een of enkele journalisten, is altijd afzonderlijk toestemming vereist van de betreffende journalist(en), behoudens uiteraard de beperkingen op het auteursrecht in de Auteurswet. Voorbeelden zijn het bundelen in boekvorm van het werk van de Freelance Journalist of het doorverkopen van de Bijdrage aan een titel waarvoor geen publicatierecht is verleend. In de regel zullen afspraken over een eventuele vergoeding pas gemaakt worden wanneer zich een mogelijkheid tot Specifiek Hergebruik voordoet.
In geval van een door de Uitgever voorgenomen afzonderlijke uitgave van op basis van een bepaald thema geselecteerde bijdragen van meerdere journalisten, waarin ook werken uit andere uitgaven zijn opgenomen, en de Bijdragen van de Freelance Journalist vormen een prominent en substantieel aandeel van die afzonderlijke uitgave, zal de Uitgever eerst met die Freelance Journalist in overleg treden. De wijze van exploitatie zou immers voor de betreffende Freelance Journalist hetzelfde effect op zijn eigen exploitatiemogelijkheden kunnen hebben als in geval van Specifiek Hergebruik.

Ad artikel 2.3 Generiek Hergebruik
Het recht op Generiek Hergebruik heeft betrekking op het gebruik van de Bijdrage als onderdeel van een verzameling. Het betreft vormen van hergebruik door de Uitgever of door derden waarbij in het algemeen de in de betreffende Uitgave gepubliceerde informatie centraal staat. Dit in tegenstelling tot Specifiek Hergebruik, waar specifiek het werk van een (of enkele) journalist(en) centraal staat. 
NVJ en NDP hebben afgesproken deze ontwikkelingen, die voor een groot deel voortvloeien uit experimenten tot hergebruik met (behulp van) nieuwe media als Internet en databank-exploitatie, gedurende een experimentele periode gezamenlijk te volgen en te evalueren. 
Er zijn in deze overeenkomst vier hoofdvormen van Generiek Hergebruik onderkend, die uitgevers die met hun titel volledig met alle ontwikkelingen willen meedoen, nodig hebben. Binnen die hoofdvormen zijn opties opgenomen voor eventueel Generiek Hergebruik van Bijdragen in vertaling en voor databank-exploitatie binnen het concern waarvan de Uitgever deel uitmaakt of ook door derden met toestemming van de Uitgever. 
De omvang van het Generiek Hergebruik is bepaald in de algemene publicatievoorwaarden en is in deze overeenkomst gerelateerd aan de afspraak over de honorering in artikel 3. Beperkende of aanvullende afspraken over de omvang van Generiek Hergebruik kunnen gerelateerd zijn aan de afspraken over honorering en kunnen in artikel 3 tot uitdrukking worden gebracht. 

Ad artikel 2.4 Collectief Hergebruik 
Regelingen voor Collectief Hergebruik zijn aan de orde wanneer uitgever en auteur bepaalde rechten niet of bijzonder moeilijk zelfstandig kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het fotokopiλren (reprorecht) en het hergebruik voor onderwijsdoeleinden (readers). Wanneer derden op grote schaal in dagbladen gepubliceerd materiaal hergebruiken (hetzij omdat zij uit heel veel bronnen putten, zoals bij voorbeeld voor een knipselkrant, hetzij omdat heel veel personen en instellingen dat doen, zoals bij voorbeeld het kopiλren voor educatieve doeleinden), kunnen collectieve regelingen wenselijk zijn. 
Soms wordt een collectieve regeling door de wetgever opgelegd, zoals in het geval van het reprorecht, soms gebeurt dat op vrijwillige basis wanneer dit de enige weg is om het getolereerd gebruik mogelijk te maken en toch een billijke vergoeding te innen, zoals in geval van de collectieve afspraken met onderwijsinstellingen over gebruik in readers.
NDP en NVJ kunnen gezamenlijk besluiten om collectieve regelingen te treffen om het recht op en de behoefte aan informatie te honoreren, waarbij de auteursrechten gerespecteerd en zo mogelijk ook op een praktische wijze gehonoreerd worden, zoals bij voorbeeld regelingen met bibliotheken. Wanneer uit deze collectieve regelingen voor hergebruik van dagbladen opbrengsten voortvloeien, hebben NDP en NVJ afgesproken deze op 50/50-basis te verdelen. Het 50%-aandeel van journalisten in dienstverband en van freelance journalisten wordt beheerd door de door de NVJ daarvoor opgerichte Stichting Nieuwswaarde. Door middel van deze overeenkomst kan de Uitgever Stichting Nieuwswaarde in staat stellen dit beheer uit te oefenen. Indien de Freelance Journalist dit laatste niet wenst, dient hij de betreffende passage in artikel 2 lid 4 te schrappen.

Ad artikel 2.8 Beperkte exclusiviteit
Na beλindiging van de beperkte periode van exclusiviteit staat het de Freelance Journalist vrij zijn Bijdrage elders te publiceren. Hij dient dit wel te melden aan de Uitgever. De Freelance Journalist kan dan zijn auteursrecht weer volledig uitoefenen, uiteraard met inachtneming van de krachtens deze modelovereenkomst verleende rechten aan de Uitgever, zoals bijvoorbeeld het recht op Generiek hergebruik.
De duur van de exclusiviteitperiode is geregeld in de algemene publicatievoorwaarden en is gekoppeld aan de verschijningsfrequentie en de aard van de bijdrage. (Voor een nieuwsbericht een periode van 24 uur, voor een bijdrage aan een weekendbijlage een termijn van bijvoorbeeld een week, na publicatie.) Wanneer partijen een afwijkende afspraak willen maken, kan dat via deze optionele bepaling. Wanneer een der partijen kan aantonen door de overeengekomen periode in zijn belangen te worden geschaad, kan tussentijds een afwijkende afspraak worden gemaakt. 

Ad artikel 3 Honorering
De hoogte en wijze van honorering van verleende publicatierechten van de Bijdrage wordt aan betrokken partijen overgelaten. In de modelovereenkomst worden diverse opties gegeven.

In dit artikel kunnen zo nodig ook nadere afspraken worden gemaakt over gemaakte onkosten. De Freelance Journalist heeft recht op een door partijen naar billijkheid vast te stellen vergoeding van de onkosten die hij moet maken bij het verrichten van de werkzaamheden, voortvloeiend uit de overeenkomst tot regelmatige bijdragen.
Het 50%-auteursdeel uit eventuele opbrengsten uit collectieve regelingen voor hergebruik van dagbladen, zoals reprorecht en de readerregeling, wordt via de stichting Nieuwswaarde uitgekeerd.

Ad artikel 4 Naamsvermelding
De maker van een werk heeft het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn, zo luidt de bepaling over naamsvermelding in de Auteurswet. Het beleid met betrekking tot naamsvermelding in de dagelijkse journalistieke praktijk wordt bepaald door de hoofdredactie. In beginsel dient het persoonlijkheidsrecht op naamsvermelding in de geest van voornoemde bepaling uit de Auteurswet te worden gerespecteerd, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken of anders is overeengekomen. Bij het sluiten van de overeenkomst moet het de Freelance Journalist duidelijk worden gemaakt welk beleid door de hoofdredactie van de betreffende uitgave wordt gevoerd. De Freelance Journalist kan bedingen dat over naamsvermelding afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst, dan wel dat inzage wordt gegeven in het terzake door de hoofdredactie gevoerde beleid, bij voorkeur door middel van overlegging van schriftelijke richtlijnen of huisregels. In de praktijk bepalen aard, gewicht en lengte van een Bijdrage en de beschikbare ruimte in de Uitgave of naamsvermelding plaats vindt. Zo is naamsvermelding gebruikelijk bij artikelen met een inhoudelijk relevante eigen inbreng van de journalist: bijvoorbeeld bij recensies, achtergrondartikelen, opiniλrende artikelen, bijzondere verhalen, eigen nieuwsgaring met enige relevatie, interviews, artikelen van specialisten en gastschrijvers. Zo vindt bijvoorbeeld bij feitelijke verslaglegging, korte berichtgeving en bijdragen met een relevante inhoudelijke inbreng van de redactie niet altijd naamsvermelding plaats. 

Ad artikel 5 Duur en beλindiging 
In geval van een overeenkomst die wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, verdient het aanbeveling een opzeggingsbepaling in deze overeenkomst op te nemen.
Beλindiging van de overeenkomst tot opdracht doet geen afbreuk aan de voor onbepaalde tijd verleende gebruiksrechten. Het recht om de gepubliceerde bijdrage voor eigen gebruik in het elektronisch archief opgenomen te houden, geldt voor de duur van het auteursrecht.
Ook het recht op Generiek Hergebruik geldt in beginsel voor de duur van het auteursrecht vanwege het commercieel belang van de uitgever en het algemeen belang dat is gemoeid met het voor dit doel compleet kunnen aanbieden van de informatie zoals die in het verleden in het dagblad is gepubliceerd.
Alleen in zeer bijzondere situaties heeft de Freelance Journalist de mogelijkheid om zijn bijdrage(n) niet langer via de Uitgever voor Generiek Hergebruik beschikbaar te stellen. Het moet dan gaan om persoonlijke zwaarwegende financiλle of morele belangen, waardoor voortzetting van dit recht ten opzichte van de Freelance Journalist kennelijk onredelijk is. Het moet dus gaan om een min of meer objectief vast te stellen onredelijke situatie die door voor ieder weldenkend mens als zodanig wordt ervaren. NDP en NVJ hebben daarbij gedacht aan de volgende voorbeelden: de situatie dat de uitgeverij van eigenaar verandert en daarna met zijn uitgave een zodanige andere richting inslaat dat de goede naam van de Freelance Journalist in het geding is wanneer hij door de uitoefening van het recht op generiek hergebruik nog met deze uitgave kan worden geassocieerd of de situatie dat de Freelance Journalist aanzienlijke inkomsten misloopt omdat hij de betreffende bijdrage(n) niet op exclusieve basis kan aanbieden. Andere factoren die bij deze belangenafweging een rol spelen zijn: de praktische uitvoerbaarheid, de vergoeding die de journalist voor het Generiek Hergebruik heeft ontvangen en de specifieke belangen van onderwijs, onderzoek en van de bibliotheken.
Wanneer partijen niet tot overeenstemming komen, kan een der partijen het geschil voorleggen voor een bindend advies aan een door NVJ en NDP aangestelde commissie.


Ad artikel 6 Algemene voorwaarden
Als onderdeel van deze overeenkomst kunnen de door NDP en NVJ opgestelde algemene publicatievoorwaarden, dan wel de door de Uitgever of de Freelance Journalist opgestelde voorwaarden worden overeengekomen, waarnaar in deze bepaling wordt verwezen. Het verdient aanbeveling deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst toe te sturen aan de betrokken journalisten of de uitgever, tenzij deze voorwaarden reeds genoegzaam bekend mogen zijn bij de betreffende journalist of uitgever, bijvoorbeeld wanneer al eerder overeenkomsten met hem zijn gesloten mede op basis van deze voorwaarden. Publicatie via internet met een verwijzing naar de betreffende website is in dit verband ook aanbevelingswaardig.
  

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1