VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

NIEUWSBRIEF 3

CAO ONDERHANDELINGEN DAGBLADJOURNALISTEN
(08 oktober 2004)

Aan de NVJ-leden werkzaam bij de dagbladen


Geachte collegae,

Op donderdag 7 oktober spraken wij voor de derde keer met de werkgevers, verenigd in de NDP, over de CAO Dagbladjournalisten 2004. We konden elkaar vinden in het gegeven dat we een aantal punten voor dit jaar moeten regelen. Dat zijn: de kinderopvang en het regelen van de aanvulling voor het tweede ziektejaar WAO. Het onderwerp levensloopregeling en ouderenbeleid bereiden we dit jaar voor met het formeren van een gedegen onderzoeksopzet, waarmee we volgend jaar aan de slag kunnen voor de CAO 2005.

Wij hebben gezegd dat we de continuering van het project jonge instroom belangrijk vinden, alsmede de compensatie voor gestegen arbeidsgerelateerde kosten. Veel journalisten betalen een deel van hun onkosten zelf, omdat vrijwel overal de bedrijfsregeling niet kostendekkend is. De bepaling in de CAO Dagblad ('onkosten dienen vergoed te worden') vormt de basis voor een onkostenregeling. Werkgevers stellen dat onkostenvergoedingen per bedrijf met ondernemingsraden geregeld worden, en dat de CAO partijen hier dus niets over te zeggen hebben. De NVJ is van mening dat dit inderdaad intern geregeld mag worden, maar dat de uitkomst moet zijn dat de onkosten ook werkelijk vergoed worden, zodat een regeling niet in strijd is met het CAO-artikel.

Een ander geschilpunt betreft de wijze waarop de werkgevers willen omgaan met het loongebouw. Zoals u weet zijn we al een aantal jaren aan het studeren op een nieuwe loonsystematiek. Wij willen toewerken naar een transparant loongebouw.
Vorig jaar heeft de opdrachtformulering voor de nodige problemen gezorgd. Dit zal u toen niet ontgaan zijn. Het bestuur van de NDP keurde het principeakkoord achteraf niet goed, omdat het de opdrachtformulering wilde wijzigen. Dit zorgde mede voor de nodige vertraging.
(z.o.z.)
Hoe het ook zij, we zijn inmiddels weer zorgvuldig, voortvarend en in een goede sfeer aan het studeren.

Werkgevers hebben nu aan de CAO-tafel gemeld dat ze uiterlijk op 1 juli 2005 een nieuw loongebouw willen hebben. Dit zou moeten worden meegenomen in de onderhandelingen voor de CAO van 2005. In principe streven wij daar natuurlijk ook naar en 1 juli als maximale datum is heel redelijk. Maar een intentie of desnoods een inspanningsverplichting blijkt voor werkgevers niet genoeg te zijn. Zij willen de CAO, inclusief nieuw loongebouw, met terugwerkende kracht laten ingaan op 1 januari 2005.

Dit betekent dat er een zware hypotheek wordt gelegd op de uitkomst van de onderhandelingen over het loongebouw. In de praktijk komt het er op neer dat er begin volgend jaar geen periodieken worden toegekend.

Voor dit jaar hebben we, met instemming van onze leden, besloten om geen jaarlijkse looncomponent te vragen, maar om te investeren in inhoud (met name de jonge instroom). Maar werkgevers stellen nu dus voor om ook maar geen periodieken toe te kennen! In feite zou dit betekenen dat journalisten er minstens zo'n 6 procent op achteruitgaan: geen looncomponent en inflatiecorrectie, en geen periodiek. Voor de duidelijkheid: een periodiek komt gemiddeld al gauw neer op zo'n 150 bruto per maand.

Tel daar de gestegen arbeidsgerelateerde onkosten bij op die in veel bedrijven niet vergoed worden, en je komt al gauw op 8 procent achteruitgang. En dan kijken we maar even niet hoe een aantal bedrijven de pensioenen het liefst geregeld zou willen zien. Die journalisten komen er nog bekaaider van af.

We praten op 20 oktober verder, maar zoals u begrijpt ligt er een behoorlijk probleem op tafel. Mocht u behoefte hebben om te reageren op deze nieuwsbrief dan nodigen wij u graag uit dit te doen via dagblad@nvj.nl.Met vriendelijke groet,

Wiebe Pennewaard, voorzitter NVJ onderhandelingsdelegatie CAO DJ 2004,
Bianca Rootsaert, secretaris NVJ.


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1