VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao


NIEUWSBRIEF 4
CAO ONDERHANDELINGEN DAGBLADJOURNALISTEN

Aan de NVJ-leden werkzaam bij de dagbladen
Amsterdam, 21 oktober 2004

Geachte collegae,

Op 20 oktober spraken wij voor de vierde keer met de werkgevers, verenigd in de NDP, over de CAO Dagbladjournalisten 2004. We ontvingen veel verontruste reacties naar aanleiding van onze nieuwsbrief op 7 oktober. Hierin maakten wij melding van het feit dat werkgevers hadden aangegeven geen periodieken toe te kennen met ingang van 1 januari 2005, in afwachting van een nieuw loongebouw. Werkgevers zeggen bedoeld te hebben, dat toekenning kan geschieden op voorwaarde dat verschillen tussen bedragen uit het nieuwe loongebouw en de dan al ontvangen periodieken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 worden verrekend.

We hebben woensdag erg lang met elkaar gesproken. De NVJ heeft opnieuw duidelijk gemaakt graag een CAO voor 2004 te willen afsluiten, waarbij vergoeding van de gestegen beroepskosten belangrijk is, alsmede de voortzetting van het project jonge instroom, de zogenaamde NVJ werkervaringsplekken, ook wel ‘weppers’ genoemd. Tevens moeten de vergoeding voor kinderopvang en de aanvulling op het tweede ziektejaar WAO worden geregeld. Over de kinderopvang, die hoge prioriteit heeft, zijn we in principe al akkoord: alle ouders die gebruik maken van de regeling hebben inmiddels bericht ontvangen. Werkgevers hebben dit echter nog niet definitief bekrachtigd.

Werkgevers wilden over een éénjarige CAO (alleen voor 2004) praten onder de genoemde voorwaarde dat de periodieken van 2005 met terugwerkende kracht aangepast worden aan de resultaten van het nog te onderhandelen nieuwe loongebouw. In de praktijk zou dit voor collega’s die volgens het nieuwe loongebouw een lagere periodiek krijgen, kunnen betekenen dat ze het verschil moeten terugbetalen. Om zo’n klap minder hard aan te laten komen stelden werkgevers voor om op 1 januari een lager bedrag dan de reguliere periodiek uit te keren. (Werkgevers gaan er dus blijkbaar op voorhand van uit dat periodieken in het nieuwe loongebouw minder groot zullen zijn).

De NVJ heeft haar standpunt benadrukt, dat je pas met elkaar kunt praten over de hoogte van periodieken als er een concreet onderhandelingsresultaat over een loongebouw op tafel ligt.
Wij delen de wens van de NDP om dit op uiterlijk1 juli af te ronden. Pas per die datum, of eerder als we vroeger een akkoord over het loongebouw bereiken, praten we weer over de periodieken. Voor de NDP was dit onaanvaardbaar.

Hierdoor kwam de tweede optie, het onderhandelen over een tweejarige CAO conform de wens van de werkgevers, weer op tafel. De werkgevers zijn hier voorstander van, omdat ze dan alle grote dossiers (loongebouw, prepensioen, pensioen, levensloopregeling, looneis) op elkaar kunnen afstemmen.

Voor de NVJ is dit, hoewel niet het meest favoriete scenario, eventueel bespreekbaar. Maar omdat de nawerking van de CAO-2003 afloopt op 31 december van dit jaar, willen wij de nawerking - zoals dat in de afgelopen jaren ook altijd goed gebruik is geweest - na 31 december laten doorlopen tot er een nieuw CAO-akkoord ligt. Dat is een voorwaarde.

Werkgevers wilden hier niet concreet op ingaan. Ze moesten, zeiden zij, zich hier op beraden met hun achterban. In de praktijk betekent dit dus wel degelijk dat werkgevers overwegen om eventueel periodieken niet toe te kennen, dan wel achteraf terugwerkend te willen verrekenen! De NVJ heeft gezegd dat werkgevers hiermee de jarenlange goede verstandhouding tussen NDP en de NVJ onder druk zetten. Een samenwerking die veel verder gaat dan arbeidsvoorwaarden alleen, omdat deze zich ook nadrukkelijk richt op inhoudelijke aspecten van het dagbladbedrijf en gezamenlijke acties richting bedrijfsfonds en overheden ten bate van de Nederlandse dagbladsector.

Uiteindelijk zijn we uit elkaar gaan met het volgende. De NVJ heeft de NDP voorgesteld om toch na te denken over onze wens van een éénjarige CAO, waarin we de jonge instroom en de beroepskosten geregeld willen zien, waarbij we kinderopvang en de WAO regelen en waarbij een verrekening van de periodieken geldt vanaf 1 juli 2005, mocht er dan nog geen nieuw loongebouw zijn.

Met dit voorstel heeft de NVJ duidelijk willen maken dat het ons ernst is om voor 1 juli akkoord te zijn over een nieuw loongebouw. Dit hebben we ook steeds betoogd. Maar tot het bereiken van een akkoord over een nieuw loongebouw loopt de geldende CAO gewoon door, dus inclusief de toekenning van de gebruikelijke periodieken per 1 januari 2005.

In ons voorstel voor een éénjarige CAO-2004 starten we in de eerste maanden van 2005 met de besprekingen voor de CAO-2005, waarbij de resterende dossiers op de agenda staan die we in samenhang willen bekijken. Wij hebben dan ook weer de mogelijkheid een looneis op tafel te leggen, wat belangrijk is voor de journalisten die aan het einde van een schaal zitten.

De werkgeversdelegatie gaf aan voor een antwoord op dit voorstel geen mandaat te hebben. Dit moest met de achterban (lees: het NDP-bestuur) worden overlegd. Tijdens de volgende onderhandelingsronde, op 5 november, zal hier op worden gereageerd, zo werd toegezegd.

We hopen dat we u hiermee voorlopig voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u behoefte hebben om te reageren op deze nieuwsbrief, dan nodigen wij u graag uit dit te doen via dagblad@nvj.nl.

Met vriendelijke groet,

Wiebe Pennewaard, voorzitter NVJ onderhandelingsdelegatie CAO DJ 2004,
Bianca Rootsaert, secretaris NVJ. 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1