VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Cao voorstellen NDP
9/5/2003

Economische situatie
De economische situatie in Nederland verslechtert nog steeds . De economische groei voor het jaar 2003 wordt door het CPB voorspeld op ca 0,75%, waarbij wordt opgemerkt dat de groei ook lager kan uitkomen.
De economische vooruitzichten binnen de dagbladsector worden gekenmerkt door een zeer forse conjuncturele en structurele daling van de advertenties en structureel dalende abonneebestanden. De marges van de printuitgaven zijn hierdoor reeds zwaar onder druk komen te staan. De vooruitzichten voor 2003 kenmerken zich door een negatief beeld met betrekking tot omzet en resultaat. Het verslechterde economische klimaat binnen de dagbladsector wordt ook zichtbaar door reorganisaties en saneringen, die thans reeds bij veel dagbladuitgeverijen gaande zijn en door een structureel afnemend aantal FTE’s in de sector in het jaar 2002 en naar verwachting ook in 2003.

1. Looptijd
Wij stellen voor een CAO af te sluiten met een beperkte looptijd van een jaar.

2. Salarissen
In het licht van de huidige economische situatie, de slechte economische vooruitzichten, de zeer sterk gestegen resp. stijgende pensioenlasten, en vooral de kosteneffecten van de (forse) hoogte van de gemiddelde periodiek, zien wij gedurende de looptijd van de nieuwe CAO geen ruimte voor een structurele loonsverbetering.

3. Herijking Loongebouw
De paritaire studiecommissie “Herijking Loongebouw” is ingevolge protocollaire bepaling 3.1 sedert oktober 2002 aan het werk en hoopt uiterlijk medio 2003 tot een eindoordeel te kunnen komen.
Wij gaan er vanuit dat er op 1 januari 2004 een nieuw salarisgebouw zal zijn.

4. Pensioenvernieuwing / modernisering pensioenvoorwaarden
De studiecommissie “Pensioenvernieuwing” zal ingevolge protocollaire bepaling 3.2 uiterlijk 1 juli 2003 rapporteren aan CAO-partijen.  Wij gaan uit van een nieuwe Minimum pensioen-CAO per 1-1-2004, die minder grote druk legt op de toekomstige loonkostenstijging.

5. Werkgelegenheid: Verruiming van de termijn voor tijdelijke contracten
In het kader van verbetering van mogelijkheden, die de werkgelegenheid voor dagbladjournalisten ten goede zouden kunnen komen, waar werkgevers thans aarzeling hebben om dienstverbanden aan te gaan, ook met jonge journalisten, stellen wij voor om de termijn waarop met journalisten tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan, thans beperkt tot een maximale duur van één jaar, te verruimen naar een maximale periode van twee (of drie) jaar, conform de mogelijkheden die de Flexwet terzake biedt.

6. Raad van Uitvoering
CAO-partijen hebben in 2002 besloten een studiecommissie in te stellen die onderzoek doet naar de problemen die de Raad in toenemende mate tegenkomt bij de uitoefening van haar werkzaamheden en waarover de Raad een uitgebreide evaluatie in 2000 van haar eigen functioneren CAO-partijen in februari 2001 in kennis heeft gesteld.
De commissie wordt verzocht zo spoedig mogelijk tot een rapportage te komen, zodat de NDP met voorstellen terzake kan komen.

7. Sociaal Plan, Structuurwijziging
Het huidige sociaal plan in de CAO (Regeling Structuurwijziging) wijkt af van de sociale regelingen die thans binnen ondernemingen worden afgesproken. Het sociaal plan in Hoofdstuk 10 van de CAO (artikel 10.3) dateert uit de periode dat de mobiliteit van redacteuren werd beperkt door signatuurverschillen. Thans is deze situatie niet meer van toepassing, waardoor de reden om in de CAO voor redacteuren een uitzondering te maken is komen te vervallen.
Wij stellen voor artikel 10.3 te herzien en te streven naar meer ruimte voor partijen om tot maatwerkafspraken te komen.

8. Seniorenbeleid/prepensioenregeling
Wij stellen voor om in het kader van Ouderenbeleid een studiecommissie in te stellen die onderzoek doet naar de mogelijkheden, financieel of anderszins, van deeltijd-VUT en deeltijdprepensioen met behoud van pensioenopbouw.

Met betrekking tot de prepensioenregeling, die voor dagbladjournalisten op 1 januari 2004 ingaat, stellen wij voor met betrekking tot de nog openstaande beslispunten tijdens het komende CAO-overleg nadere afspraken te maken.
Eén van de beslispunten betreft de benodigde prepensioenpremie. Vanuit de GBF-administratie wordt geadviseerd deze premie, gezien de ‘magere’ financiering van deze regeling, te stellen op 8 %. Wij stellen voor deze premie, volgens de gebruikelijke verdeling: 50% door de werkgever en 50% door de werknemer, aldus vast te stellen.

9. Modernisering van de CAO
In 2002 is het eerste deel van de in 1999 ingezette operatie tot modernisering van de CAO afgerond met de vaststelling van de tekst van de CAO-DJ 2002.
Deze tekst is gebaseerd op hoofdzakelijk een herschikking en schifting van bestaande teksten.
Voorgesteld wordt de studiecommissie haar werkzaamheden met betrekking tot de modernisering, maar nu ten aanzien van de redactionele herziening, te laten voortzetten.

10. Technisch/inhoudelijke aanpassingen van de CAO
Wij stellen voor om de CAO op enkele voornamelijk technische punten aan te passen. (RDA vervangen door CWI, ATV als term bijv. in artikel 6.6 laten vervallen en vervangen door ‘Roostervrije dagen’ e.a.).

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1