VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Waarom zijn de onderhalndelingen opgeschort?

De NVJ heeft de onderhandelingen over een nieuwe Dagblad-CAO opgeschort. Een aantal redenen ligt hier aan ten grondslag:

1 Werkgevers geloven niet echt in een structurele aanpak van problemen.
De manier waarop de uitgevers op dit moment omgaan met economisch ontij brengt het voortbestaan van titels, de onafhankelijke journalistiek en werkgelegenheid in gevaar, zo vreest de nvj. Er kan alleen dŠn redelijk worden onderhandeld indien er uitzicht wordt gecreŽerd op een betere toekomst. De nvj wil daarom samen met werkgevers en politiek een aantal mogelijkheden tot stand brengen. Het liefst op korte termijn. Voorstellen zoals de btw-verlaging en het opnieuw tot leven wekken van advertentiecompensatieregelingen kunnen belangrijke pijlers zijn voor een gezonde toekomst.
De nvj begrijpt niet waarom de werkgevers nog langer aarzelen. In het buitenland zijn tal van maatregelen reeds genomen. Het gaat niet zozeer om permanente staatssteun maar tenminste om een tijdelijke overbrugging van de huidige situatie. Alleen vanuit gezamenlijkheid kan snel resultaat worden geboekt. Bovendien lijkt het politieke klimaat nu goed.

2 Werkgevers willen niet praten over het voorstel van de NVJ om het loongebouw te moderniseren.
Ook deze suggestie is door de nvj gedaan vanuit de huidige economische realiteit.
Het voorstel zou voor iedereen goed kunnen uitpakken; het biedt werkgevers financieel meer ruimte en journalisten meer perspectief. Maar het financiŽle voorstel werd niet geaccepteerd omdat het plan een verlaging van een kwart van de huidige periodieken inhield. Dat vonden werkgevers te weinig. Bovendien zou volgens werkgevers de huidige beoordelingsmatrix, ook als deze aangepast zou worden, het systeem uiteindelijk toch weer onbeheersbaar maken.

3 Werkgevers willen niet praten over het regelen van vervanging bij ziekte binnen de kaders van de CAO.
De nvj heeft aangeboden om te inventariseren op welke manier dit in de praktijk wordt geregeld. Mocht dit goed geregeld zijn, dan is de nvj bereid om dit punt los te laten. Zo niet, dan zou het in de cao geregeld moeten worden. Niet-tijdige vervanging bij ziekte leidt tot hogere werkdruk en meer risico op langdurige uitval van werknemers. Een goede regeling betekent een besparing op de lange termijn. Werkgevers willen zich echter niet op voorhand vastleggen op de uitkomst van een dergelijk onderzoek en vinden dat werkgevers en werknemers dit zelf moeten uitzoeken.

4 Vervolgens bleef er niet veel anders over dan te praten over een CAO die uitsluitend een looncomponent bevat.
Werkgevers kozen hiervoor na het afwijzen van alle bovengenoemde voorstellen. Dit is uiteraard niet de keuze van de nvj. In het licht van het gangbare cao-standpunt dat werknemers gecompenseerd moeten worden voor de inflatie, is 1% bovendien niet voldoende. Louter en alleen een looncomponent accepteren zou Ďtake the money and runí betekenen. En zou er niets bereikt zijn om de toekomst van de dagbladsector rooskleuriger te maken.

Kleinere periodieken en meer flexibiliteit
Aanpassing loongebouw nu al mogelijk
De nvj heeft de dagbladwerkgevers een voorstel gedaan om de impasse in de onderhandelingen over wijziging van het loongebouw te doorbreken. Het voorstel is om de jaarlijkse stappen te verkleinen. Verder moet meer flexibiliteit ontstaan in de afdelingen 4 en 5. Hieronder een beknopte weergave van de huidige salarisschalen, de gebruikelijke indeling, het nvj-voorstel en de plannen die
bij een gezamenlijke studiecommissie in behandeling zijn.

De huidige salarisschalen
Afdeling 1
Aanvangsminimum 1678,17 Na 5 jaar 2308,87
Afdeling 2
Aanvangsminimum 1867,48 Na 6 jaar 2720,05
Afdeling 3
Aanvangsminimum  2056,79 Na 12 jaar 3414,84
Afdeling 4
Aanvangsminimum 2341,44 Na 8 jaar 3602,39
Afdeling 5
Aanvangsminimum 2814,47 Na 9 jaar  4222,87
Afdeling 6
Aanvangsminimum 3289,36 Na 13 jaar a 5307,54
De laatste drie stappen zijn afhankelijk van functioneren en beoordeling.

Het jongste voorstel van de NVJ
De nvj stelt voor de jaarlijkse periodieken met een kwart te verkleinen. Bij gelijkblijvende maxima betekent dat een groei van het aantal jaren waarin sprake is van salarisgroei. In groep 2 wordt dan na 8 jaar het maximum bereikt. In groep 3 na 15 jaar, in groep 4 na 10 jaar, in groep 5 na 11 jaar en in groep 6 na 16 jaar. De nu al gebruikelijke indeling blijft van toepassing.
Behalve voor kleinere stappen kiest de nvj ook voor meer flexibiliteit. Voor journalisten in de salarisgroepen 4 en 5 zou sprake moeten zijn van nog eens drie extra periodieken. Deze worden alleen toegekend bij bijzonder goed functioneren en zijn afhankelijk van beoordeling. Deze ingreep is noodzakelijk, omdat doorgroei stokt. Veel journalisten zitten in schaal 4 en 5 opgesloten. Ten behoeve van de jonge journalisten zou afdeling 1 beperkt moeten worden tot twee periodieken. Daarna volgt automatisch
doorstroming naar klasse 2.
De hoofdredacteur krijgt bovendien de mogelijkheid een aantoonbaar en gedurende langere tijd slecht functionerende journalist eenmalig een periodiek te onthouden. Deze keuze moet zich nadrukkelijk beperken tot individuen.

De wens van de werkgevers
Werkgevers willen de periodieken halveren omdat alleen op deze manier het loongebouw meer marktconform gemaakt zou worden. Studie naar marktconformiteit laat echter zien dat ons loongebouw in het geheel redelijk marktconform is. Met een kwart verlaging zouden werkgevers al meer dan tevreden moeten zijn.

De discussie rondom het beoordelingssysteem
Voor de indeling in afdelingen is in de huidige cao een beoordelingsmatrix ontwikkeld. Indeling is afhankelijk van het aantal kruisjes dat wordt gescoord. De score is afhankelijk van de voor het werk noodzakelijke kennis, de al aanwezige praktijkervaring, de te dragen verantwoordelijkheid, de complexiteit van de onderwerpen en de mate waarin een journalist zelfstandig werkt. Ook kunnen extra kruisjes worden behaald bij goed persoonlijk functioneren. Een journalist krijgt binnen zijn afdeling jaarlijks een periodieke verhoging. In jaarlijks te houden functioneringsgesprekken wordt bezien of overgang naar een hogere afdeling aan de orde is. Voor goed functionerende journalisten is in principe doorgroei naar de hoogste afdeling mogelijk.

Werkgevers vinden deze matrix onwerkbaar. Het begrip persoonlijk functioneren blijkt zeer verschillend te worden uitgelegd. Zij hechten aan een functieclassificatiesysteem: een dichtgetimmerd p&o-model waar de specifieke journalistieke invalshoek verloren gaat en de invloed van hoofdredacteuren ingeperkt wordt. Niet de man of vrouw maar de stoel (de functie) wordt maat.
Journalisten vinden ook dat het huidige systeem objectiever gemaakt kan worden, maar willen geen functiewaarderingssysteem. De nvj wil dat het systeem op
basis van de huidige matrix meer valide en transparant wordt, waarbij behoud van de journalistieke eigenheid belangrijk is.
De gezamenlijke studiecommissie van werkgevers en werknemers gaf eerder dit jaar Deloitte & Touche opdracht voor nader onderzoek. Daaruit bleek dat op basis van
de huidige matrix een meer valide en transparante matrix gebouwd kan worden. De werkgevers houden echter aan een functieclassificatiesysteem vast.
 

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1