VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Slopen we het loongebouw? Illustratie Gerrit de Jager
Ander loongebouw in aantocht
Bestaande indeling
Voor de indeling van dagbladjournalisten is ruim tien jaar geleden samen met de ndp de indelingsmatrix ontwikkeld. Indeling is mogelijk in zes salarisgroepen. Plaatsing is afhankelijk van het aantal kruisjes dat wordt gescoord. De score is afhankelijk van de voor de baan noodzakelijke kennis, de al aanwezige praktijkervaring, de te dragen verantwoordelijkheid, de complexiteit van de onderwerpen en de mate waarin een journalist zelfstandig werkt. Ook kunnen extra kruisjes worden behaald bij goed persoonlijk functioneren. In jaarlijks te voeren functioneringsgesprekken wordt bezien of overgang naar
een hogere afdeling aan de orde is. Voor goed functionerende journalisten is in principe doorgroei naar de hoogste afdeling mogelijk

In de discussie met de werkgevers over de herijking van het loongebouw is belangrijke vooruitgang geboekt. Journalistieke functies worden niet op voorhand in een standaard waarderingssysteem geperst. Deloitte & Touche gaat op verschillende redacties nader onderzoek doen, zo is in de Commissie Loongebouw afgesproken.
Werkgevers hebben de afgelopen jaren onophoudelijk aan de cao-onderhandelingstafel geklaagd over de gebrekkige kwaliteit van het indertijd gezamenlijk afgesproken loongebouw. De huidige indeling zou te weinig meetbaar en transparant zijn. En daarmee te sterk afwijken van wat elders in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Ook vinden de werkgevers het niveau van de beloning te hoog. De NVJ op haar beurt, zo zegt commissievoorzitter Jan van Dijk, constateerde eigen gebreken aan het systeem. ‘Bij een cao zou je denken dat iedere journalist gelijk wordt behandeld. In de praktijk van ons loongebouw bleek dat niet het geval te zijn. De afgelopen jaren zijn grote, niet goed te verantwoorden verschillen ontstaan.’

Er zijn grote verschillen tussen concerns en tussen afzonderlijke titels. De ene titel betaalt gemiddeld meer dan de ander. Soms is concernwijd -onder het mom van economische tegenslag- al jarenlang niemand meer van klasse gewisseld. En ook het begrip persoonlijk functioneren blijkt zeer verschillend te worden uitgelegd. Deskundigen op het terrein van functiewaardering menen dat in ieder geval op het laatste punt de subjectiviteit moet worden weggenomen.
De aanhoudende kritiek was bij de vorige CAO-onderhandelingen aanleiding een speciale studiecommissie in het leven te
roepen. Met als doel voor de toekomst tot een transparanter systeem van beloning en functiewaardering te komen. ‘Een dergelijke aanpassing is niet alleen goed voor de werkgevers. Journalisten hebben ook baat bij een heldere, objectieve systematiek. Een eerlijke aanpak geeft meer kansen op een salaris dat daadwerkelijk past bij de zwaarte van de functie. En kan voorkomen dat doorgroei stokt, terwijl mensen nu op het glazen plafond stuiten. Veel journalisten zitten opgesloten in schaal 4 en 5.’

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers werden het afgelopen jaar bijgestaan door specialisten van Deloitte & Touche. ‘Zij hebben duidelijk gemaakt dat in de dagbladjournalistiek geen sprake is van bovenmatige salariëring. Uit een globale vergelijking blijkt dat in de eerste drie salarisgroepen sprake is van een beloning vergelijkbaar met soortgelijke functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Eerder is het zo dat in de klassen vijf en zes de beloning aan de magere kant is. Een wat fijnmaziger onderzoek kan voor sommige functies nog wel leiden tot aanpassingen van het salarisniveau, zowel naar boven als naar beneden.’
Langdurig hebben de commissieleden zich het hoofd gebroken over het feitelijke functiewaarderingssysteem. In een tussenrapport bekeek Deloitte & Touche onder meer de haalbaarheid van toepassing van een in Nederland gebruikelijk standaardsysteem. Ook werd bekeken of het bestaande systeem objectiever zou kunnen worden gemaakt. Na lang wikken en wegen is gekozen voor nader onderzoek. ‘Specialisten bekijken bij wijze van proef op verschillende redacties hoe de daar aanwezige functies kunnen worden gewogen.

Daarbij wordt recht gedaan aan het belangrijke uitgangspunt, dat niet iedereen met zeg de titel verslaggever over een kam kan worden geschoren. Vervolgens zullen zij bezien of de te onderscheiden functies in een standaardsysteem zijn onder te brengen. Of dat de bestaande meetlat moet worden aangepast. Het begrip standaard is relatief. Ook dat systeem zal zijn toegeschreven op het journalistieke bedrijf.’ Van Dijk benadrukt dat nog geen sprake is van
een uiteindelijk akkoord. ‘Het gaat om een belangrijke stap naar een meer transparante indeling, waarbij onterechte subjectiviteit kan worden vermeden. De rangorde in functies wordt erkend. Hoofdredacties kunnen rekening houden met het eigen karakter van hun krant. Bovendien zien de werkgevers in dat het ondoenlijk en niet nodig is alle functies in kaart te brengen.’ Het loongebouw ligt waarschijnlijk volgend jaar alsnog op de cao-onderhandelingstafel.


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1