VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

't Wordt moeilijk
3/6/2003 NIEUWSBRIEF 2

Vorige week dinsdag, 22 mei, vond in Amsterdam het tweede gesprek plaats in het kader van de CAO onderhandelingen dagbladjournalisten 2003. Bert de Jong (Leeuwarder Courant) is onze nieuwe voorzitter/woordvoerder. Gerard Krul moest wegens gezondheidsredenen zijn taak neerleggen.

We hebben deze ronde benut om argumenten uit te wisselen. Zonder op de feiten vooruit te lopen schatten we in dat het dit jaar bijzonder moeilijke onderhandelingen zullen worden.

Economische opbouw sector
De NVJ heeft nogmaals uitgelegd dat het tot stand laten komen van een BTW-0 tarief voor de krantensector en het in leven roepen van een advertentiecompensatieregeling wel degelijk CAO-gerelateerde onderwerpen zijn. Werkgevers voelden er in de eerste ronde immers weinig voor om het een en ander in CAO-verband te bespreken.
De NVJ vindt het wel een CAO onderwerp omdat economisch zwaar weer ten grondslag ligt aan deze onderhandelingen. In plaats van elkaar te bestrijden zou een manier gevonden moeten worden om de sector een structurele impuls te geven.
De NVJ begrijpt de afwijzende opstelling van de werkgevers niet. Het betekent in feite dat de NVJ er alleen voor staat in het nemen van verantwoordelijkheid voor de rol van de krant in onze samenleving en de economische status van de sector. Werkgevers kiezen de komende jaren voor met name kostenbesparingen om de huidige economische omstandigheden te boven te komen. Dit zal ten koste gaan van de kwaliteit en de sociale en economische rechtspositie van journalisten. De NVJ heeft oog voor de problemen in de sector, maar begrijpt niet dat er voor de middenlange termijn geen visie en offensief plan ontwikkeld wordt. De uitnodiging om gezamenlijk richting Den Haag op te trekken blijft wat de NVJ betreft op de CAO-tafel liggen.

Looncomponent
De NDP stelt voor om de looncomponent te koppelen aan een sanering van het huidige loongebouw. Met name de hoogte van de periodieken zou ten grondslag liggen aan een te hoge stijging van de loonkosten.
De NVJ staat niet afwijzend tegenover herijking van het huidige loongebouw. In dat kader is vorig jaar immers een gezamenlijke studiecommissie opgericht die naast een aanpassing van het huidige waarderingsysteem ook de periodieken aan een nader onderzoek onderwerpt. Gelet op het feit dat deze commissie nu aan het werk is, vindt de NVJ het niet wenselijk om lopende de activiteiten een van de onderzoeksopdrachten in deze CAO-onderhandelingen te behandelen.
De NVJ heeft aan de NDP gevraagd om de volgende ronde met een redelijk voorstel te komen voor een looncomponent en om de studiecommissie ondertussen z’n werk te laten doen.

Overige voorstellen NVJ

Vervanging bij ziekte. In de praktijk blijkt, ondanks de regelingen die bestaan, dat zieke collegae steeds vaker niet vervangen worden. Door de toenemende werkdruk, met minder mensen hetzelfde werk doen, wordt dit een steeds belangrijker punt voor de NVJ. De NDP stelt dat er genoeg bepalingen zijn en dat daarom een aanvullende regeling niet nodig is. De NVJ blijft op het standpunt staan dat als het ondanks de bestaande bepalingen voor vervanging bij ziekte, praktijk is dat er vaak geen of veel te laat voor vervanging wordt gezorgd, dat het dan gewoon beter geregeld moet worden.

Zorgverlof. Uit cijfers is gebleken dat een juiste verhouding van werk en privé leidt tot minder ziekte en dus ook op de lange termijn tot kostenbesparingen voor de werkgever. De NVJ ziet het punt van zorgverlof als een investering voor beide partijen. De NDP wil vasthouden aan de wettelijke bepaling.

Overige voorstellen NDP

Uitbreiding van de tijdelijke contracten. De NDP voert het argument aan dat verruiming van de tijdelijke contracten conform de flexwet beter is voor (met name de jonge) dagbladjournalisten. Hierdoor zou er een betere doorstroom mogelijk gemaakt kunnen worden.  De NVJ acht het noodzakelijk dat jonge journalisten inderdaad een kans moeten krijgen om ervaring op te doen. In dat kader is vorig jaar dan ook het zogenaamde instroomproject jonge journalisten (‘weppers’) geïntroduceerd. Dat is een initiatief dat nu door de journalisten zelf betaald wordt; in de vorige CAO hebben we hier vanuit de NVJ immers een fors percentage voor ingeleverd.
Het is de vraag of verruiming van tijdelijke contracten leidt tot het doel dat de werkgevers voor ogen hebben. De publieke omroep kent al jaren een ruimere omschrijving van tijdelijke contracten. Omroepjournalisten willen juist af van tijdelijke contracten van drie jaar omdat het bijna gangbaar geworden is dat je na drie jaar nieuw werk moet zoeken.
Aan de wens van de werkgever en soms ook onze leden zelf, ligt het probleem ten grondslag dat er bij veel kranten vacaturestops zijn en er nauwelijks doorstroming is. In plaats van het instellen van ruimere tijdelijke contracten zou je dit moeten oplossen met een goede ouderenregeling. Veel ouderen blijken bereid om met een goede regeling het bedrijf te verlaten ten faveure van hun jongere collegae. De NVJ praat hierover met werkgevers als sociale plannen worden afgesloten. Indien aantrekkelijke (op vrijwillige basis uiteraard) ouderenregelingen door werkgevers aan hun oudere werknemers worden aangeboden blijft doorstroming mogelijk. Dit is een structurele oplossing om meer jongere journalisten aan het werk te helpen binnen dagbladen. En in die zin een veel beter instrument dan de verruiming van tijdelijke contracten.

We spraken af dat we 16 juni aanstaande de onderhandelingen voortzetten. In deze ronde zal blijken of de NDP bereid is om gezamenlijk actie te ondernemen voor structurele impulsen voor de sector richting Den Haag en of ze bereid zijn om met een redelijke looncomponent te komen.

We hopen dat we u hiermee voorlopig voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan beantwoorden wij die uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Bianca Rootsaert
Secretaris Dagblad NVJ

Bert de Jong
Woordvoerder onderhandelingsdelegatie CAO 2003 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1