VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Principe-akkoord
15/8/2003

Op 14 augustus 2003 hebben de onderhandelingsdelegaties van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NDP), groepsvereniging binnen het Nederlands Uitgeversverbond, en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) na 5 onderhandelingsrondes een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten.

Leden voor wie de dagblad-cao geldt, kunnen hun opvatting kenbaar maken in het Stemlokaal

Het principe-akkoord omvat de volgende hoofdpunten:

1. Looptijd
Een looptijd van 12 maanden: van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003

2. Salarissen
De salarissen en salarisschalen worden structureel verhoogd per 1 maart 2003: 2%

3. Herijking Loongebouw
Afgesproken is dat paritaire studiecommissie Herijking Loongebouw haar werkzaamheden voortvarend zal voortzetten. De commissie zal zich hierbij hoofdzakelijk richten op de totstandkoming van een marktconform loongebouw, een structurele oplossing van de geconstateerde tekortkomingen van de huidige indelingssystematiek alsmede het ontwikkelen van criteria voor een adequate beoordelingssystematiek. De commissie zal uiterlijk 1 april 2004 haar bevindingen rapporteren aan de besturen van CAO-partijen. Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren wordt bij de besprekingen nadrukkelijk betrokken.

4. Prepensioen
Een technische commissie heeft in overleg met GBF een Reglement Prepensioen voorbereid, dat door CAO-partijen is geaccordeerd. De regeling prepensioen voor dagbladjournalisten gaat in op 1 januari 2004. De totaal benodigde premie prepensioen bedraagt met ingang van 1 januari 2004 8% met een premieverdeling van 40% ten laste van de dagbladjournalist en 60% ten laste dan de werkgever.

5. Arboconvenant Uitgeverijbedrijf
Ten behoeve het Arboconvenant Uitgeverijbedrijf is afgesproken dat met ingang van 1 januari 2003 gedurende de looptijd van de CAO opnieuw een werkgeverspremie wordt geheven van 0,06% over het gemaximeerde premieloon. Over 2002 is eenzelfde premie geheven.

6. Overige fondsen
De premies c.q. afdrachten van de overige fondsen blijven in 2003 procentueel gelijk aan die van 2002. Het gaat hierbij om onder meer de VUT-regeling, het Fonds Kinderopvang, de Werkgeversbijdrage (het zogeheten ‘vakbondstientje’) en de WAO-hiaatverzekering.

7. Diverse studiecommissies
Er zijn studiecommissies afgesproken m.b.t. de volgende onderwerpen:
- Seniorenbeleid (rapporteert uiterlijk 1 februari 2004 aan CAO-partijen)
- Raad van Uitvoering (reeds ingesteld, studiecommissie rapporteert uiterlijk 31 december 2003 haar
bevindingen aan CAO-partijen)
- Modernisering van de CAO (met vervolgopdracht, studiecommissie rapporteert uiterlijk 31
december 2003)
- Pensioenvernieuwing (met inmiddels gezamenlijk vastgestelde opdrachtformulering,
studiecommissie rapporteert uiterlijk 1 oktober 2003 aan CAO-partijen)
- Leeftijdbewust personeelsbeleid (met de vraag hoe de vitaliteit binnen de redactie kan worden
bevorderd, studiecommissie rapporteert uiterlijk 1 april 2004 aan CAO-partijen)

8. Protocollaire bepaling
Er is een nieuwe protocollaire bepaling afgesproken m.b.t. vervanging bij langdurige afwezigheid

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot
Mw B. Rootsaert of mw. L. Lemmens, NVJ 020 - 676 6771
R.W. Schets, NDP / Nederlands Uitgeversverbond 020 - 430 9187 06 51 44 21 55

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1