VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Aan de NVJ-leden werkzaam bij de Dagbladen
 

Aanvullende uitleg loongebouw dagbladjournalisten
25 oktober 2006

Beste collegae,

Naar aanleiding van een flink aantal vragen en opmerkingen uit de redacties die bezig zijn met de invoering van het nieuwe functie-indelingssysteem en bijbehorend nieuw loongebouw, hebben wij geprobeerd antwoorden te formuleren op vragen en tegemoet te komen aan de klachten en opmerkingen. Voor een deel zijn die al opgenomen in de FAQ’s, waarnaar in deze brief nogmaals wordt verwezen. Daar waar dat niet het geval is, willen wij met deze brief ondersteuning bieden voor al diegenen die vragen hebben.

Naar schatting bevindt ongeveer de helft van de redacties zich in de beschrijvingsfase; de andere helft heeft deze fase achter de rug en is bezig met de waarderings- en indelingsfase. Een enkele redactie heeft ook deze fase afgerond en is met de laatste voorbereidingen voor de bekendmaking van de waarderings- en indelingsresultaten aan de journalisten bezig.

Met name de beschrijvingsfase roept veel vragen op.
- De functiebeschrijvingen, die zijn opgesteld en aan journalisten worden voorgelegd, worden door hen niet herkend. Reden daarvoor kan zijn dat de functiebeschrijvingen, naar beleving van de journalisten die het betreft, te weinig ‘op maat’ zijn gemaakt en te weinig zijn gericht op de specifieke journalistieke kwaliteiten.

- De functiebeschrijvingen geven te weinig de verantwoordelijkheden van journalisten weer. Reden daarvoor kan zijn dat niet helder is afgebakend in de beschrijving welke resultaten moeten worden bereikt en over welke capaciteiten de betreffende journalist, om dat te kunnen bereiken, moet beschikken.

- De functiebeschrijvingen zijn voor sommige journalisten niet gedetailleerd genoeg: zij missen bepaalde activiteiten die ook door hen worden verricht. Bij de uiteindelijke waardering en indeling van de functie gaat het niet om het aantal taken dat iemand verricht, maar om het niveau van die taken. Daarom is het wel goed om ze, bij het retourneren van de functiebeschrijving, aan te geven. Er kunnen taken in de functie voorkomen, die een hoger niveau van bijvoorbeeld kennis, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, ervaring vragen en dat kan weer van invloed zijn op de waardering en indeling van de functie.

Daarnaast blijkt er nog steeds een hardnekkig misverstand te zijn over de status van de ‘referentiefuncties’. De referentiefuncties dienen als voorbeeld: deze functies geven een grootste gemene deler weer van journalistieke functies zoals deze op redacties (‘in het veld’) zijn aangetroffen. Een referentiefunctie is bijvoorbeeld een Regioverslaggever op niveau 6. In de praktijk van een redactie kan het best zo zijn dat de functie Regioverslaggever op zowel niveau 5, 6, 7 of 8 voorkomt. Bij die redacties waar er voor is gekozen om verslaggevers, redacteuren en/of journalistieke functies op meerdere niveaus te beschrijven (en later de toewijzing van deze functie aan een journalist te doen) blijken er zich minder problemen rondom de herkenbaarheid en acceptatie voor te doen. Dus, daar waar inzichtelijk wordt gemaakt dat de functiebenaming niet direct gekoppeld is aan een niveau conform de voorbeelden of referentiefuncties is de acceptatiegraad hoger.

Oplossingsgerichte aanpak
Hoe kunnen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de functiebeschrijving (bijvoorbeeld journalisten in klankbordgroepen) er voor zorgen dat de journalistieke kwaliteiten naar voren komen, dat de juiste verantwoordelijkheden zijn benoemd (de resultaatgebieden scherp zijn gedefinieerd) zonder dat de mate van detail teveel de boventoon gaat voeren? Daar zijn twee aanbevelingen voor:

- Besteed aandacht aan de manier waarop de functiebeschrijving tot stand komt (de wijze van totstandkoming);

- Besteed aandacht aan wat er nu wel of niet in de functiebeschrijving moet komen te staan.

De wijze van totstandkoming
Betrokkenheid van de journalist is belangrijk. Goede ervaringen zijn bij sommige redacties opgedaan met het inrichten van zogenaamde klankbord-, toets- of spiegelgroepen. Dit is een groep van vertegenwoordigers van functiehouders (journalisten) die in overleg met de ‘beschrijver’ een basisfunctiebeschrijving opstelt die geldt voor de hele groep van zogenaamd gelijke functievervullers. Op deze wijze wordt ook echt de praktijk vastgelegd en zal de mate van herkenbaarheid beter zijn.

Natuurlijk kan het dan nog wel zo zijn dat bepaalde individuen binnen die groep een extra verantwoordelijkheid hebben of een of meerdere extra activiteiten verrichten. Deze extra verantwoordelijkheid of extra activiteit kan voor dat individu dan nog worden vastgelegd in bijvoorbeeld een bijlage die voor deze journalist geldt. Dit wordt ook wel een persoonlijke bijlage of addendum genoemd.

Wat moet er in de functiebeschrijving staan?
De functiebeschrijving moet een heldere omschrijving geven van het resultaat dat door de journalist moet worden bereikt en uit de functiebeschrijving moet het niveau van (functie-) eisen die aan de journalist worden gesteld helder blijken. Het gaat daarbij niet om de allerkleinste details: niet om een hele uitgebreide lijst van taken die allemaal worden verricht door de betreffende journalist. Tegelijkertijd is het voor journalisten niet altijd duidelijk wat nu wel of niet een detail in deze systematiek is. Bij twijfel dus altijd maar vermelden op het beschrijvingsformulier dat teruggestuurd moet worden.

Hoe dan ook is het van belang om aan te geven welk niveau van kennis en competenties en welke verantwoordelijkheden bij de aan de journalist opgedragen taken en/of activiteiten horen. Het is dus belangrijk dat die taken of activiteiten die een hoger niveau van kennis vragen of meer verantwoordelijkheden of bevoegdheden met zich meebrengen altijd in de functiebeschrijving worden benoemd.

In het onderstaande twee voorbeelden om dit te illustreren.
Eerste voorbeeld: een journalist heeft contacten met een uitgebreide groep van relaties. Het is mogelijk om deze relaties allemaal te benoemen, maar het aantal relaties is niet van belang voor de waardering en indeling (c.q. het niveau) van de functie. Wel is belangrijk wat de journalist met deze relaties moet bereiken. Dus moet hij of zij concrete informatie overdragen aan deze groep van relaties (dat stelt eisen aan de competentie ‘sociale vaardigheid’ van de journalist) of moet de journalist proberen om – vertrouwelijke – informatie te verkrijgen? (ook dat stelt eisen aan de competentie ‘sociale vaardigheid’ van de journalist, maar op een hoger niveau dan in de eerste situatie).

Een tweede voorbeeld: een redacteur schrijft diverse artikelen. Het aantal artikelen dat wordt geschreven is niet van belang. Een uitgebreide opsomming hiervan is dus niet relevant voor de waardering en indeling van de functie. Wel of de journalist informatie van anderen bewerkt, bijvoorbeeld het herschrijven van ANP informatie (verwerkend redacteur) of dat de journalist zelf onderzoek doet, informatie verzamelt en op basis daarvan artikelen schrijft (onderzoeksjournalist). Daarnaast is nog van belang wat de complexiteit is van het onderwerp, het afbreukrisico (welke schade kan het de krant berokkenen) en / of de mate waarin het betreffende artikel of de artikelenreeks gezichtsbepalend is voor die krant.

De functiebeschrijving moet dus, met andere woorden, recht doen aan datgene wat de journalist moet bereiken, onder vermelding van alle niveaubepalende activiteiten die de journalist daarvoor allemaal moet doen, echter zonder dat het een functiebeschrijving wordt die strikt persoonlijk is. Specifieke taken die van toepassing zijn op de betreffende, individuele journalist kunnen dus in een aparte persoonlijke bijlage of addendum worden toegevoegd.

Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de informatiebrochure (.pdf) die door de NVJ en de NDP over de invoering van het functie-/loongebouw is opgesteld en naar de FAQ’s (.doc) die als onderwerp ‘het beschrijven van functies’ hebben.

We hopen dat hiermee de meest vragen zijn beantwoord. Mocht u naar aanleiding van deze informatie contact met ons willen opnemen dan staan we u graag te woord (020-6766771).Met vriendelijke groet,
Bianca Rootsaert

Secretaris NVJ

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1