VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Principe-akkoord Sociaal Plan MGL 2005
21 april 2005

Brief aan de NVJ-leden werkzaam bij MGL

Geachte collegae,

Bijgaand treft u het principeakkoord Sociaal Plan MGL 2005 (doc-bestand) aan. Dit principeakkoord zal aangevuld worden met de overige bepalingen uit het Sociaal Plan Telegraaf 2004 - 2005 (doc-bestand). Het principeakkoord Sociaal Plan MGL is opzettelijk geen blauwdruk van het Sociaal Plan Telegraaf omdat we voor de Limburgse situatie een oplossing wilden bedenken die beter aansloot bij de wensen van de redactie, maar ook bij de leeftijdsopbouw van de redacties.

Het onderhandelingsresultaat is inmiddels door de twee redactiecommissies beoordeeld en deze waren van mening dat het als een principeakkoord positief voorgelegd kon worden aan de NVJ-leden.

De onderhandelingen hebben veel tijd in beslag genomen. Enerzijds omdat we van mening waren dat eerst de redactieraad zich moest uitspreken over de inhoud van het plan Regio in 't Hart. Anderzijds had de NVJ als uitgangspunt in de toekomst nieuwe reorganisaties te voorkomen. Daarom heeft de redactiecommissie met de directie inmiddels afspraken gemaakt in de vorm van een convenant dat er op gericht is concrete investeringen te doen in nieuwe journalistieke producten in het Limburgse. Secundair hebben die tot doel dat journalistieke werkgelegenheid binnen MGL niet nogmaals bedreigd wordt.

De onderhandelingen over een sociaal plan waren moeizaam. Het problematische had enerzijds te maken met het gegeven dat de redacties niet wilden dat er gedwongen ontslagen zouden plaatsvinden en anderzijds met het gegeven dat de directie geen zgn. 'open einde afspraken' wilde.

De NVJ, met hulp en advies van de ondernemingsraad MGL en in aanwezigheid van de FNV, CNV en De Unie, heeft deze impasse doorbroken door te komen met de volgende voorstellen:

1. Een vrijwilligheidsronde inbouwen met ruime vertrekpremie's en een aantrekkelijke ouderenregeling op maat voor de Limburgse journalisten vanaf 55 jaar (50% werken tegen 75% salaris, met 100 (pre)pensioenopbouw). Hierdoor kan het aanwijzen van boventalligen zoveel mogelijk gereduceerd worden en kunnen gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen worden.

2. Indien er toch boventalligheid ontstaat dient er een bemiddelingsperiode te zijn gericht op 'van werk-naar werk'. De herplaats- en zoektermijnen zijn om die reden ruimer dan in het Sociaal Plan Telegraaf. De Limburgse arbeidsmarktsituatie die slechter is dan in de Randstad heeft hierbij ook een rol gespeeld. Bovendien moet er aan het eind van de herplaats-en zoektermijn een gesprek mogelijk zijn tussen directie en betrokkene, gericht op een bevredigende oplossing voor beide partijen. Er volgt niet direct gedwongen ontslag, maar het kan ook niet uitgesloten worden. Ook dit is een andere benadering dan in het plan Telegraaf. Een extern bureau zal alle betrokkenen begeleiden en adviseren. De keuze van het bureau is gericht op de functie van de journalist, maar kan ook een bureau zijn dat een goed beeld heeft van de Limburgse of Zuid Nederlandse arbeidsmarktsituatie. Afgesproken is dat verschillende bureau's door de directie benaderd zullen worden. Betrokkenen kunnen dan zelf een keuze maken.

3. Voorts zijn er omscholingsmogelijkheden voor diegenen die nu een functie bekleden waarvan duidelijk is dat deze niet zal leiden tot het snel vinden van nieuw werk.

Belangrijke aanvullende voorwaarde is dat diegenen die boventallig worden als eerste moeten kunnen solliciteren indien er een vacature ontstaat bij MGL of bij een andere Telegraaf ondernemingen. Om die reden is het convenant voor nieuwe journalistieke producten tussen redactie en directie, hierboven genoemd, zo belangrijk.

Het is nu aan de NVJ-leden om te stemmen. Dat kan tot 27 april in het NVJ-stemlokaal

Omdat er reeds een aantal bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in Sittard bleek er weinig behoefte te zijn aan een extra mondelinge toelichting op het plan. Wel kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft over uw eigen specifieke situatie. NVJ leden kunnen deze stellen aan een van onze juristen. We vragen u om zich aan te melden bij Yvonne van de Schoor via dagblad@nvj.nl  of 020 - 6766771 voor een telefonisch juridisch advies.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht en dat hiermee een manier is gevonden om diegenen die boventallig worden zoveel mogelijk te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Ik realiseer me dat het voor een aantal van u een ingrijpende gebeurtenis kan zijn die slecht verzacht kan worden door een sociaal plan, hoe goed deze ook mag zijn. Schroom niet om de NVJ te bellen indien u niet tevreden bent over de wijze waarop het Sociaal Plan mogelijk uitgevoerd zal worden.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de redactiecommissies DDL en LD,

Bianca Rootsaert
Secretaris NVJ


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1