VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


PRINCIPE AKKOORD
SOCIAAL PLAN HDC Media 2005

13 april 2005

- Stemlokaal
- Begeleidende brief

Partijen, directie HDC Media en de NVJ, willen, mede op basis van veranderde wet- en regelgeving, op de tekst en inhoud van het lopende Sociaal Plan HDC 2003, een aantal aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, gericht op de reorganisatie van de redactieorganisatie zomer 2005.

Vrijwilligheid
Alvorens boventalligen aan te zeggen vindt er eerst een z.g. vrijwilligersronde plaats, dit is een aanvulling op het huidige Sociaal Plan en houdt rekening met de wens om zo weinig mogelijk mensen boventallig te verklaren. Betrokkenen krijgen gedurende een periode van maximaal twee weken de gelegenheid om gebruik te maken van de volgende regelingen. Vaststellen van aanvang van de termijn zal in overleg met de hoofdredactie worden gedaan:

A. redacteuren (en medewerkers van de redactieorganisatie) die gebruik willen maken van de z.g. vertrekpremie conform het huidige Sociaal Plan, kunnen dat aangeven. De hoofdredacteur adviseert de directie over de toekenning van de vertrekpremie. Indien meer redacteuren gebruik willen maken van de mogelijkheid om te vertrekken dan strikt noodzakelijk is om de boventalligheid weg te werken komen diegenen met het langste dienstverband het eerst in aanmerking.

B. Alle redacteuren van 57,5 jaar tot 60 jaar kunnen gebruik maken van een z.g.
‘alternatieve’regeling die uitgaat van 50% werken, voor 75% (bruto)salaris en met 100% (pre)pensioenopbouw. Dit inkomen wordt gegarandeerd tot de pensioengerechtigde leeftijd. Indien het mogelijk blijkt om op een bepaalde spilleeftijd gebruik te maken van VUT/prepensioen dan zullen de redacteuren hier gebruik van moeten maken (=74% van het salaris). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij te verdienen (buiten het Telegraafconcern) tot 100%.

C. Aan ouderen geboren voor 1 december 1945 zal op vrijwillige basis de ‘oude’ ouderenregeling worden aangeboden uit het Sociaal Plan HDC 2003.

Bij bovenstaande regeling B wordt de betrokkene verplicht uiterlijk op het moment van de spilleeftijd gebruik te maken van prepensioen of VUT. Drie situaties zijn denkbaar:

- VUT/prepensioen blijft voortbestaan binnen de dagbladsector
Indien de besturen van de VUT en prepensioenfondsen besluiten deze fondsen onder de oude voorwaarden open te stellen voor categorieën geboren na 1 december 1945 heeft het betrokken personeelslid eenmaal de keuzemogelijkheid om gebruik te maken van de ouderenregeling genoemd onder C. danwel om de B regeling te continueren.
- VUT- prepensioen blijft voortbestaan binnen de dagbladsector maar onder andere voorwaarden.
Indien de fondsen worden opengesteld tegen nieuwe voorwaarden geldt eveneens de overstapmogelijkheid. Partijen treden dan wel met elkaar in overleg over de hoogte en tijdsduur van de C regeling waarbij uitgegaan wordt van budgetneutraliteit voor HDC Media.. Onder budgetneutraliteit voor HDC Media wordt in dit verband begrepen dat de aanvulling van HDC Media op een alsdan vast te stellen regeling, niet meer zal bedragen dan de kosten gemoeid met de aanvulling van de C regeling.
- VUT/prepensioen wordt afgeschaft binnen de dagbladsector
Diegenen die gebruik hebben gemaakt van de B regeling geniet ontslagbescherming en dus worden in de gelegenheid gesteld om de regeling te continueren tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

* Definitieve besluiten over de prepensioen/VUTregelingen worden genomen in de CAO Dagblad 2005 die naar verwachting zomer 2005 afgesloten zal worden.
* In alle gevallen dat gebruik wordt gemaakt van de regeling en dit leidt tot overformatie zullen er geen vacatures kunnen ontstaan zolang de normbezetting (280fte) niet bereikt is.


Boventalligheid
Benoemde boventalligheid ontstaat in deze reorganisatie alleen door z.g. functionele boventalligheid op de afdelingen beeldredactie, vormgeving en ondersteuning. Onder functionele boventalligheid wordt verstaan het opheffen van functies tengevolge van het vervallen van de activiteiten binnen de nieuwe organisatie. Aanzegging kan pas plaatsvinden na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van vrijwillig vertrek

In het huidige Sociaal Plan kan boventalligheid ontstaan na het doorlopen van een z.g. kwaliteitsprocedure. Juridisch gezien is dat niet mogelijk bij deze reorganisatie. Daarom zullen de criteria voor boventalligheid als volgt worden vastgesteld: LIFO binnen de wettelijke leeftijdsgroepen (= afspiegelingsbeginsel). Daarnaast kan de hoofdredactie redacteuren een z.g. onmisbaarheidsverklaring conform het wettelijk Ontslagbesluit toekennen, zij worden dan niet boventallig. De onmisbaarheid moet aangetoond kunnen worden. Onder onmisbaarheid wordt in dit verband verstaan de situatie waarin er, als gevolg van de aanwijzing van boventalligheid, een vacature ontstaat die binnen een periode van zes maanden uitsluitend is te vervullen door een kandidaat van buiten HDC Media.

- Voor medewerkers tot en met 44 jaar wordt de termijn van 15 maanden voorgesteld conform het Sociaal Plan. Streven is dat de boventallige begeleid wordt in het zoeken naar ander werk. Daarboven kunnen redacteuren, gelet op de huidige arbeidsmarkt, uiterlijk 3 x 1 maand extra begeleiding krijgen als het externe outplacement bureau aangeeft dat dit voor een succesvolle begeleiding bij het vinden van ander werk en daadwerkelijk uitzicht biedt op succes.

- Voor medewerkers vanaf 45 jaar wordt een termijn van 21 maanden voorgesteld. Verder idem aan bovenstaande.

Voor medewerkers vanaf 55 jaar die boventallig worden wordt de hierboven genoemde onder B genoemde ‘alternatieve’ ouderenregeling aangeboden; 50/75/100. Wordt hier geen gebruik van gemaakt dan gelden de 21 maanden met de maximaal 3 x 1 maand verlenging zoektermijn.

Overige bepalingen
* Mocht na einde herplaats/zoektermijn WW volgen dan gelden de in de CAO opgenomen suppletieregelingen. Bovendien gelden er aanvullingen op het salaris voor diegenen die een baan accepteren met een lager salaris (overeenkomstig de artikelen 9.1 en 9.2 Sociaal Plan).

* Voor alle boventalligen geldt dat zij in de eerste twee maanden van hun herplaats- en zoektermijn in overleg met het externe outplacementbureau kunnen kiezen voor omscholing/bijscholing indien blijkt dat hun huidige functie niet op korte termijn zal leiden tot het vinden van nieuw werk. Mocht de scholingstermijn de aangegeven termijn te boven gaan dan zal hier soepel mee worden omgesprongen; betrokkene kan dan boven op de maximaal 21 + de eventueel maximum 3x 1 maand in aanmerking komen voor een extra 3 x 1 maand.

* Voor die boventalligen die aangeven een eigen bedrijf op te zetten zal HDC Media betrokken (laten) ondersteunen met juridisch en technisch advies.

* Vanwege het samenvoegen van de redacties zal een aantal redacteuren overgeplaatst worden vanuit Zuid naar Noord. Ten aanzien van de reistijdvergoeding uit het SP 2003 is gebleken dat de gekozen software niet altijd voldoende rekening houdt met drukte op de weg en daardoor soms de reisduur ernstig onderschat. Als evident is, of als in de praktijk blijkt, dat iemand vrijwel dagelijks beduidend langer onderweg is dan uit de berekeningen volgt, worden deze aangepast.

* HDC Media is bereid om mee te werken aan neutrale ontbindingsprocedures.

* Voor alle overige bepalingen die niet vervangen zijn door een van bovenstaande bepalingen is het overige Sociaal Plan HDC 2003 onverkort van toepassing.

Procedure
De NVJ heeft het onderhandelingsresultaat eerst voorgelegd aan de redactiecommissies van HDC Noord en Zuid. Deze hebben besloten dat het onderhandelingsresultaat omgezet kan worden in een principe akkoord dat voorgelegd zal worden aan de NVJ leden.

- Stemlokaal -

Aan de andere bonden FNV, CNV en De UNIE zal het voorstel voorgelegd worden. Deze nemen zelfstandig een besluit op basis van eigen ledenraadpleging.


Alkmaar/Amsterdam 12 april 2005

Namens HDC Media
De heer T. Klein
De heer H. de Wit

Namens de NVJ
De heer. P. Beije, HDC Noord
De heer J. de Kruiff, HDC Zuid
Mevr. B. Rootsaert, NVJ

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1