VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


NDP-VOORSTELLEN CAO VOOR DAGBLADJOURNALISTEN 2004 
(8 sept 2004)


Economische situatie 
De afgelopen jaren worden gekenschetst door een negatief beeld ten aanzien van omzet en winstmarge bij de meeste Nederlandse uitgeverijbedrijven, die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Het verder verslechterde economische klimaat is in 2003 mede zichtbaar geworden door een flink aantal reorganisaties en saneringen in de Uitgeverijsector. In de afgelopen periode is sprake van grote kostenreducties en een forse achteruitgang van de werkgelegenheid. Voor wat het jaar 2004 betreft valt reeds te constateren dat over het algemeen het negatieve beeld met betrekking tot omzet en winstmarge gehandhaafd blijft. Het is van belang vast te stellen dat sedert enkele jaren de problemen binnen de sector niet slechts van conjuncturele, maar ook van structurele aard zijn.
Door de slechte economische omstandigheden is relatief weinig geïnvesteerd in innovaties. Dergelijke innovatieve investeringen hebben de komende periode voorrang boven andere bestedingen.


1. Looptijd
Werkgevers stellen voor te komen tot een CAO voor twee jaar. Gedurende een langere looptijd kunnen in alle rust voorbereidingen worden getroffen voor het ontwikkelen van passende oplossingen naar aanleiding van de te verwachten overheidsmaatregelen ten aanzien WAO, VUT/prepensioen en levensloopregeling.


2. Salarissen
Werkgevers zien in 2004 geen ruimte voor een loonsverbetering, ook niet in de vorm van een eenmalige uitkering. 
Er wordt overigens op gewezen dat voor de meeste werknemers binnen de afzonderlijke dagbladconcerns al enige vorm van een resultaatgerelateerde beloning, t.w. winstdeling, geldt. 


3. Herijking Loongebouw
De paritaire studiecommissie “Herijking Loongebouw” is ingevolge protocollaire bepaling 3.1 sedert oktober 2002 nog steeds aan het werk en hoopt uiterlijk in het najaar 2004 tot een eindoordeel te kunnen komen ten aanzien van een nieuwe indelings- en beoordelingssystematiek. Wij gaan er vanuit dat er op 1 januari 2005 een nieuw salarisgebouw zal zijn.


4. Pensioenvernieuwing 
De studiecommissie “Pensioenvernieuwing” zou ingevolge protocollaire bepaling 3.2 uiterlijk 1 juli 2003 rapporteren aan CAO-partijen. Inmiddels is medio 2004 het eindrapport van de studiecommissie gestuurd aan CAO-partijen. 
Wij gaan ervan uit dat op basis de bevindingen en aanbevelingen uit dit rapport overeenstemming kan worden bereikt over een nieuw eigentijds stelsel aan minimum pensioenvoorwaarden, dat onderdeel uitmaakt van de CAO voor Dagbladjournalisten.


5. Prepensioen
Als gevolg van de afschaffing van de fiscale faciliëring van vervroegde uittredingsregelingen stellen werkgevers voor om na te gaan of, en zo ja: welke, mogelijkheden er zijn om prepensioen in enigerlei vorm te handhaven. Zodra de overheidsmaatregelen definitief bekend zijn, zullen de werkgevers de verschillende mogelijkheden hiertoe bezien en met een voorstel komen ten behoeve van het lopende CAO-overleg.


6. Werkgelegenheid: Verruiming van de termijn voor tijdelijke contracten
In het kader van verbetering van mogelijkheden, die de werkgelegenheid voor dagbladjournalisten ten goede zouden kunnen komen, waar werkgevers thans aarzeling hebben om dienstverbanden aan te gaan, ook met jonge journalisten, stellen wij voor om de termijn waarop met journalisten tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan, thans beperkt tot een maximale duur van één jaar, te verruimen naar een maximale periode van twee (of drie) jaar, waarin meerdere (opeenvolgende) tijdelijke dienstverbanden kunnen worden afgesproken. Een en ander conform de mogelijkheden die de Flexwet terzake biedt. 


7. Raad van Uitvoering
CAO-partijen hebben in 2002 besloten een studiecommissie in te stellen die onderzoek doet naar de problemen die de Raad in toenemende mate tegenkomt bij de uitoefening van haar werkzaamheden en waarover de Raad een uitgebreide evaluatie in 2000 van haar eigen functioneren CAO-partijen in februari 2001 in kennis heeft gesteld.
De commissie is bij de vorige onderhandelingen verzocht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 december 2003 tot een rapportage te komen. CAO-partijen zijn echter nog steeds in afwachting van het eindrapport. Zodra het eindrapport beschikbaar is, zal de NDP met (aanvullende) voorstellen terzake komen.


8. Sociale Zekerheid
In de huidige CAO is bepaald dat gedurende eerste 52 weken van ziekte ingevolge de WULBZ en gedurende het tweede en derde jaar van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WAO het inkomen tot 100% wordt aangevuld. Werkgevers zijn met ingang van 1 januari 2004 verplicht het loon door te betalen tot 70% gedurende het tweede Ziektewetjaar. Deze loondoorbetaling heeft naar het oordeel van werkgevers gevolgen voor de aanvulling in het kader van de WAO. Werkgevers zullen hiertoe ten behoeve van het CAO-overleg separaat een voorstel inbrengen. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de recente voorstellen ten aanzien van de vernieuwing van de WAO per 1 januari 2006.


9. Ouderenbeleid 
Wij stellen voor om in het kader van Ouderenbeleid de bij de vorige onderhandelingen afgesproken studiecommissie alsnog in te stellen die onderzoek doet naar de mogelijkheden, financieel of anderszins, van deeltijd-VUT en deeltijdprepensioen met behoud van pensioenopbouw. Werkgevers wensen op decentraal niveau vorm en inhoud te kunnen geven aan een goed ouderenbeleid. Hierbij zal geïnvesteerd worden in de inzetbaarheid van werknemers van 50 jaar en ouder. Tevens dient een overstap van een oudere journalist naar een lager gesalarieerde functie (demotie) plaats te kunnen vinden binnen redelijke financiële kaders.
Werkgevers zullen een voorstel indienen tijdens het lopende CAO-overleg. In dit voorstel zal ook worden aangegeven welke de eventuele obstakels zijn in de huidige CAO voor een goed ouderenbeleid op decentraal niveau.

Werkgevers wensen evenwel de mogelijkheid te behouden om van een oudere journalist ingeval van reorganisatie afscheid te kunnen nemen. De huidige afvloeiingsregeling in de CAO zal in het licht van de gewijzigde WW en het kabinetsbeleid vervangen moeten worden door een nieuwe (raam)regeling. Werkgevers zullen hiertoe ten behoeve van het CAO-overleg separaat een voorstel inbrengen. 


10. Verlofregelingen
Naar het oordeel van werkgevers zijn de CAO-artikelen over seniorenverlof en over afwezigheid met behoud van loon gedateerd. De inhoud van deze artikelen dient in lijn te worden gebracht met hetgeen thans bij wet (t.a.v. zorgverlof en verbod op leeftijdsdiscriminatie) inmiddels is geregeld. Werkgevers zullen een wijzigingsvoorstel ten behoeve van het CAO-overleg inbrengen.


11. Kinderopvang
In verband met het van kracht worden van de wet Kinderopvang per 1 januari 2005 zullen CAO-partijen moeten komen tot nieuwe afspraken over de huidige kinderopvangregeling. Werkgevers stellen voor om tijdens het lopende CAO-overleg hierover te beslissen aan de hand van een separaat in te brengen gezamenlijke notitie van de betrokken secretarissen van NVJ en NDP.


12. Modernisering van de CAO
Voorgesteld wordt de bij de vorige onderhandelingen afgesproken voortzetting van de studiecommissie ‘Modernisering CAO’ ten aanzien van de redactionele herziening, te laten plaatsvinden.  
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1