— maandag 23 november 2015, 21:26

Opvragen eigen dossier

Het opvragen van je eigen AIVD of MIVD dossier

Een beknopte handleiding door Roger Vleugels

Inleiding
Na de onthulling de AIVD (de voormalige BVD) journalist Frénk van der Linden had gevolgd, willen veel journalisten ook weten wat er in hun AIVD-dossier staat. Het is mogelijk je dossier op te vragen, maar gebruik je deze formulering, dan doe je jezelf tekort. Er bestaat gerede kans dat het leeuwendeel van informatie die de AIVD over je heeft verzameld, niet ligt opgeslagen in een ‘dossier’. Daarom volgen hier enkele tips en een voorbeeldbrief die kan worden gebruikt om een aanvraag in te dienen.

Beste mogelijk door de AIVD bespioneerde,

Er bestaat in Nederland een recht op toegang tot je eigen gegevens bij de AIVD. De belang-rijkste inperkingen zijn:
- Het moet gaan om onderwerpen die al langer dan 5 jaar gesloten zijn.
- Bronnen, werkwijze en actuele informatiepositie van de dienst mogen doorgaans oneindig afgeschermd worden.

Vraag je via de Wob om kopie van je dossier bij de AIVD dan doe je jezelf tekort:
- het leeuwendeel van de gegevens bij de AIVD zit in bestanden die niet dossier heten;
- delen van de gegevens bevinden zich niet bij, maar onder de AIVD;
- via een constructie, de zg. ‘knip’, kun je toegang krijgen delen ouder dan 5 jaar;
- bronnen, werkwijze en informatiepositie mogen soms niet afgeschermd worden;
- delen van het gevraagde zijn mogelijk formeel van de rechtsvoorganger van de AIVD;
- veel van wat bij en onder de AIVD berust valt niet onder de Wob maar andere wetten;
- enz.

In deze brief tref je aan een model verzoek dat rekening houdt met bovenstaande en de jongste jurisprudentie en inzichten. Veel is pure juristerij. Lees de formulieren zorgvuldig en vul ze minutieus in.
Vooral de rubriek ‘contexten als hulp bij uw zoekslagen’ is van belang. Vul dit gedetailleerd in, hoe gedetailleerder hoe hoger de vangkans. Neem voor lief / hou er rekening mee, dat je je hier aardig blootgeeft en als bijproduct hun kennis bijwerkt.

Dien je dit verzoek in dan krijg je na drie maanden een beslissing en verstrekking; denk aan het meezenden van kopie van je ID-kaart of paspoort. Zend je dit niet meteen mee dan staat die drie maanden klok stil totdat je je verzuim gecorrigeerd hebt.
Steeds vaker maakt de AIVD gebruik van de mogelijkheid om er vier weken langer over te doen. [Een eenmalige verdaging van de beslissing met vier weken, heet dat formeel.]

———-


Opvragen van je AIVD dossier - Modelverzoek

Woonplaats, datum


AIVD
Ter attentie van het hoofd van de dienst, Rob Bertholee
Postbus 20010
2500 EA Den Haag


Onderwerp:​Opvragen van een kopie van gegevens over mij of herleidbaar op mij


Zeer geachte Rob Bertholee,

Hierbij vraag ik in kopie op alle gegevens bij en onder de AIVD over mij of herleidbaar op mij.
Dit is een verzoek in het kader van de Awb, hieronder zal ik zowel de inhoud als de juridische context nader toelichten.

Als bijlage voeg ik bij dit verzoek een kopie van mijn ID-kaart/Paspoort.De juridische context


De van toepassing zijnde wetten
Ik vraag om kopie van alle gegevens bij en onder de AIVD over mij of herleidbaar op mij. Daarbij ga ik er vanuit dat slechts een deel van het gevraagde bij en onder de AIVD ontstaan is, of aanwezig is, in een directe relatie tot de Wiv en/of een in de Wiv genoemde taak. De overige gegevens over mij of herleidbaar op mij vallen daarmee onder gewone toegangswet-ten, verderop som ik ze op.
Ook is denkbaar dat een deel van het gevraagde op een gegeven moment weliswaar onder de werking van de Wiv viel, maar nu niet meer, bijvoorbeeld als er sprake is van:
- onrechtmatige garing
althans garing die niet viel of behoorde te vallen onder de Wiv en/of een van de in de Wiv genoemde taken
- formele declassificatie
bijvoorbeeld omdat een onderwerp formeel geen Wiv taak meer is.
- fysieke overdracht
inclusief overdracht van alle recht naar bijvoorbeeld een archiefbewaarplaats.
Documenten in dit soort categorieën vallen niet of niet meer onder de Wiv en kunnen alleen geweigerd gronden op basis van weigergronden in andere wetten.

Dit is niet een verzoek om kopie in het kader van de Wiv alleen. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende wetten:
- Wiv​Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
- Wob​Wet openbaarheid van bestuur
- Wpolg​Wet politie gegevens
- Wbp​Wet bescherming persoonsgegevens
- Aw​Archiefwet

Uit het oogpunt van procesefficiency wil ik u vragen te komen tot één beslissing waarbij het tragere beslisregime van de Wiv maatgevend mag zijn.


De vijf jaar regel
Gegevens die langer dan vijf jaar gesloten zijn dan wel langer dan vijf jaar om operationele redenen niet geraadpleegd zijn, vraag ik in kopie op omdat zelfs de Wiv toegang tot die gegevens toestaat [minus die delen of passages waarop weigergronden gelden].

Onder dit recht op toegang vallen dus ook die gegevens die recenter dan vijf jaar geraad-pleegd zijn om een andere dan een operationele reden, bijvoorbeeld om een organisatori-sche-, juridische- of onderzoeksreden.

Zijn de gegevens nog wel operationeel dan wil ik kopie ontvangen van die delen van die gegevens en bestanden die ouder zijn dan vijf jaar waarbij in het midden gelaten wordt of die bestanden nog jongere informatie bevatten en/of nog operationeel zijn [de zg. vijf-jaar-knip].

Zijn gegevens jonger dan vijf jaar en/of de afgelopen vijf jaar niet geraadpleegd én vallen ze niet onder de Wiv dan worden ze tot en met heden ex nunc opgevraagd.


Geen bronbescherming meer voor publiekrechterlijke organen
Jurisprudentie ontstaan in AIVD-zaken van Roel van Duijn, rechtbank Den Haag Awb 09/9142 en 10/3637, komt erop neer dat bronbescherming voor publiekrechterlijke organen die verplicht zijn aan de AIVD te leveren, zoals de politie of de GBA, niet meer geldt. Ik verzoek u dan ook overeenkomstig het door de rechtbank Den Haag bepaalde te handelen.


Notificatie en registratieplicht
Voor sommige soorten werk bij en onder u geldt dat na afloop daarvan, na een zekere wachttijd, degene die object was daarvan op de hoogte gesteld wordt. Dit kan gelden bij tappen van audio en data en bij screenen.
Uit diverse berichten, onder meer in de Tweede Kamer en van de CTIVD, blijkt dat u dat nagenoeg nooit doet, onder meer niet omdat u niet over actuele adresinformatie van de bespioneerde beschikt.
Ik maak graag van dit verzoek gebruik om ook naar dit aspect te vragen. Mijn actuele adresgegevens treft u aan onder aan deze brief.


Doorgeleiding
Daar waar delen van het gevraagde zich niet of niet meer, of nog niet, bij of onder u bevin-den verzoek ik u om doorgeleiding.
Ik verzoek u dat snel te doen, binnen 28 dagen. Voor zulk een doorgeleiding geldt immers niet het van de Awb en Wob afwijkende Wiv tijdsregime, maar het gewone, omdat doorge-leiden per definitie betekent dat het gaat om doorgeleiding naar een niet onder de Wiv val-lend orgaan [met als enige uitzondering: doorgeleiding naar de MIVD].
Als u doorgeleidt dan ontvang ik daar van u graag bericht van, in ieder geval omvattend: wanneer, aan wie en inzake wat doorgeleid is.De inhoud van het verzoek


Hieronder zal ik aangeven wat precies onder dit verzoek tot ontvangen van kopie begrepen moet worden:


Tijdvak
Dit verzoek omvat de periode van 1 januari jaartal tot en met heden [in de ex nunc definitie].


AIVD en BVD / PID en RID
In kopie wordt gevraagd om alle gegevens over mij of herleidbaar op mij, bij en onder u aanwezig en/of ontstaan.
Dit omvat ook alle gegevens ontstaan bij en onder de rechtsvoorgangers van de AIVD, zoals de BVD.
Het ‘onder u’ wordt inzake de RID’n, inclusief bij en onder hun rechtsvoorgangers de PID’n, ingeperkt tot de hier opgesomde gemeenten:
1- Gemeente …………..
2- Gemeente            
3- Enz
Mochten delen zich niet, niet meer, of nog niet, fysiek bij of onder u bevinden dan wordt u verzocht, overeenkomstig het bij de juridische context vermelde, om doorgeleiding


De contexten als hulp bij uw zoekslagen
Bekend is dat u beter kunt zoeken als ik u de contexten geef waaronder ik mogelijk bij en onder u bekend ben geworden.
Lid van ........​​​​​tijdvak
Lid van ........​​​​​tijdvak
Sympatisant van ......​​​​tijdvak
Sympatisant van ......​​​​tijdvak
Bezocht de volgende conflictgebieden…....​tijdvak
Bezocht de volgende conflictgebieden…....​tijdvak
Demonstreerde bij ........​​​tijdvak
Demonstreerde bij ........​​​tijdvak
Enz​​​​​​tijdvak
Enz​​​​​​tijdvak
Resumerende opmerkingen

- Daar waar de Wiv niet van toepassing is verzoek ik u overeenkomstig de andere genoemde wetten te beslissen
- Bij alles vraag ik u goede notie te nemen van alles wat gesteld en gevraagd wordt in de sectie juridische context.
- Daar waar u mij kopie weigert, verzoek ik u dat per document, en waar gelet op jurisprudentie nodig, zelfs per passage te motiveren.
- In al die gevallen waarin u besluit tot niet integrale vrijgave van de documenten of passages verzoek ik u, naast een goede motivering, subsidiair om verstrekking van ambtelijk beperkte documenten of passages ook indien die door de ingrepen in uw ogen geen zinnige informatie meer bevatten en meer subsidiair om samenvatting van de geweigerde documenten of passages.
- Bij dit alles vraag ik uw bijzondere aandacht voor de recente inzichten bij de Raad van State inzake de de nationale jurisprudentie overstijgende betekenis van zowel art. 10 EVRM als van EHRM uitspraken inzake het noodzakelijkheidsvereiste.

Ik hoop zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden van u te vernemen.

Met vriendelijke groet.

Naam
Adres

Bijlage: ID-kaart/Paspoort


————

Meer info + copyright:
Roger Vleugels
Address & Contact
Korfoedreef 213
3562 SL Utrecht
The Netherlands

Telephone: +31 30 261 6351
Mobile phone: +31 6 2152 5790
Email: roger.vleugels@planet.nl
Chamber of Commerce: 30153114

Of: NVJ advocaten/juristen
020-6766771 / juridisch@nvj.nl

Bekijk meer van

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.